Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1913-12-25 / 52. szám

NAGYBÁNYA 1913. december 25. az osztrák és magyar bőrgyárosok kartelje, amely létében támadta meg a hazai lábbeli ké­szítő ipart. Ezen életbeléptetett kartell amellett, hogy fokozatoson, hónapról-hónapra tervszerüleg emeli a bőr, különösen a talp bőr árait, amely ma már 40°/0 ot tesz ki a kartell létrejötte előtt az iparosok által fizetett áraknak, bőséges al­kalmat nyújtott a külföldi, az amerikai és német- országi czipőgyárak inváziójának. Mely gyárak bőranyag szükségletüket a külföldön kartell- ben nem álló bőrgyárakban szerzik be a mieinknél jóval elcsóbb árakon s a szerfölött alacsony behozatali vámtételek mellett, amely a czipő kerü értékének alig 5°/°-át teszi ki, bősé­gesen árasztja el a hazai lábbeli ipar rovására a magyarországi piaczokat, mivel a kartell az amerikai és németországi czipök árait nem emeli. Hogy fogalmat alkothassunk magunknak arról, hogy mekkora összeget képviselnek a magyar- országi piaczra hozott czipők értéke számokban kifejezve, nem lesz érdektelen ha megemlítjük és figyelembe vesszük, hogy mig 1911-ben Né­metországból összesen csak 11 millió korona értékű czipő hozatott be, addig ez az összeg 1912 ben 24 millió korona értékre ugrott fel. És hogy a hazai lábbeli ipar még siralmasabb hely­zetét tisztábban láthassuk, fogalmat alkothatunk magunknak, ha tekintetbe vesszük, hogy Magyar- ország összes czipőbehozatala az Ausztriából be­hozott czipők értékével együtt mig 1903 ban csak 13.5 millió koronát tett ki, ez az összeg nem egész tiz év alatt, 40.8 millió koronára rú­gott fel. Hogy pedig a folyó évben életbeléptéit bőrkartell mekkora magas összegekkel szökteti fel a külföldi czipőbehozatalt, azt hozzáképzel­hetjük; ennek tiszta képét a jövő évben kibocsá­tandó statiszkai adatok fogják szemeink elé tárni. A magyarországi szaktestületek ezen vál­ságos állapotban történt feljajdulása következ­tében a hazai iparkamarák több Ízben foglal­koztak e kérdés mikénti megoldásával, de ered­ményt a kormányoknál a kartell ellen el nem érhettek, mivel eddig a kartellek szabályozására hazai törvényünk nincsen. Arra nézve pedig, hogy a bőr, de különösen a talpbőr béhozatali vámját úgy a magyar, mint az osztrák kormá­nyok egyetértve leszállítsák, a korábban meg­kötött külkereskedelmi és vámszerződéseknek 1917-ben való lejártáig nincs kilátás. A lábbeli ipar terén előállott ezen abnormis állapotok folytán a hazai lábbeli készítő iparosok tehetet­lenül állva a bőrgyárosok kartelljének teljesen kiszolgáltéivá vannak, akik a bőrkereskedők ré­vén ma már 40°/0 bőráremelkedéssel, ennek a fogyasztó közönségre való áthárításával a kö­zönség kizsákmányolóivá kényszerítik a hazai lábbeli iparosokat, hogy ezen iparosok ily álla­potok között ideig-óráig való megélhetésével áldozatai legyenek idő előtt a bőrgyárosok kap­zsisága okozta külföldi czipőáruk behozatalának és mind szélesebb térfoglalásának. Kupás Mihály. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. fűszer-, liszt-, csemege- ■ és rövidáru-üzlete ■ I Nagybánya István Király szálló. | Az üzletben kapható min­dennemű czikk m m m NAGYBÁNYA SZ. KIR. R. T. VÁROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 7712­1913. sz. Hirdetmény. Szatmárvármegye törvényhatóságához tartozó nagybányai törvényhatósági bizott­sági választókerületben két választott bi­zottsági tagság 6 éves mandátum lejárata folytán megüresedett, annak szabályszerű választás utján leendő betöltése Szatmár­vármegye törvényhatósági bizottságána k 1913. évi december hó 13-ik napján ho­zott 1402—1913. bjkv. sz. közgyűlési ha­tározatával elrendeltetett s a választás vezetésére alulírott dr. Vass Gyula törvény- hatósági bizottsági tag mint választási elnök küldetett ki. A választás megejtésének határnap­jául a fenti határozat felhatalmazása alap­ján 1913. évi december hó 29-ik napját tűzöm ki Nagybánya sz. kir. r. t. városházi tanácstermébe s a szavazás a kitűzött határnapon az 1886. évi XXI. t.-c. 39. §-a értelmében reggel 9 órakor kez­dődik s d. u. 4 órakor végződik. Fölhívom ennélfogva a kerület válasz­tóit, hogy szavazati jogukat kitűzött napon és órán belül a választás színhelyén az 1886. évi XXL t.-c. 37. §-a értelmében sza­vazatlapok beadásával gyakorolják, mivel az említett időn tu! szavazatok elfogadtatni nem fognak. Kelt Nagybányán, 1913. december 18. Dr. Vass Gyula választási elnök. Gazdák figyelmébe! Az óriási módon megnehezedett megélhetés és létfen- tartás mindenkit arra kényszerít, hogy Nálunk a gyümölcs termelés az, ami megélhetést biz­tosit. Ez okból tudatom az igen tisztelt gazdaközönséggel, hogy elvállalom régi és uj gyümölcsösök tervszerinti berendezését, azoknak egy vagy több évi gondozását és minden e szakba vágó utasítással és felvilágosítással szí­vesen szolgálok. Faiskolámban úgy, mint eddig is, a legszebb gyü­mölcsfa-oltványok állanak a tisztelt vevőközönség rendel­kezésére, nagy mennyiségben. Fajok tisztaságáért és fo­gamzásért — helyes ültetés mellett — jótállást vállalok. Oltványok kiadását okt. 6-án kezdem meg. Telefon szám 101, 102. “9(1 gjSf Tessék árjegyzéket kérni. Kilünő káposzta, téli berakáshoz akár vaggon számra olcsó árban kapható. Tisztelettel zász János faiskoladulajdonos, Nagybányán Szent Miklós-utca 14. szám. <iH*" to­ti* t t •j* «*» «I* T Y T vf> Y Y Y Y m A Nagybánya város tulajdonát kiépező A legmérsékeltebb árak, amiről mindenki meggyőződ­hetik, aki csak egy bevásár­lást is eszközöl. étterem és káwi általános jó hírnévnek örvend. — ötvenkét elegánsan berendezett szoba áll jutányos árak s a legfigyelmesebb kiszolgálás mellett a közönség rendelke­zésére. — A házi kezelésben tartott kitűnő konyhája a legkényesebb igényeket is kielégíti. — Tágas kávéházi — A dúsan fölszerelt nagyszabású modern szállót ajánljuk a t. közönség pártfogásába. Legjobb minőségű borok, pompas friss Dreher-sór, számozott söröspoharak. Vidékről érkező vendégek fogatai részére koosiszin és istálló áll rend2lkezésre. Abonnensek elfogadtatnak.-------------Telefon 76. szám. AZ „ISIIÉ IISAU SZALU“ Élű ÉZVHlSASAS

Next

/
Oldalképek
Tartalom