Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1913-12-25 / 52. szám

1913. december 25 NAGYBÁNYA 7 közül 23 szavazattal Qlaviciky Károlyt válasz­tották meg. A megválasztott igazgatót s az igy kiegészített igazgatóságot Kapás Mihály választ- máüyi tag üdvözölte a következő lelkes beszéddel: Tekintetes választmány 1 A választás meg- ejtetvén, engedelmet kérek ahoz, hogy a most újra megválasztott igazgatósági tagokkal kiegé­szített igazgatóságot, élén az igazgató úrral, a magam és több választmányi tagtársam nevé­ben is, őszintén üdvözöljem. Üdvözlöm az igaz­gatóságot és felügyelőbizottságot azért, mert a mostani választásban elégtételét látom megadva az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak azért a meglehetősen durva hangú támadásokért, a melyekben egyesek részéről,'de különösen a helyi sajtó egyik orgánumában több Ízben részük volt. Ezen támadások a pénzügyi krízis leg- váltságosabb idején, sőt ma is alkalmasak le­hettek arra, hogy az igazgatósági tagok egy- némelyikének — kiket most újra beválasztot­tunk — kellemetlenségeket okozzanak, de semmi­esetre sem lehettek alkalmasak arra, hogy az ősök által jól megalapozott ezen tekintélyes pénzintézet irányában — amelynek létéhez és fennállásáhos e város polgárságának jobb sorsa és jóléte fűződik — a bizalmat úgy itt helyben, mint kifelé megerősítsék. Ezen igazán durvának minősíthető táma­dások nem kímélték az intézet élére állított uj igazgató személyét sem, akit ha nem is mással, de szerénytelenséggel vádoltak meg, hogy rossz világításban tűnjenek fel az intézet pénzügyi érdekében tett intézkedései. Ezen támadásokra, amelyek alkalmasak voltak az intézet tekin­télyén kívül ezen városnak, mint erkölcsi tes­tületnek tekintélyét is lealázni, méltó válaszul és elégtételül a most megejtett választás ered­ménye szolgáljon, mert a választmány újabb bizalmával az igazgatóság épen azon tagjait tisztelte meg, akiknek személyei iránt kezdetben a sorok között, de ma már nyíltan is a támadá­sok éle leginkább intézve voltak. Én tehát igen tisztelt választmány, amidőn az igazgatóság irányában megnyilvánult ezen őszinte bizalom felett örömömnek kifejezést adok, tagtársaimmal egyetemben üdvözlöm az igaz­gatóságot azon kívánsággal, hogy a most itt megnyilvánult bizalomból merítsen az igaz­gatóság erőt és kitartást arra, hogy a jövőben bárhonnan és bárkitől jövő támadások ellenére, a megkezdett uj utón haladva munkálkodá­sukkal az intézet fejlődésében sikert és hala­dást s e város polgárai gazdasági helyzetének emelésére minél nagyobb dicsőséget hozzanak. (Éljenzés.) Az élénk visszhangot keltő üdvözlő beszédre L. Bay Lajos mondott keresetlen szavakban köszönetét, kérve a választmány minden tagját, hogy támogassák őt és az igazgatóságot a város javát czélzó törekvéseikben. Végül a választmány egy uj munkaerő al­kalmazása ügyében döntött. Az ülés legelején az uj választmány meg­alakult s az elhunyt Farhas Sándor helyébe Hanzalovits Kristóf póttagot hívták be. A »Vasárnapi Újság« december 21-iki száma a Magyar Általános Hitelbank új palotáját, Budapest legújabb és legnagyobb szabású bank­épületét mutatja be igen szép képekben. A többi képek a Nemzeti Szalon kiállítását, remek szép tátrai szarvas-képeket, Rampolla bíborost mutat­ják be. Nagy érdeklődésre számíthat a szép- irodalmi részben egy részlet Szép Ernő uj darab­jából, Rákosi Viktor és Szőllősi Zsigmond novel­lája, Szabolcska Mihály verse, Schöflin Aladár színházi cikke, Grazia Deledda regénye. Egyéb közlemények: a komáromi kultúrpalota felava­tása s a rendes rovatok. Irodalom és művészet, sakkjáték, stb. — A »Vasárnapi Újság« előfize­tési ára negyedévre öt korona, a »Világkróniká«- val együtt hat korona. Megrendelhető a »Vasár­napi Újság« kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.). Ugyanitt megrendelhető a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép sáámára, félévre két korona 40 fillér. Mikor a nyomort kicsufolják. Tegnap dél­után a Felsőbánya-ulcai Zazar-hid alatt egy se­reg kisfiú korcsolyázott, csuszkáit, hólabdázott a befagyott folyóparton. A hidon egy rongyos, vézna fiúcska nézte a játszókat bámuló szemek­kel. Arra ment egy ur, megállt és pár percig ő is elgyönyörködött a visongó fiukban Aztán meglátta a rongyos fiúcskát — aztán — olyan jelenet játszódott le, amin sokan nevettek az arra járók közül, de sokunkban — és bennünk — elhült a vér a cinizmus ilyen megjelenésé­nek láttára, amely a legrutabb szívtelenségbe csap át! Az ur elővett egy fényes tárgyat, le­lökte a hídról a jégkéreg mellett a vízbe és odaszólt a fiúcskához: — Olt van egy őtkoronás ! Ha kihalászod, a tied 1 A kisfiúnak felcsillant a szeme, lerugtatott a lépcsőhöz, be a hóba, ott lehúzta a lyukas czipőit és a jeges vízben tapi»zkolt vagy öt perczig Akkor hirtelen kiugrott a vízből: meg­van ! A kezében tartotta! — nem az öt koro­nást — hanem csak egy kerek, fényes tükröt... A fiú elsírta magát, felhúzta a czipőit és elkul­logott az emberek közül. Az ur pedig, mint egy »jól sikerült« tréfa rendezője gőgösen sé­tált be a városba Felbontották Heves Béla szerződését. Heues Béla szatmári színigazgatót az idei szezonon kí­vül még a következő, 1914 — 15-iki színi szo- zonra is megilleti a szatmári színház bérlete. A szerződés értelmében azonban a szinügyi bízott ság minden év decemberében nyilatkozni kö­teles, hogy fenntartja e a szerződéses viszonyt továbbra is a színigazgatóval, amiből természet­szerűleg az is következik, hogy joga van a szer­ződést indokolt esetekben felbontani. A szatmári szinügyi bizottság szombaton délután tartott ülé­sében foglalkozott Heues szerződésének meg­hosszabbításával és legnagyobb meglepetésre úgy határozott, hogy a jövő szezonra vonatkozó szerződéses viszonyt Hevessel felbontja és a színház 1914—15. évi bérletére pályázatot ir ki A szinügyi bizottság ezt a határozatát azzal indokolja, hogy a társulat nem felel meg a hozzá fűzött várakozásoknak, nem üti meg azt a ní­vót, amelyet tőle a szinügyi bizottság és a szín­ház közönsége elvárhat s ezért a szerződést nem látja fentarthatónak A szinügyi bizottság erélyes határozatának hire nagy feltűnést keltett a szín­házlátogató közönség körében s gyorsan kiala­kultak a pártok Heves mellett és ellene. Való­színű azonban, hogy a bizottság határozatának végrehajtása nem fog simán menni, mert Heves védekezni fog a szerinte jogtalan szerződésbon­tás ellen. A korcsolyapálya a villanylámpák fölsze­relése folytán a megenyhült időjárás dacára is nyitva van az esti órákban. Az elnökség A nőegylet karácsonya. A nőegylet tegnap hétfőn délután tartotta meg karácsonyi adomá­nyának kiosztását a városháza tanácstermében Tenger sok élelem s ruha került kiosztásra s a szegények, akik tömegesen lepték el a város­házát, könyes szemekkel rótták le hálájukat a jótékony urinőknek. Mozimegnyitás Mátészalkán. Almer Béla és Almer Károly nagyszabású moziépületet emeltek Mátészalkán s a nagy áldozattal létesített villa­mos színházat szombaton nyitották meg. Úgy a megnyitó előadás, mint a vasárnapi előadások teljesen zsúfolt házak előtt folytak le s a kö­zönség egészen el volt ragadtatva a gyönyörű Pathe-képektől A megnyitó előadás után a kö­zönség a Központi-vendéglőben adott egymás­nak találkát s a villamos színház vállalkozóit nagyban ünnepelték. Korcsolyázók figyelmébe. A jégpálya szom­baton megnyílt Idény jegyek Kouács Gyula könyvkereskedésében válthatók. Családjegy 15 korona, személyjegv 7 korona Kedvezményes idényjegy a Sport Club tagjai részére 5 korona. Tanulójegy 4 korona. Napijegy 80 fillér. Világí­tási idényjegy 2 korona, naponkint 10 fillér, zenejegy 40 fillér. Kisérő beléptijegy nézőknek 10 fillér, egész idényre 1 korona. Á korcsolyá­zás lehetőségét a főtéren kitűzött egyleti jelző­zászló jelzi. Az elnökség. Ragályos megbetegedések. Legutóbb meg­betegedtek s árlátban: Mike Katica, tiz éves, Bercsényi-utca; Winkler Pisii, 6 éves. Vár-utca; Mike Jolán, 4 éves, Kiss Miklós utca. Ünnepi olvasmányok. A hires svéd Írónő, Ellen Keg korunkat a »gyermek századának« nevezte el És méltáu Mert társadalmunk min­den tényezője ma egy boldogabb gyermekkor megteremtésén fáradozik. Sőt azok a kulturális törekvések, melyek jobb társadalmi beren­dezéseket, biztosabb létfentartási viszonyokat követelnek mind a jövő generáció: a gyermek jobbsorsának megalapozását célozzák. De nem­csak a társadalmi berendezéseket akarják a fejlődés viszonyaihoz mérten a gyermek számára megjavítani, hanem magát a gyermeket is tes­tileg és lelkileg mind tökéletesebb és harmoni­kusabb egyéniséggé akarják nevelni, hogy egy boldogabb társadalom boldog tagja lehessen E cél elérésében óriási szerepe van az iro­dalomnak. A könyvek a gyermek legjobb ne­velői, elválaszthatatlan pajtásai. A gyermekkori olvasmányok impressiói az egész életre kihat­nak 1 Jellemét kifejlesztik, irányítják, kedélyét megnemesitik a könyvek — vagy megmételye­zik Szülők! Nevelők! A gyermek századában óvakodjatok rossz, alacsony színvonalon álló ifjúsági irodalomtól! Mert mérgezőbb ez min­dennél. Sajnos, nálunk még a jó gyermek• könyuek oly drágák, hogy csak vagyonos szülők gyermekei számára hozzáférhetők. Egy lelkes csapat, élén gróf Teleki Sándornéual, a »Szikra« néven jól ismert írónővel vállalkozott arra, hogy a magyar fiuknak és leányoknak olcsón megszerzi a gyermekirodalom remekeit. A Modern Ifjúsági Könyuiár 64 oldalnyi terje­delemben 20 filléres füzeteket hoz forgalomba szebbnél-szebb történetekkel és művészi képek­kel tarkítva Eddig 5 ilyen füzet jelent meg: A bűvös forrás. Sampo Lappellil, Napsugár hercegnő, Öles Miska és Zelma Lagerlöf hires legendáját »A betlehemi gyermeket« tartal­mazva 20 fillérért, vagy évi 5 korona előfize­tési dij ellenében minden szülő megszerezheti gyermeke számára a szivet és lelket gyönyör­ködtető legnemesebb szórakozást: az olvasást. A Modern Ifjúsági Könyvtár kiadóhivatala (Budapest VII, Thököly ul 46) készséggel küld mutatványszámot az érdeklődőknek. Kész a máramarosi állami ut A Nagybánya- Felsőbánya— máramarosszigeti ut építése a múlt hó végével befejeződött. Egyenletes emelkedés­sel kígyózik az ul többszörösen egymásfölé épí­tett kanyarulatokban a városi és kincstári erdők között vármegyénknek 1000 méter magas hatá­ráig és onnan a máramarosmegyei oldalon le­felé csatlakozik Krácsfalu felett a már meglevő állami útszakaszhoz. A hatalmas müut 9 évig készült. Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál f. hó 15 tői a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Dec 8. Augusz- tin János bányamunkásnak »Mária« ; dec. 9. Czinla László malommunkásnak »László« ; dec. 6 Dávid Flórián bányamunkásnak »Valéria* ; dec 11 Papp Tivadar bányamunkásnak »Mária« ; dec 14 Gerebenes Flóra napszámosnak »Mária« ; dec. 14 Nagy János kincstári gépkezelőnek »János, Jenő«; dec 16 Csopla János bányamun­kásnak »Flórián« nevű gyermeke. — Elhal­tak: Dec 15. özv Duna Lajosné Enyedy Bor­bála ref. 70 éves szélhüdés; dec. 15 özv. Kiss Lászlóné Zsiga Antonia gör. kath. 84 éves vég­kimerülés; dec 16. Almer Lajos, Ferenc, András r. kath 6 hónapos bélhurut; dec. 17. Kiss József bányamunkás 40 éves, tüdőlob — Ki­hirdetés alatt állanak: Legeza István Árpád és Mariukás Flóra ; Farkas János és Rohián Teo­dóra nagybányai lakosok. A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges összes felszerelések, fürdőszoba és closett-beren- dezések, angol öntött vas, — ólom — és b ion- csövek s mindennemű anyagok legjulányosabb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Mindenkor a legújabb divatu és kivitelű tökéletes szép fényképek fényképnagyitások modern rézkarcszerü kivitelben is. Általános elismerés, számtalan dicsérő és köszönőlevél: Huszthy Mátyás műterme Nagybánya, hid-u. 15. szám. KÖZGAZDASÁG. A ozipész iparosok és a bőrkartell. Deczember 24. A most végét járó, pénzügyi és gazdasági váltságokban bővelkedő 1913-ik esztendő a sok elemi csapásokon kívül arról is emlékezetes lesz, hogy ezen év január elsején lépett életbe 10 esztendei időtartamra, hosszú előkészület után

Next

/
Oldalképek
Tartalom