Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 22-52. szám)

1910-07-28 / 30. szám

1910. julius 28. NAGYBÁNYA 5 legkegyelelesebb ünnepély rendezésében j is vannak oly udvariasági szempontok, ! melyek figyelmen kivül nem hagyhatók. j A mozgalom kezdeményezői a nagy- j bányai rendező bizottságot még most sem alakították meg s a hivatalos várost is elégnek tartották egy nyomtatott fel­hívásba becsusztatott két sorral értesí­teni arról, hogy „szíveskedjék az ünnepély méltó keretéről gondoskodni.“ De tekin­tettel a kegyeletes czélra, nem rekrimi- nálunk, hanem fölkérjük a mozgalom kezdeményezőit, hogy vagy kérjék föl a várost, vagy alakítsák meg maguk a nagy­bányai rendező bizottságot s e bizott­sággal lépjenek a legszorosabb össze­köttetésbe, mert a jelenlegi körülmények között sem a megalakítandó rendező­bizottság, sem a város nem tudja, de nem is tudhatja, hogy mit akarnak a moz­galom kezdeményezői, felkérés vagy fel­hatalmazás nélkül pedig senki sem fogja magát irányitóul előtérbe tolni. Nekünk legfőbb óhajunk, hogy egyesült erővel dolgozzunk mindyájan s mindenki tegye meg a magáit a Schönherr-ünnep minél impozánsabbá való tételében. Értesítés. Vizvezetékberendezés és cement­csatornázás elkészítését, szintúgy fürdők és ár­nyékszékek berendezését elvállalom a legjutányo- sabb árak mellett. A munkák már megkezdhetők ; mire a vízvezeték leérkezik, a házi vezetéket össze is kötik. Tisztelettel Gólya János, vízve­zeték-szerelő. Dörmögő Dömötör nyaralása hétről-hétre kellemesebb és mulatságosabb lesz; az egész Magarországban nincs még három olyan nya­raló-vendég, aki olyan jól töltené az időt, mint a három maczkó; Dörmögő, Hörpentő és Zebulon. Aki nem hiszi, olvassa el Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes gyermeklapjában, a Jó Pajtás ban, melynek minden száma egy sereg uj nyaralási kalandjáról számol be a kitűnő maczkóknak. A. legújabb számban van még ezen kivül Endrődi Sándornak egy pompás verse, Abonyi Árpád szép elbeszélése, Szalay Gyula és Tilinkós Péler versei, Moldován Béla czikke: Hogyan rajzolunk; Gerlóczy Géza kedves képe. Elek nagyapó meséje a vöröshaju | emberről, Rákosi Viktor és Dánielné Lengyel \ Laura regényei, tréfa a villamos lámpáról, mind­ehhez sok szép kép, a szerkesztői üzenetek, rejtvények stb. A Jó Pajtás-l a Fraklin-Tár salat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad s kívánatra mutatványszámokat küld a »Jó Pajtás« kiadóhivatala (Budapest, IV. Egyetem- ulcza 4.) Zeneestólyek. A Kaszinó választmánya el­határozta, hogy a jövő hó folyamán a Kaszinó nyári helyiségében több zeneestélyt rendez. Belépti dijak nem lesznek. A zeneestélyre ven­dégeket is szívesen látnak. Az első zeneestély idejét lapunkban közölni fogjuk. Saját előnye, ha hajat vágatni borotválkozni Tréger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesül. Tyúkszem vágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tréger Lajos. Lezuhant a toronyból. Kocsord szatmár- megvei községben halálos szerencsétlenség tör­tént. Borbély Simon mátészalkai kőmives ugyanis a ref. templom tornyán dolgozott, miközben az őt tartó kötél elszakadt s Borbély lezuhant. A szerencsétlen kőműves szörnyet halt. A vörhenv. A vörheny bár szórványosan, ismét fellépett városunkban. Eddig két esetet jelentettek be. Tatár János veresvizi bányász Flóri nevű öt éves kis leánya (Bánya-utcza) betegedett meg skárlátban. Bejelentő orvos dr. iMkatos Mihály. Tegnap megint egy újabb meg­betegedés történt. Klein Lipót borbély Erzsébet nevű 12 éves leánya (Lakatos-utcza) betegedett meg vörhenvben. Bejelentő orvosa dr. Winkler Jenő. Tekintettel arra, hogy Szatmárvármegye több községében nagyfokú vörhenyjárvánv van, a közönségnek az óvintézkedések szigorú be­tartását ajánljuk. Budapest székesfőváros vegyvizsgáló­intézete hivatalos jelentéseiben a következő­ket állapilja meg: »A természetes Ferencz József-keserüviz rendkívül nagy kénsavas nátron és kénsavas magnesia tartalma, mely által ez minden más ilynemű víztől külömbözik, kétségtelenné teszi, hogy ezen viz gyógyhatását főleg ezen két alkotórészének kell tulajdonítanunk.« A valódi Ferencz József-keserüviz biztos hatása, kellemes és olcsó használhatósága által tűnik ki s ezért az orvosok és betegek többre becsülik, mint a gyengébb hasonnemü ásvány­vizeket. Három nóta. Három fülbemászó nóta jelent meg Nagykárolyban a nagykárolyi pénzügyigaz­gatóság uótás kedvű tisztviselőjétől, Tarczinszky Kázmértól. Szövegét és zenéjét is ő maga irta s nincs kétség benne, hogy a dallamos nóták csakhamar szárnyra kelnek a vármegyében. A csinosan kiállított füzet ára 1 K 60 fillér. Elsőrangú és minden ágazatokkal foglalkozó BIZTOSÍTÓ TÁRSULAT szat­mári főügynöksége Nagybánya és vidé­kére oly kerületi ügynököt keres, aki személye és társadalmi állása révén a már most is kb. 1000 koronát jövedel­mező ügynökséget minden tekintetben fej­leszteni tudná. Óvadék megkivántaiik. Ajánlatok Szatmár „postafiók 14.“ kül­dendők. Bikszád. A kies fekvésű fürdőhelyen szer­fölött mozgalmas élet uralkodik. F. hó 16-ig a fürdővendégek névsora szerint 417 állandó fürdő- vendég tartózkodott Bikszádon. Látványosság. Igazi látványosságot képez Huszthy Mátyás hid utczai fényképészeti mű­termének most megnyitott lépcsőháza, melynek kirakataiban a fényképészet s pasztel-festés valódi remekei láthatók. E kirakatokban sok-sok ismerősünk képmásával találkozunk s a gazdag kiállítás meggyőz mindenkit arról, hogy Huszthy képei a legkényesebb művészi igényeknek is í megfelelnek. Uj szivarfajok Az ember nem is hinné, I hogy a dohányjövedéki igazgatóság, ez a nikotin- j szagu állami intézmény milyen kegyetlen tud lenni. Majdnem minden évben kivégez. Kivégez egy-egy szivar-, egy-egy czigarettafají. Kará­csonyra pláne nagy kivégzést rendez. Kivonja a for­galomból a dallamos nevüRosita szivart, mely olcsó volt és büdös s mégsem szívta senki. És ugyan­akkor meghal a Király, amely nem régen magyaro­sította meg a török hangzású Stambul nevet. De nem él tovább az elegánsan vékony czigaretta, a Duna sem amely a Duna ünnepély után kapta a maga nevét. Ép oly sikertelen volt, mint a Duna-ünnep. Ám jönnek a meghaltak helyett újak is. Uj szivarfajok. Jön a Cigarilló. Erre a szép névre egy csúnya szivar lesz elkeresztelve. Ez hosszabb és vékonyabb lesz. mint a trabuko. De nem lesz rosszabb. Rosszabb nem is lehet. Jön aztán a hosszú virzsiniának, a cs. és kir. hadsereg szivarjának egy testvére a Virginióza, amely tizenkét czenliméter hosszú lesz s kissé vastagabbra tervezik, mint az ösztövér virzsiniát. És végül lesz korszakalkotó reform is. A prin- czessas, amely eddig csak pinczéri és különle­gességi forgalomban volt kapható, degradálódik. Megszűnik speczialitás lenni s minden trafikban árulják. Csak egyet nem értünk az egész ügy­ben: miért kell minden uj és régi szivarfajtá nak idegen és értelmetlen nevet adni, mikor elég nagy a szóbőségünk ahhoz, hogy magyar neveket adhassunk nekik? Értesítés. Tisztelettel (hozzuk úgy az építő mint az építtető közönség szives tudomására, hogy díjmentesen szolgálunk bármikor faköbszámitási táblázattal és készséggel magunk kiszámítjuk azoknak is, akik más bevásárlási forrásból szerzik be faanyagjukat. Nagybánya, 1910. junius hó 14-én. Konreich Testvérek fakereskedők, a vasúti állo­mással szemben. Telefon szám 44. Játék a fegyverrel. Fehérgyarmaton majd­nem végzetessé váló szerencsétlenség történt. Gulácsy Ilonka, egy előkelő család leánya név­napon voit ugyanis Fehérgyarmaton Mulatós közben a fegyverállványon egy Browning-revol- ! veri pillantott meg. azt kezébe vette és többi barátnőjével beszélgetve nézegette a fegyvert abban a hitben, hogy az nincs megtöltve. Babrálás közben azonban a revolver elsült és a golyó Gulácsy Ilonkának a vállát horzsolva a falba fúródott. A baleset óriási ijedtséget keltett a vendégek körében, akik csak akkor nyugodtak meg, mikor a gyorsan előhívott orvos megálla­pította, hogy a Gulácsy Ilonka sérülése nem veszélyes. Tudomásul. Mély tisztelettel hozom a nagy­érdemű vidéki közönség becses tudomására, hogy Nagybányán a Kossuth Lajos-utczábari lévő Lendvay-téren a »Nemzeti Szálló« helyiségében megfelelő istálló és kocsiszín áll a t. vidéki közönség fuvara rendelkezésére. A vendéglő kitűnő magyar konyhával van ellátva, valamint hamisítatlan italok mindenkor kaphatók. — Tisztelettel a vendéglős. Miért van hűvös, esős idő? Mindenki pa­naszkodik a mostani abnormis időjárás miatt. És a panaszok nyomán megindul a találgatás, hogy mi az oka ennek a nyár derekán is eny- nyire következetesen, álhatatosan hűvös, nedves ! időnek. Persze a legtöbben mindjárt a Halley- i üstököst gyanúsítják meg. De vaunak olyanok is, akik a napfoltokat okozzak az esős időjárás I és a hűvös idő miatt. De ezeket az üstökös- i theória hívei mindjárt letorkolják azzal, hogy ; hiszen a napfoltokon nem látszik az idén semmi I különös eltérés. Camille Flammarion, a hires I csillagász azonban egyik véleményt sem fogadja el. Szerinte ennek a mostani hideg időjárásnak i és esőnek az az oka, hogy Amerikában és Tu­niszban óriási hőség van hetek óta s még ár­nyékban is 122 Fahrenheit-fok meleget mutat a hőmérő. Ha most még hozzávesszük azt, hogy nyugatról az utóbbi két hónapban állandóan erős szél fuj. amely ide hordja az amerikai par­tokon elpárolgott vízgőzökből összegyülemlett fellegeket, megvan a magyarázata annak, hogy miért esik mostanában ilyen' gyakran az eső és megvan magyarázva az is, hogy miért ilyen hűvös az időjárás. Gyógyulást keresők figyelmébe ajánljuk köszvény, csuz, rheuma stb. betegségek ellen a bajfalusi gyógyfürdőt. (Szatmármegye, u. p. Felsőbánya.) Tiszta, kényelmes szobák, kitűnő konyha, jutányos árak. — Fürdőorvos. — Idény május 15-től szept. 15-ig. Teljes napi ellátás fürdővel együtt 5 K-tól feljebb. Hosszabb tar­tózkodásra árkedvezmény. Az uj százkoronások. Uj százkoronás bank­jegyek kerülnek forgalomba augusztus .huszon­kettedik napján. Gyönyörű, rózsaszínbe játszó lesz az orczájuk és csupa díszítés, csupa finom rajz. Mind a két oldalán egyforma lesz a Moser és Schikenböck bécsi művészek készítette rajz : a bankjegy jobb mezőjén női szépség mellképe. Nagyon szép, modern ábrázolás. Sziveket csalo­gató. És fognak röpülni, szállongani a bankók, mint egy gyönyörű, szeszélyes aviatikái meeting, melynek publikuma éppen nem bánná, ha ezek a becses papiraeroplánok az ő fejükre vagy az ő erszényhangárukba zuhanna Frey bukással, de fájdalom ezeket a becses röpködőket Fortuna, a nagy aviatikus Delaroche kormányozza s nem tudni, hogy ő kire fog rámosolyogni. Rózsaszínű szenzáczió lesz az uj százkoronás bankjegyek kibocsátása, de azt hisszük, ebben a szenzáczió- ban csak kevesek részesülnek, legfeljebb mint ! szemtanuk, pedig ez az újdonság csak akkor érdekes, ha kézzelfoghatólag győződünk meg az igazságáról s akkor olyan érdekessé válik, hogy szívesen olvassuk napokhosszat is. Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál f. hó 18-tól a következő bejegyzések tétettek : Születtek: Julius 12. Csiszár Ferencnek »Jenő« ; jul. 13 Sookutyán Demeternek »Lujza«; jul. 15. Portéka Gézának »Anna«; jul. 15. Izsák Ignácnak iker »Miklós« és »Imre« nevű gyermeke. — Elhaltak : Jul. 15 Pétül Anna, r. kath, 1 hónapos, kereskedősegéd gyermeke rángógörcsökben; jul. 16. Sztáronszki Ábrahám, g. kath., 59 éves, erdőmunkás, tüdővészben; jui. 16. Kis Erzsébet, r. kath., 18 hónapos, bánya­munkás gyermeke tüdővészben; jul. 18. Sztán Janos, g. kath , 45 éves, házbirtokos, tüdővészben. — Házasságot kötöttek-. Butuza János és Szabó Róza nagybányai; Várna Longinus és Silai Borbála nagybányai lakosok. — Kihirdetés alatt állanak : Kalmár Imre és Péterfi Anna nagybányai; Pomján László és Popán Mária nagybánya-borpataktelepi; Nemes György nagybányai és Dáncs Katalin kö- telesmezöi; Miszti Lajos és Jeremiás Erzsébet nagy­bányai lakosok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom