Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-30 / 5. szám

4 NAGYBÁNYA 1913. január 30 Színház pályadijat nyert terveit, Vadász Miklós művészi képét Varsányi Irénről, eredeti képe­ket a franczia elnök- választásról, a csataldzsai török táborból, a farsangi divatról, stb. A szép irodalmi olvasmányt kedvelőket Krúdy Gyula vig regénye, Bársony István vadászczikke, Schöp- flin Aladár színházi levele, Vargha Gyula, Oláh Gábor és Koroda Pál versei, egy érdekes franczia regény csalogatják. Egyéb közlemények: aktu­ális arczképek s a rendes heti rovatok: Iroda­lom ss művészet, sakkjáték, stb. — A »Vasár­napi Újság« előfizetési ára negyedévre öt ko róna, a *Világkrőniká«-\al egvüit hat korona. Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhiva­talában (Budapest, IV , Egyetem-utc? a 4 szám). Ugyanitt megrendelhető a * Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. Neményire rósz napok járnak Rósz napok járnak Neméngi színigazgatóra Nagykárolyban is, úgy, hogy Neméngi minden követ megmoz­dít, hogy az északkeleti szinikerülettől szabadul­hasson. Mint nagykárolyi tudósítónk jelenti, Ne- ményi most a délvidéki színházakra pályázik s ha ezt a kerületet elnyeri, az északkeleti szini- kerülefrő! le fog mondani. A háború vértől ázott kardja villog ijesz­tően fejünk fölött, az utczán sápadt, remegő arcczal járnak az emberek . . . Vájjon mi lesz legközelebb ? . . . A Balkánon még jóformán le sem lohadt az Európát fenyegető tűzvész: újból hordják rakásra az óriási fahasábokat ... Ha szél kerekedik hirtelen, lángba borul Európa, Az ember ilyenkor önkéntelenül érdeklődik a tűzfészek iránt: milyen lehet az? Miért olyan veszedelmes hely, hogy évtizedek hosszú sora sem tudta megoldani a csomót, lecsendesiteni az örökös viszályt. A keleti kérdés még most is kisért, még most is fenyeget. Ki legyen a Bal kánon az ur? . . . És ilyenkor kell tudatára ébrednünk annak, hogy mily szegények vagyunk mi, hogy még oly magyar nyelvű atlasszal sem rendelkezünk, amely a közepes műveltségű em­bernek igényeit képes kielégíteni . . . Épen a tizenkettedik órában tehát, — dicséretere váljon a Magyar Földrajzi Intézetnek a múlt évben megindított akcziója — mégis akadtak olyan emberek, akik szivükre vették a magyar nép kullurálatlansága szégyenét, félretették az anyagi veszteségtől való félelmet és elhatározták a nagy magyar nyelvű világ atlasz kiadását. A Világatlasz gróf Teleki Pál dr. és Kogutowicz Károly dr. szerkesztésében jelenik meg havon­kénti füzetekben és a kartográfia terén becsü­letet, nem is remélt elismerést szereznek még a külföld előtt is, mert a Világatlaszhoz fogható szebb, tökéletesebb, bővebb és minden részle tessége mellett könnyebben áttekinthető atlasz még nem került piaczra. Büszkeségünk, becsü­letünk lesz, ilyen törekvés előtt tehát nemcsak müveit embernek, de minden magyarnak kala­pot kell emelnie. Lapunk irodalmi rovatában hozzuk a bővebb ismertetését és beszerzési fel­tételeit is. A szabóipari szaktanfolyam vizsgálata. A városunkban tartott szabóipari szaktanfolyam vizsgálata f. hó 30 án d. e. 10 órakor lesz az ipartestület helyiségében, melyre érdeklődőket is szívesen látnak. Fogászati vizsga. Schuster Ferencz fog- technikus a fogászati vizsgálatot Budapesten kitűnő sikerrel letette. Bojkottál a szatmári színtársulat. Gábor Andor a minap a vidéki színészetről czikket irt, amelyben erős kritikát mondott a vidéki színházak nívójáról. Ma aztán arról értesülünk, hogy a Heves Béla igazgatása alatt álló társulat a czikk megjelenése után testületileg bejelen­tette az igazgatónak, hogy A sarkantyú czimü darabban, amelynek egyik szerzője Gábor Andor, nem lépnek fel A darab előadása a jövő hétre volt kitűzve és minthogy a szerepek uj beta­nulására sem vállalkozik egy tag sem, az igaz­gató kénytelen volt engedni színészeinek és A sarkantyút levette a műsorról. Útépítés a Pável-fürdöhöz. Máramaros vár­megye alispánja a Pavel-gyógyfürdőhöz vezető ut kiépítésére ajánlati versenytárgyalást hirdet. Pályázatok 1913. február 18-ig adandók be. Az erre vonatkozó hirdetés nevezett hatóság által a debreczeni kereskedelmi és iparkamarának is megküldetvén, a hirdetmény ott is betekinthető. A stcrnódijat a Kúria nem ismeri el A Kúria szenzációsán érdekes és elvi jelentőségű döntést hozott, amely különösen a pénzintéze­teket és a városokat fogja érdekelni. A sfornó a hosszú jelzálogkölcsönöknél szerepel. Amikor ugyanis az adós a lejárat előtt váratlanul fel­mondja a kölcsönt, a bankok, hogy a kölcsön újbóli kihelyezésének nehézségeiért valamivel kárpótolják magukat, 3 százalékos stornódijat szoktak a tőke után követelni. A Kúria most kimondta, hogy a stornót fizetni nem kell, mert a törvény semmi címen 8 százaléknál magasabb kamatszedést nem enged meg. Bányaszerencsétlenség Borzalmas bánya­szerencsétlenség történt a napokban Felsőbá­nyán a keleti bányaosztályban A tizedik szinten dolgozott Hitler Fetencz 33 éves bányamunkás Zsigmond Ferencz bányásszal. Hitter a megfa­gyott s teljesen felszerelt hat darab dinárait- patront egy bányamécs lángjánál kezdte olvasz­tani, miközben a patronok felrobbantak s Hitiért a szó szoros értelmében darabokra szaggatták. Társa a nagy robbanás folytán elvesztette halló képességét s közel van a megőrüléshez. Hitted, kinek felesége és három gyereke van, bányász gyászpompával helyezték örök nyugalomra Uj szoiga&irói állás. Gróf Teleki Jenő nagy- somkuti főszolgabíró tekintettel arra, hogy já rásában 41 község van s az ügyforgalom nagyon j megszaporodott, előterjesztést tett Csaba Adorján főispánhoz egy újabb szolgabirói állás szerve­zésére. A könnyelmű híresztelések ellen A nehéz idők félelmes nyomása fojtogatja országszerte a piaczot. Az üzleti élet egész területén fenye- I gető homályba burkolózva ül a legközelebbi I jövő ismeretlensége s az üzletemberek gondos éberségük megfeszítésével őrzik fegyelmezett nyugalmuknak azt a maradékát, mely koczkán forgó vagyonukra vigyáz s házuk, nevük, min­denük sorsát tartja egyensúlyban. Nincs az a hajszálrepedés, mely félelmesnek ne tűnnék fel e földrengéses időben, nincs az a könnyű szellő, mely veszedelmeket ne tudna hordani szárnyán, most, amikor minden inog s még ami nem inog is, a képzelődés előtt inogni látszik. Egy könnyedén elejtett sző gyökeret tud verni s a rágalom és vád fájává tud lombosodra ma; — egy gazdátlan vészkiáltás mely utóbb valótlan­nak bizonyul, tömeges szerencsétlenségeket iud okozni a vészkijáratok felé tolongok közöli ; olyan a helyzet ma, mint a csatatereken, ahol az ellenséges golyók pusztítását még fellépő járványok is tetézik, az üzleti élet terén is, amit a pusztításból el nem végeznek a konkrét ba­jok, elvégzi az idegesség és kósza hirlerjesztés járványa Nagyító czélzaüal mutogatott hajszál repedések, elejtett kétes szavak, gazdátlan vész hírek — magunk körül láthatjuk napról-napra, — mily romlást tudnak okozni a gazdasági élet ingadozó talaján, ahol minden leomló ház nem­csak a bennlevöket üti agyon, de az üzletszom­szédokat is magával rántja A nyomában meg­jelenő hírlapi tiltakozások, jogos felháborodások, kínos magyarázatok hangja elárulja a mélységes hatást, melyet a megfoníolatlanság és könnyel­műség okozott. Ebben a végtelenül veszedelmes helyzetben a kamara elnöksége indíttatva érzi magát, hogy csillapító szavát felemelje s nyu­galomra intse az ideges rémlátások hirhordo- zóit. Azzal a komoly kéréssel fordul az elnök­ség a nyilvánossághoz, egyes emberekhez és hírlapokhoz, hogy bizonyos lemondással — mely ma a hazafiság kenyérbe vágó erényeihez tar­tozik, — tartózkodjanak oly hírek terjesztésétől, melyek kétségtelen beigazolíságban nem álla­nak előttük. Mert e hírekkel szemben védelem nélkül állnak azok az intézetek, azok az egye­sek, akikre vonatkoznak s akiknek legjobb ere­jét lefoglalja az egyébként is nehéz viszonyok­kal folytatott megfeszített küzdelem. A jóindulatú kíméletnek, a lelkiismeretes tartózkodásnak soha nagyobb és általánosabb gyógy hatása nem le­hetett, mint van a mai időkben, amikor egy dologtalan ember fecsegő szava meg tud ölni egy tiláni erővel birkózó becsületes kalmárt. Sok nagyon szomorú példa indítja az elnöksé­get erre a komoly kérelemre Sajnos, olyan idő­ket élünk, amikor a segítésnek máskor bőséges eszközei igen igen megfogyatkoztak, de ha már segíteni nem tudunk egymáson, — a szójárás szerint — legalább ne bántsuk egymást. Deb- reczen 1913. január hó 27. A kerületi keres­kedelmi és iparkamara nevében: Szent-Királyi Tivadar elnök, Szávay Gyula titkár. Villamos színház. A Lendvay-szinházban, jánuár hó 30-án, csütörtökön este 8 órakor bemutatásra kerül a következő műsor: 1. Jasmin aratás Tunisban, természetes kép. 2. Az okmány- hamisitó, 2 felvonásos dráma. 3. Az István király- szálló sziréné, komikus kép 4. Eufrozina álma, komikus kép. 5. Svéd torpedóhajók gyakorlata, természetes kép. 6 Móricz parókái, komikus kép. Szatmárvármsgye népességi statisztikája. A városok statisztikái évkönyvéből érdekesnek tartjuk kiemelni a következő számadatokat: Szatmárvármegye népessége 1869-ben 290.530 főre rúgott, 1880-ban vöt 273 384, 1890 ben 303 032, 1900 ban 340.178, 1910 ben 361319. Nagybánya népessége volt 1869-ben 9082, 1880- ban" 8632, 1890 ben 9838, 1900 ban 11,169 és 1910-ben 12 855. — Felsőbánya lakossága volt 1869-ben 5311, 1880 ban 5053, 1890 ben 4816, 1900 ban 4580, 1910 ben 4418 — A vármegye összes lakossága az utolsó tiz évben 31,141 lé­lekkel szaporodott, melybői a magyarságra 25 356 lélek szaporodás esik. Megverte a rendőrt. Ifj Scsterek János felső­bányái kerékgyáriósegéd részeg állapotban má­jusban véresre verte Dála Demeter városi rendőrt. A rendőr a vereki dö kocsigyáríósegéd ellen bűnvádi feljelentést tett a szatmári királyi ügyészségen, ahol azután hatóság elleni erőszak miatt vádat emeltek ellene. A vádtanács vád alá helyezte. A bíróság a keddi főtárgyaláson ifj. Sesterák Jánost 7 napi fogházra Ítélte. Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál f. hó 22-íől a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Jan. 15. Simon Ferencznek »Sára«; jan. 16. Recsán Gábornak »János«; jan. 15. Kert Károlynak »Lilia«; jan. 16. Vakla Pentelenek »László« ;Jan. 12. Jablanoczki Istvánnak »Sándor«; jan. 13 Zelenszki Sándor­nak »József Sándor«; jan. 17. Bocsa Pálnak »Vilmos Imra Endre«; jan. 19. Dabreczeni Már­tonnak haivaszületett fiú; jan. 20. Demeter József­nek haivaszületett leány; jan. 23. Beccze Árpád nak »Árpád Mihály«; jan. 19. Müller Sándornak »László« nevű gyermeke. — Elhaltak; Jan. 20. özv. Urz Tamásné György Á^ápia gkath. 73 éves, alamizsnás, végelgyengülésben; jan. 21. özv. Kukk Istvánné Orosz Ilona, gka'h. 69 éves, napszámos, végelgyengüiesben ; jan 23 Joszipp Juliana, gkath. 66 eves, alamizsnás, tüdő óbban; jan. 24. Szabó Annrasne Kohan Rozatia, rkaih. 58 éves, acs- seged neje, szervi szívbajban; jan. 24. Búd Györgyné Tűk Ilona, gkath. 50 éves napszámos, veselobban; jan. 23. Gsócs Regina 11 hónapos, napszámos gyermeke tüdővészbeu. — Házasságot kötöttek: Peicsik József és Mocsirán Ilona nagy­bányai, Bodolán József és Kunecsán Fraszina erdőmunkások nagybánya —feketepataktelepi la­kosok, — Kihirdetés alatt állanak : Trif György és Varga Maria nagybánya—borpataktelepi, Mik­lós János nagybányai és Brebán Janka Giródtót- falui lakosok. Saját előnye, ha hajat vágatni, borotválkozni Tróger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesül. Tyukszemvágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tróger Lajos. Hires aranybánya krém 1 Aranybánya szap­pan! Aranybánya pouderi Sok évi tapasztalat és vegyelemzés után sikerűit egy olyan tej­krémet előállítanom, mely az arcznak eredeti sziuét megtartja s ami fődolog, hogy nem ár­talmas, mert e téren sem higanyt, sem más ár­talmas anyagot nem tartalmaz. Csoda hatása vau szeplő és máj folt ellen. Eltávolít minden pörsenést, sömört és bőrhámlást, kisimítja a ránczokat s az arczbőrí üdévé változtatja. Nap­pal is használható, mivei nem zsíros s a pudert jól állja. Eslénkint borsónyi nagyságút kezeink­kel az arczunkra dörzsölünk egyenletesen s reggel az aranybánya szappannal lemossuk. Ára a krémnek 80 fillér, hozzávaló pouder 80 fillér szappan 80 fillér. Legalább 3—3 darab vételé­nél bérmentve száiliiok. Egyedüli készítője : Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. Huszthy Mátyás műtermében a borús téli napokban villanyvilágításnál (az esti órákban is) készíttetnek fényképfölvételek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom