Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-30 / 5. szám

1913 január 30. NAGYBÁNYA 3 és heringsalátával, tokával és malaczpecsenyével, kuglerrel és székelygulyással, nem is említve azt, hogy a báránypaprikásnak legtöbbnyire birsalma­sajt és kompot körzet jutott, — most azonban oly fegyelmezett sorrendben kerültek a kivána- tosabbnál-kivánatosabb fogások terítékre, hogy a legkényesebb gurmandnak sem lehetett kifo­gása semmi ellen. Még javában tartott a lukullusi lakoma, — azaz,, hogy az a késő reggeli órákig véget sem ért, — a fiatalság máris tánczba fogott. Minő bájos kavarodás támadt egyszerre! Mintha virágos kertté változott volna át a nagyterem, melyet a tavasz, az ifjúság ragyogó sugarai szőnek át sejtelemmel, színes álmokkal s boldogságba ringató hangulatokkal. És ropták a íánczot fáradhatatlanul, kiki­csattanó jókedvvel. A nagybányai aranyfiatalság mellett a főgimnáziumi ifjúság is ugyancsak ki­tett magáért s egyikévé avatták a batyubált ama ritka báloknak, amelyekre a tánczosnők is a legszebb emlékekkel gondolnak vissza. Mert e bálon ugyan tánczos nélkül senkisem maradt. Hiányos volna referádánk, ha meg nem emlékeznénk a gyönyörű tánczrendről, melyet a főgimnázium festői hajlamú fiaíalsága készített. A háziasszonyi szerepet a következő höl­gyek voltak szívesek elvállalni: A színpad előtt levő asztalnál: L. Bay La- josné, Bertalan Miklósné, Damokos Ferenczné, Fischer Károlyné, Fülep Imréné, Govrik Ödönné, György Gusztávné, Hanzulovics Kristófné, dr. Kádár Antalné, dr. Makray Mihályné, Mo'csányi Gáborné, Neubauer Ferenczné, dr. Stoll Tiborné és dr. Wagner Józsefnó. A színpadtól balra levő asztalnál: Almer Lajosné, Bálint Imréné, Cziffermajer Lőrinczné, Langer Sándorné, Marosfy Dezsőné, Muzsnay Fe­renczné, dr. Nagy Gáborné, Szűcs Károlyné, Tóthfalusy Józsefné és Vásárhelyi Gyuláné. A színpadtól jobbra levő asztalnál: Gönczi Károlyné, id. Jég Jánosáé, ifj. Jég Jánosné, Jég Károlyné, Dobró Józsefné, Kovács Béláné, Suba Károlyné, Vass Istvánné és Virág Istvánná. A háziasszonyoknak, valamint a felszolgáló leányoknak áldozatkész, szives fáradozásaikért e helyűit is hálás köszönetét mond a presbyterium. Felülfizettek vagy jegyeiket megváltották: L. Bay Lajos, gr. Degenfeld Sándor (Erdőszáda), Morágyi István, dr. Nagy Gabor, Km. Pap Sándor, Soltész Elemérné, özv. Szendy Antalné 20—20 K, Damokos Ferenez, Hanzulovits Kristóf, Kovács Gyuláné, Lakos Imre, Madarasy László, Maday Pál, Pázsit Irén, Smaregla Mihály, Szabó Adolf, Szűcs Károly, Tatorján István (Szatmár), dr. Wagner József 10 — 10 K; L Bay József, gr. Künn Zsigmond, Steinfeld Béla, Szerencsy József, dr. Vass Gyula, dr. Zoltán László 8—8 K; Almer Lajos, Bernhardt Adolf, Fábián Lajos, Fischer Károly, dr. Kádár Antal, Kerekes Sándor, Kilián Béla (Felsőbánya), Madán Ferenez, dr. Makray Mihály, N. N., Simon Ferenez, Valent Vilmos, Zoltán Ákos 6—6 K; Csiszár József, Fizély Sándor (Felsőbánya), Giavitzky Károly, Gólya Jánosné, Hoffmann Árpád, özv. Horváth Pálné, Jancsovits József, dr. Katz Izsó, Kertész Gyula, Marosán László (Borpatak), Marosán testvérek, dr. Sloll László, dr. Tóih Gábór (Felsőbánya), dr. Widder Péter, dr. Winkler Jenő, Zsembery Ilona 5—6 K; Almer Károly, L. Berks Leo, Bertalan Miklós, Cziffermajer Lőrincz, özv, Dobi Ervinné, Égly János, Gálffy Pál, Gellért Béla, Kádas Juli­anna, özv. Klement Károlyné, Muzsnay Ferenez, dr. Nagy Gábor (Erdőd), Neubauer Ferenez, Ré­vész János, Szentmiklóssy József, Virág István, K. Virág Lajos 4—4 K; Bajnóczy Sándor, Bara­bás Vilmos, Beregszászy Kálmánné, Brebán Sán­dor, özv. Czelder Mártonná, Harácsek Károly, Harácsek László, Kovács Géza, dr. Moldován Ferenez (Felsőbánya), N. N. 3 — 3 K; Alexy Kornél, özv, Andrási Lajosné, Angermajer Béla, dr. Barna Jenő, ö/V. Bartók Kálmánné, dr. Berényi Béla, dr. Buday Sándor (Técső), Dergáts Sándor, Gyalay László, György Mihályné, dr. Hadady La­jos (Szatmár),Kovács István, özv. Miszii Károlyné, Mladeiovszky Lajos, Molnár Antal, Muntyán Izi­dor, Németh Béla, Németh Mihály, N. N, özv. Schuslerits Györgyné, Smtenis Rajmund, Smaregla János, özv. Smaregla Pálné, özv. Svedák Antalné, özv. Széchényi Pálné, Szilvásy József, özv. Szin- csán Lászlóné, özv. Tóth Sámuelné, özv. ifj. Tóth Sándorné, Tréger Károly, Varga Zsigmond, Wass Lajos, özv. Virágh Báüntné, X. Y. 2—2 K; Boda Gyula, Derecskéi Sándor, Filep Gyula, Gönczi Károly, Gyirászin Sándor, György Mihály, Hara- csek Béla, ifj. Jég János, P. Kovács Gyula, Kő- váry György, Lebovits Zoltán, Nagy Z. Sándor, Suba Károly, özv. Tótfalusi Józsefné, Vojt Géza, Zalai Ede 1—1 K; összesen: 648 K. Szivarból, cigarettából árult Fülep Imréné úrnő 11 K 26 fillért. Virágból árult Virág Er­zsiké 5 K 30 fillért; Jég Rózsika 1 K 90 fillért, kiknek egyenkint és összesen hálás köszönetét mond a presbyterium nevében az elnökség. HÍREK. Január 29. Személyi hireb. Almer Béla mátészalkai gyógy­szerész pár napi tartózkodásra városunkba érkezett. — Nagy Gábor pénzügyi titkár hivatalos ügyekben váro­sunkba érkezett. — Sziklay Emil erdőfelügyelő hivatalos ügyekben városunkban időzik. — Dr. Komoróczy Iván városunk volt rendőrkapitánya városunkból tiszaujlaki birtokára költözött. Erdészeti áthelyezések. A földmivelésügyi miniszter Kővári György nagybányai segéderdő- inérnököt Liptóujvárra, ifj. Brieslyánszky Endre segéd erdőmérnököt pedig Ungvárról Nagybá­nyára helyezte át. Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter Zol­tán Ákos gazdasági-egyesüieti felügyelőt állami főkertészszé nevezte ki. Bírósági kinevezés. Őfelsége a király Aba- házy József nagybányai aljárásbirót járásbiróvá nevezte ki. Uj takarékpénztári pénztáros. A Zsibó és Vidéke takarékpénztár igazgatósága Vásárhelyi Gyulát, a nagybányai takarékpénztár gyakor­nokát pénztárosává választotta meg, Vásárhelyi Gyuia február 1-éu foglalja el uj hivatalát. Eljegyzés. Enyedy Béla mészáros eljegyezte Gallisz György kereskedő leányát: Mariskát. Az uj gör. kath. püspökség beosztása. Papp Antal a hajdudorogi gör. kalb, adminisztrátor már beosztotta az uj egyházmegyét kerületekre. A szatmármegyei főesperességhez tartoznak: a) Batizvasvári esperesi kerület: Batizvasvári, Jó- zsefháza. Kökényesd, Sárközujlak, Szalmárud- vari, Szárazberek, Turterebes. b) Csenged espeJ resi kerület: Csegöid, Csengerbagos, Cseuger- ujlalu, Jánk, Nagypeleske. c) Érmelléki esperesi kerület: Érdengeled, Érendréd, Érkörtvélyes, Piskoli, Portelek, Reszege, Vasad, Vezeud. d) Nagykárolyi esperesi kerület: Óvári, Porcsalma, Csomaköz, Domahida, Genes, Ktsmajtény, Mező­terem, Nagykároly I, Nagykároly II, Szaniszló. e) Nyíri esperesi kerület: Fábiánháza, Gebe, Hodász, Nagydobos, Nyírcsászári, Nyirderzs, Nyirvasvári, Ópályi, Parasznya. f) Szatmárné­meti i esperesi kerület: Amacz, Nagykolcs, Pete, Szamosdob, Szatmár, Szatmár Németi, Szatmár- zsadány, Vetés. Üt említjük meg, hogy Nagyká­rolynak egyre több sanszai vaunak arra, hogy az uj g. kalb, püspökség székhelye Nagykároly­ban állítassák töl. A g. kath. egyháznak Buda­pesten székelő taoácsa is Nagykároly melleit nyilatkozóit s ez ellen Zichy János gróf kul­tuszminiszternek sincs ellenvetése. I Ilosvay György. I Megrendítő csapás érte I 1 vármegyénk köztisztelet­ben álló alispánját, Jlosvay Aladárt és nejét Dessewffy Szerénát. Szép reményekre jogosító fiuk: lLosvay György joghallgató, Budapesten 22 esztendős korában váratlanul elhunyt. Édes atyja csak e hó 17-én látogatta őt meg a fővá­rosban s alig hogy édes atyjától elbúcsúzott, mindjárt az elbucsuzásra következő éjszakán az életerős, vidám fiatal ember öngyilkosságot követett el lakásán. Elképzelhető az a lesújtó hatás, melyet az öngyilkosság hire keltett, hisz a szerencsétlen véget ért fiatal ember sem édes atyja, sem környezete előtt még csak nem is sejtette sötét szándékát. Levelet sem hagyott hátra, melyben végzetes tettének okairól szólott volna. A hióbhir vétele után a porig sújtott szülők azonnal Budapestre utaztak s tragikus véget ért fiukat ott helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett- Szatmárvármegyéből részt- vettek a temetésen: Csaba, Adorján főispán, Domahidy Viktor és neje, Kende Zsigmond és neje, Kende György, Eelmeczy József, Szent- iványi Andor, Szuhányi Ferenez, N. Szabó Albert, Péchy Péter és igen sokan a közélet kitűnőségei közül. A vármegye tisztikarának koszorúját Jeszenszky Sándor várnagy helyezte a ravatalra. A család gyászlapja igy hangzik: »Nagyilosvai Ilosvay Aladár és neje cserneki és tarkeői Dessewffy Szeréna gyermekeikkel: Katalin, Péter és Zsófikéval a szív legmélyebb fájdalmával tudatják szeretett fiuk, illetve fivé­rük nagyilosvai Ilosvay György egyetemi hall­gatónak Budapesten, folyó hó 19-én reggel, életének 22-ik évében hirtelen történt elhuny­tét. Földi maradványait folyó évi január hó 21-én délután fél 3 órakor a kerepesi-uti te­mető halottasházában a református egyház szertartása szerint tartandó végtisztességtétel után, ugyanazon temetőben helyezzük siri nyu­galmára. Budapest, 1913 január hó 20-án. Eny­hén takarja porait a békítő sir nyugalma!« Ilosvay alispánhoz a város tanácsa részvétiratot intézett. Rákóczi estély. Felsőbányán február hó 1 én a város előkelő közönsége jólékonyczélu Rákóczi estélyt rendez a következő műsorral: I. szakasz. Liszt Ferenez: Rákóczi-induló. Zon­gorán előadják: Tomasovszky Imréné és Csausz Gabicza. II. Rákóczi Ferenczről. Felolvassa: id. Farkas Jenő. Dalok. Énekli Kilián Béláné To- masovszky Imréné zongorakisérete melleit. Sza- bolcska Mihály: Sir a nóta, magyar nóta. Zenéjét szerzé: Révíy Géza. Énekli a dalárda. II. szakasz. Huber Sándort: Rákóczi-kesergő Hegedűn előadja Háder Ferenez, Tomasovszky Imréné zongora­kisérete mellett. Br. Eötvös József: A vár és kunyhó Zenéjét szerezte: Staub Lénárd. Pap Eiluska zongorakisérete mellett előadja: Pap Erzsiké. Gyárfás Ernő: Rákóczi stafétája. Zené­jét szerzé: Kerner Jenő. Énekli Diczig Béla, Kilián Béláné zongorakisérete mellett. Lányi Ernő: Uj kuruez nóták. Énekli a dalárda. Hely- árak: I, hely: 1, 2, 3, 4 sor 2 korona. II. hely 5, 6, 7. sor 1 korona 20 fillér. III hely: 8,9, 10. sor 80 fillér. Állóhely 40 fillér Gyermekek (kivéve az állóhelyet) az árak felét fizetik. Elő­adás után zártkörű tánczmulatság, melyre be­lépőjegyül az I. osztályú jegy szolgál. A zenét Ádám Józsi nagybányai zenekara szolgáltatja. Előadás kezdete pontban fél 8 órakor. A ródli-szezont nemcsak a gyermekek üd- vözlik nagy lelkesedéssel, hanem a gyermekek kedves barátja, a Jó Pajtás is. Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes gyermek-lapjába Bene­dek Elek irt szép verset a kis szánkóról, mely­hez kedves képek készüllek. A legújabb szám többi érdekességei: Ábrányi Emil verse, Sza- bóné Nogáll Janka elbeszélése, uj Dörmögő- történet Sebők Zsigmondtól, Altai Margit czikke, mely egy uj játékot ismertet, Pozder Gyula szép képe, Zuboly czikke Kossuth Lajos gyer­mekeinek fogságáról, Zsiga bácsi mulatságos mókája, Rákosi Viktor regénye. A rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtás-t ‘a Franklin-társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fil­lér, fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámokat küld a Jó Pajtás kiadó­hivatala Budapest, IV., Egyetem-uícza 4. Farsangi naptár. Az Iparos Ifjak Önképző­körének tánczmulatsága február 1 én, szomba­ton fog lezajlani az István-szálló éttermében. A rendezőség sok ötletességgel gondoskodott a báli közönség szórakoztatásáról s többek között el­határozták azt is, hogy éjfélkor fényképfelvéte­leket fognak eszközölni. Harmincz fillér ellenében mindenki egy szép fotographiát fog kapni a báb est emlékéül. — Húshagyó kedden a Polgári- Kör termeiben lesz a Jótékony Asztaltársaság mulatsága. Karneval elbúcsúztatására nagyban készül a fiatalság s a pajkos mókáknak se szeri, se száma nem lesz. Jégünnepély. A napokig tartó enyhe idő­járás után ismét téliesre fordult az idő. Araszos hó borilja az ulczákat s erősen fagy. A jégpálya az irringálók nagy örömére ismét megnyílt s február 2 án, vasárnap délután megtartják a jégünnepélyl is, melyet az elmúlt napokban el­mosott a havas eső. A jégpályán a bányász­zenekar fog szerenádozni már délután 4 órától kezdve. A tagok csupán 40 fillért fizetnek, de a belépti-dij megváltására a kísérők is kötelesek. A »Vasárnapi Újság« január 26 iki száma pompás aktuális képeket közöl: az uj Nemzeti

Next

/
Oldalképek
Tartalom