Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1913-11-27 / 48. szám

1913. november 27. dőrség gyorsan megindított nyomozása megál­lapította, hogy az egyik tettes Molnár János nevű idegen egyén, a ki Szaímárról Nagybányára utazott, de Iiobán leszállt a vonatról és egy másik társával utána mentek Markocsáunak, a kit leütöttek, összevertek és kiraboltak. A másik tettest szintén elfogták, volt ilobai, most vám­falusi lakos. Markocsán sérülése súlyos. Földgázkutatás vármegyénkben. A pénzügy- miniszter elhatározta, hogy az Avasban, Bikszád környékén kutató furrásokat eszközöltet földgáz után, mivel több szakértő úgy nyilatkozott, hogy a bikszádi völgyben a kutatások eredményre vezetnek. Nincs kizárva az sem, hogy a miniszter Borpatak és Miszmogyorós környékén is fog földgáz után kutató munkálatokat végeztetni. A vidékre nézve rendkívül nagy jelentőségű volna, ha a miniszter kutatásai eredményre vezetnének. Epizód A román színészek ittléte alkalmá­val történt a következő kis epizód, amely elég jelentéktelen ugyan, de mégis fényes perspek­tívában mutalja be azt a nimbust, mely aromán közvélemény szemében a román színészetet kö­rülveszi. Ha a véletlen folytán egy magyar szí­nésznő, legyen bármily neves is, magyar társa­ságba kerül, legyünk őszinték s valljuk be, hogy mindjárt feledjük benne a nagy művésznőt s benne csak azt az érdekes nőt látjuk, kinek múltjában, jelenében, akarva, nem akarva, csak pikáns kalandokat kutatunk, keresünk. Midőn a román színészek városunkba érkeztek, a ká­véházban, az étteremben természetesen nagyban folyt az ismerkedés. És midőn a román előkelő ifjúság Antonescunénak, ennek a bájos asszony­kának bemutatkozott, a fiatalság mind kézcsók­kal hódolt a művésznőnek. Éhez sem kell bő­vebb kommentár. Ha a bírót nem respektálják. Érdekes ítélet hangzott el tegnap a szatmári kir. törvényszék tárgyaló termében, amelynek nagyjelentőséget különösen az kölcsönöz, hogy megállapította, miszerint a községi bírónak jogában áll az ital­mérést is ellenőrizni. A múlt hónap 5-én történt Giródtótfaluban, hogy Törzs Demeter biró elko hozott egy üveg bort, amelyet Friedmann Ignác ottani kereskedőtől vásároltak. A biró azt állí­totta, hogy Friedmann — jól lehet csak korlá­tolt italmérési engedélye van — a bort üzleté­ben fogyasztana, sőt még azt is mondotta, hogy a bor hamis Az egyik vevőtől elkobozott bort a biró bevitte Friedmann üzletébe és kérdőre vonta, hogy mi jogon mer nyitott palackban bort árulni. Friedmann feleletül Klein Herman nevű segédével kidobatta üzletéből a bírót A község bírája ekkor csendőrökért futott és most már velük jött vissza a kereskedőt felősségre vonni. Friedmanni azonban egy cseppet sem háborította a csendőrök jelenléte, hanem ismét neki ugrott a bírónak és dulakodni kezdeti vele. A csendőrök közbelépése vetett végett a dula­kodásnak. A törvényszék elé került a dolog. Friedmannt hatóság elleni erőszakért vád alá helyezték. A tegnap megtartott tárgyaláson Friedmann és védője tiltakoztak az ellen, hogy a biró beleavatkozzék az italmérés felügyelésébe. Meglepődést keltett azonban a törvényszék Íté­lete, amikor Friedmanni hatóság elleni erőszakért 2 napi fogházra Ítélte s az indokolásban ki­mondotta, hogy a községi bírónak jogában áll az italmérést s általában minden törvény és rendelet betartását ellenőrizni. A villamos színház A HX Parancsolat« ez. 6 felvonásos nagy dráma kerül holnap, csü­törtökön este 8 órakor bemutatóra. E dráma, mely Jules Mary »Ráger La Honte« c. hires regénye után készült, híven tükrözi vissza a mai modern társadalomból kikerülő jellemeket és erkölcsöket, erősen megvilágítva azok ferde voltát. A hót legrosszabb vicce. A román színészek első estélyén beszélgetett két nagybányai fiatal­ember. Az egyik, aki szellemességéről is ösme- retes, nagyban ugratta a másikat: — Mond csak, kérdezte, mi különbség van a romániai színész, a nagybányai fűzfapoéta és a czeglédi gyújtogató szenvedései közt? — És erre a fogas kérdésre azonnal meg is adta a válasz: A színész, az csak romániában szenved; a fűzfapoéta író-mániában szenved, a gyújtogató pedig /»romániában . . . Amit egy vőlegény kap Menyasszonyt, ho­zományt, rokonságot, ha ügyvéd: jogtanácsos- ságot, ha orvos: pacienseket, ha tanár: állást kap Egy fiatal ügyvéd, akinek csak nemrég NAGYBÁNYA került nyilvánosságra a vőlegénysége, naponta 20—45 magánlevelet is kap az ország minden részéből Sokan azt képzelik, hogy ebben az intrikus világban rosszakaratú ösmeretlenek imák neki »leleplezéseket,« pedig ez nagy tévedés! Ez a mi vőlegünyk kap naponta aradi, temes­vári, nagyváradi, kolozsvári és nagykárolyi virág- kereskedőktől ajánlatokat. Kap az ország minden részéből asztalosoktól, bútortervezőktől és keres kedőktől ajánlatokat, leveleket. Mindennap jelent­kezik néhány csábitó életbiztosítási ajánlat a fiatal ügyvéd számára végkielégítéssel, temetke­zési segéllyel, balesetbiztosítás, kitűnő mükezek- kel és lábakkal biztosítva. Férfiruhakereskedők harmincz évi amortizácziós részletfizetésre akar­nak ruhákat csinálni, kelengyéket 50% enged­ménnyel ajánlanak, válás és végrendelkezés esetére jogtanácsosnak ajánlkoznak. Szőnyeg és régiségkereskedők halomszámra küldik árjegy­zékeit, a csillártárgyak közül is jut minden napra egy. De az volt a legérdekesebb küldemény, ami bizalmas felírással zárt borítékban érkezeit: Egy kis testes könyvecske, a czime: A bizalmas jó­barát, irta dr. Kajdacsi. A közel 80 oldalas könyvecskében nemileg akarják felvilágosítani s dr. Kajdacsi a vőlegénynek díjtalanul ígéri az összes betegségek leírását — ha — ha nála gyógyittatja magát. Ami a legérdekesebb a dolog­ban, dr. Kajdacsi már régen meghalt és egy élelmes vállalkozó vette át jó üzletét, a könnyen szuggerálható, ideges vőlegények felültetésére és kihasználására. Jó volna a rendőrségnek érdek­lődni az ilyen fajta ezégek iránt! A szatmáriak monstre'deputációja. Szatmár törvényhatóságának tegnap egy monstre deputá­ciója nyújtotta át Tisza István gróf miniszterel­nöknek Szatmár város díszpolgári oklevelét. A küldöttséget Csaba Adorján főispán vezette s abban mintegy negyvenen vettek részt. Az üd­vözlő beszédet dr Vajay Károly polgármester tartotta, mire Tisza István gróf igen meleghangú választ adott. Délután 2 órakor a miniszterelnök bankettet adott a Hungáriában a küldöttség tagjainak. A pénzpiac. A novemberi médió elég nyu­godtan folyt le. Úgy látszik, hogy az őszi kam­pány az októberi ultiméval érte el tetőpontját, mert azóta az Osztrák Magyar Bank státusza folyton javul. Ilyen körülmények között idő­szerű az a kérdés, hogy a jegybank miért tartózkodik továbbra is a kamatláb leszál­lításától. E hó 15-én volt egy éve. hogy a 6 százalékos kamatláb érvényben van. Ilyen hosszú időn át még sohasem tartottak fenn hasonló magas rátát. A magas kamatláb mellett a jegybank amúgy is sokat keresett és máris hallatszik, hogy az osztalék az idén még nagyobb lesz. Berlinben a pénzviszonyok további köny- nyebbülést mutatnak, a magánkamatláb ismét csökkent. Párisban a helyzet nem igen változott, a nagy kölcsönre tartogatják a pénzt. Nagy köd. Ma, kedden szokatlanul sűrű, nagy köd borult városunkra. Már a reggeli órákban sűrű köd szállott alá, délutánra pedig alig lehetett látni pár lépés távolságra. S ami legkülönösebb a dologban, a sűrű köd daczára is erősen fagyott. Szerencsétlenség. Fuchs Jakab fogyasztási adótisztviselő cselédje oly szerencsétlenül esett le a padlásról, hogy szörnyet halt. Értesítés, Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, hogy több oldalú felszólításnak eleget téve, itt Nagy­bányán megtelepedtem. Elvállalok kályhák javítását és szakszerű átépítését jótállás mellett. Esetleg előjegyzéseket elfogad Spi- netti Sándor utóda ezég Nagybányán. Tisztelettel Liszko Károly krakkói kályhás mester. Anyakönyvi közlemények: A nagybányai anyakönyvi kivonatnál folyó hó 19-től a következő bejegyzések tétettek: Születtek; Nov. 10 Balog József zenésznek »János«; nov. 14. Trein József bányamunkásnak »Erzsébet«; nov. 9. Fiam Juli­ánná cselédnek »János«; nov. 21 Brinzely György kisbirtokosnak halva született fiú gyermeke. — Elhaltak: Nov. 14, özv. Tamás Lászlóné révkápol- noki lakos 37 éves, szivszélhüdés; nov. 18, Tóth Antal lakatos-mester, 45 éves, szervi szívbaj; nov. 19., Lázár Ábrahám alamizsnás, 36 éves, 5 tüdőlobban; nov. 20. Widder Sámuel, korcs- máros, 48 éves, szivszélhüdés; nov 21, Krizsán György ny. kincstári ács, 82 éves, végelgyen­gülésben; nov. 21., Szaszarán Flóra, 8 hónapos, veleszületett gyengeség. — Házasságot kötöttek : Molnár Simon bányamunkás és Makovics Ilona nagybányai lakosok; Abaházy József kir. járás- biró és Mórágyi Róza, Mária, Jozeffa nagybányai lakosok; Dobna János és Páska Mária nagy­bányai lakosok; Eckstein Mór banktisztviselő budapesti és Liebermann Róza nagybányai lakosok ; Nagy József bányamunkás és Popán Mária nagybánya borpataktelepi lakosé c. — Kihirdetés alatt állanak; Silai János nagybányai és Csiszár Ilona mezőhegyesi lakosok. A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges összes felszerelések, fürdőszoba és closetí-beren- dezések, angol öntött vas, — ólom — és beton­csövek s mindennemű anyagok legjutányosabb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos Utódai czéguél Nagybányán. Huszthy Mátyás művészi fényképei és fényképnagyitásai kiváló szépek. Nagybánya, hid-utca 15. sz. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. NAGYBÁNYA SZ. KIR. R. T. VÁROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. ■ l 7175-1913. sz. HIRDETMÉNY. Nagybánya sz. kir. r. t. város tanácsa köz­hírré leszi, hogy a város tulajdonát képező fa­raktárból a városi vevőközönség részére szállí­tandó aprított tűzifa fuvarozásának vállalatba adása iránt f évi december hó 5 én d e 10 órakor a városháza tanácstermében nyilvános árlejtés fog tartatni. Kikiáltási ár 1 ürm.3 után 80 fillér. Pályázók felhivatnak, hogy Írásbeli zárt ajánlataikat fenti határnapig 200 K bánatpénz csatolása mellett a polgármesteri hivatalba adják be. Az árlejtés és szerződési feltételek a hiva­talos órák alatt az iktató hivatalban megtekint­hetők. Nagybánya, 1913 november hó 25. Dr. Makray Mihály s k, polgármester. Figyelem! K észít a legkényesebb ízlésnek is megfelelő cserépkályhákat, kandallókat és takaréktüzhelyeket. Ugyanezekből, valamint KÁLYHA­ALKATRÉSZEKBŐL raktárt tart. Régi kályhák uj szerkezetre való átalakítását jutányos árért, öt évi 0 felelősségre vállalja © Morzsa Sándor 0 kálykásmester 0 NAGYBÁNYA, Portörő-utcza 25. sz. Eladd szilvacsemeték. Gózseni kertemben 400—500 drb szépen fejlett négy éves szilvacsemete eladó. A csemete legnagyobb része beoltva. Darabja 20—25 fillér. TORDAY IMRE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom