Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 22-52. szám)

1910-07-28 / 30. szám

6 1910. julius 28. NAGYBÁNYA IRODALOM. A kenyérkereső asszony. — Hollósné de Grobois bándiné könyve. — Hézagpótló, nagy szeretettel és nagy gonddal megírt könyv került a magyar könyvpiacra. Részletes tájékozás és útmutatás, meleg baráti tanács, tapasztalaton alapult útbaigazítás szegő­dött egy kicsiny kötetben, a kenyérkeresö nők nehéz országutjára hűséges társul. Benne van a kezdet nehézségeinek megvilágítása, a haladás föltételei, a célhoz jutás követelései. Világosan mutat rá arra az útra, a melyen haladva, csakis egyesek szorgalmán múlhat az elmaradás. A mellett pedig minden külső formaságon át, a közélet, a kenyéradók, a közbenjárók szinte meg­tévesztő labirintusából ad kivezető szálat az olvasó kezébe. Megmagyarázza, kivel hogyan kell be­szélni, kit hogyan kell megszólítani, hova hogyan kell folyamodni, mit, mi módon lehet legked­vezőbben előmozdítani. Csak aki áthaladt már egypár évtizeden és tapasztalásból tudja azt, hogy milyen könnyen dönt valamely küzködő ember sorsán a föllépés hiánya, vagy a megszó­lításban való járatlanság, csak az tudja igazán megítélni, hogy mit ér Hollósné könyve. Mert hiszen könnyű annak, akit édes anya, gondos rokon, igaz barát támogat a létért való küzdelem kínos vergődésben. De hánynak jut ki ez a szerencse ? És akinek kijut is, olyan tájéko- zottan, olyan körülte kintöen lát-e a kérdéshez, mint ahogyan Hollósné gondolta át, dolgozta föl és irta meg. Egy anya sem tehette volna mélyebb érzéssel papírra az élet legszükségesebb tanácsait, a hogyan a minden kenyérkereső nőre rövidesen nélkülözhetetlenné váló e kézikönyv adja elénk. Elsőbben az iskolai kiképzés pontosságát hangoztatja Hollósné, mert hiszen ez az az alap, amelyre építeni lehet. A továbképzés szükséges­sége szintén világos, itt már azonban az anyagi tehetőség az irányadó, pontos és részletesen számol be ennél a pontnál minden részletkérdésről, a beiratás dijáról, ösztöndíjról, költségről és fölté­telekről, föl egészen az egyetemig. A csúcson pedig ahol az orvosnő, a közhivatalnok, az újság­író asszony, a könyvtárosnő, a műfordító, az Írónő, a különböző tanárnők, a művészi pályák lépcső- zetei kezdődnek, röviden, frissen, fárasztó kité­rések nélkül körvonalazza még a követeléseket is, amelylyel az ilyen aspiránsokkal szemben föl­lépnek. És elvezet sorba a postához, a bankokba, a magánhivatalokba, az ipar terére, a kereskede­lemhez, a rendkívül kereseti forrásokhoz és min­dent egyszerűen, olyan természetesen értet meg velünk, hogy a legtájékozatlanabb vidéki kis leány is azonnal tisztába kell hogy jöjjön vágyaival és reményeivel. A legnagyobb műveltséget kö­vetelő foglalkozástól le a legegyszerűbb népiparig, a nő kenyérkeresetének minden ágazata bele fért ebbe a kicsi könyvbe, még pedig olyan hangon tartva, hogy átolvasása után még az is kedvet kap a kenyérkereső-pályához, aki nem szorult rá. Már pedig ha tekintetbe vesszük, hogy a Hollósné könyve hány olyan kereseti forrásra mutat rá, amelynek egy hitves, egy anya is kifogástalanul meg tud felelni, — egy uj korszakot látunk megnyílni a vagyontalan leányok előtt. A férfiak zöme ugyanis nem annyira léhaságból, mint inkább gazdasági okokból nem nősül, s hogy ez mindkét nemre nézve mily súlyos következményekkel jár, fölösleges bővebben fejtegetni. Ha azonban min­den nő számára, a legképzettebbtől a legtudat­lanabbig, nyílik valamelyes lehetőség a becsüle­tes szerzeményre, a vagyontalan feleség nem lesz többé fogyasztó, terhes gondszaporitó, hanem ellenkezően, családföntartó segítőtárssá válik. Hollósné pompás könyve a Budapesti Hírlap könyvkiadó-vállalatának kiadásában jelent meg; ott és minden könyvesboltban kapható két korona ötven fillérért. Szerkesztői üzenet. Nemo. Nagy megindulással és sajnálkozással ol­vastuk levelét, melyben valóban szivreható módon panaszkodik, hogy vannak »Nagy Megérzései és Nagy Meglátásai« s ennek daczára sem tud érvényesülni poelai vénája. S azt sem tudja eldönteni, hogy magában-e vagy pedig a szerkesztőkben van a hiba. A beküldött mutat- j ványból holt bizonyossággal konstatálhatjuk, hogy a j hiba Nagysádban rejtőzik. De rejtőzhetik más egyébben is. Nagysád azokat az édesen érzelgős dolgokat bizo­nyára iczike-piczike illatos budoárjában írja, amikor az esti vagy éjszakai homályra rózsás lámpaernyője vet elbájolóan rózsás szint. Hát ez a stafázs jó lehet keret­nek egy oly idilhez, amidőn az a »bizonyos« eljövend s a süppedő szőnyegre térdelve elrebegi Nagysád előtt azt, ami évezredek óta hevesebb dobogásba hozta min­den tizenhét éves kis leány szivét, de ez a keret, úgy látszik, nem kedvez a poezisnek. Lássa egy Schillernek is rothadt almát kellett szagolgatnia s lábait Írás előtt jeges vízben fürdetnie, hogy gondolatai jöjjenek. Rousseau hajadon fővel szaladgált, mielőbb Íráshoz ült volna; Kemény Zsigmond fekete kávé nélkül a tollat sem tudta a kezébe venni, épen úgy, mint Mikszáth pipafüst nélkül. Milton, Descartes csak akkor tudtak gondolkozni, ha hanyatfeküdtek, Bossuel csak bundában és hideg szobá­ban, Balsac pedig kapuczinus ruhába bujt s csak úgy tudott Írni. Próbáljon meg Nagysád is valami efélét, temperamentumának, egyéniségének megfelelőt, mert nem elég a poétái véna, tudni kell azt ki is csalogatni- S akkor, ha sikerül, talán elérheti, hogy versei jobbak s a szerkesztők kevésbbé kőszívű emberek lesznek. Egyebekben bocsássa meg a mi bűneinket. HIVATALOS RÉSZ. 4242—1910. sz. Árlejtési hirdetmény. Nagybánya sz. kir. r. t. város faapritó gép­háza mellé egy aprított fa elhelyezésére szolgáló raktár építésére árlejtést hirdetek s felhívom pályázni szándékozókat, hogy f. évi augusztus hó 6-ának d. e. fél 10 órájáig az ajánlati árnak 10%-val mint bánatpénzzel ellátott sza­bályszerű ajánlataikat a polgármesterhez adják be. A terv és költségvetés a városi kiadóhiva­talban a hivatalos órák alatt megtekinthető s a szükséges fölvilágositások a városi mérnöki hi­vatalnál nyerhetők. Nagybánya, 1910. julius hó 23-án. A Város Tanácsa. Torday Imre, h. polgármester 4108-1910. sz. Hirdetmény. Nagybánya város tanácsa által közhírré tétetik, hogy a Nagybánya város, mint erkölcsi testület tulajdonát képező és a felsőuj falusi 57. sz. tjkben 1. sor 11. hr. 81. házszám alatt fekvő korcsmaépület és telke, a megállapított részletes árverési feltételek és 3400 korona kikiáltási ár mellett 1910. év augusztus hó 16-án d. e. 10 órakor Nagybányán, a városháza tanács­termében megtartandó nyilvános árverésen örök áron el fog adatni. A szóbeli árverésen részt venni óhajtók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban az árverés megkezdése előtt a küldöttség elnöke kezéhez letenni. Kellő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok, annak világos kijelentésével, hogy ajánlattevő a részletes árverési feltételeket ösmeri s azok pontos betartására magát kötelezi, alantirott naptól kezdődőleg a szóbeli árverés megkezdé­séig a polgármesteri hivatalba a hivatalos órák alatt adhatók be. A részletes árverési feltétételek a városháza irodahelyiségében közszemlére kitétettek, azok a hivatalos órák alatt bárki által is belekinthelők s arról másolatok is vehetők. Nagybányán, 1910. julius hó 23 án. A Város Tanácsa. Torday Imre, h. polgármester. 4108—1910 sz! Hirdetmény. Nagybánya város tanácsa által közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező felső­falusi legelő 1910. évi augusztus hó 16-án d. e. iO órakor a városháza tanácstermében megtar­tandó nyilvános árverésen 530 korona évi bér­összeg kikiáltási ár mellett 1911. évi január hó 31-ig terjedő három évi időtartamra haszon­bérbe fog adatni. A szóbeli árverésen részt venni óhajtók tartoznak a kikiáltási ár 20%-át, vagyis 106 koronát a szóbeli árverés megkezdése előtt a küldöttség elnöke kezéhez letenni. Kellő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok, annak világos kijelentésével, hogy ajánlattevő az árverési részletes feltételeket ismeri s azok pontos betartására magát kötelezi, alantirott naptól kezdődőleg a szóbeli árverés megkezdé­séig a polgármesteri hivatalba adhatók be. A részletes árverési feltételek a városháza irodahelyiségében közszemlére kitétettek s azok a hivatalos órák alatt bárki által is betekinthetek. Nagybánya, 1910. julius hó 23 án. A város tanácsa. Torday Imre h. polgármester. 4109-1910. sz. Hirdetmény. Nagybánya város tanácsa által közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező és a nagybányai 365. sz. tjkvben 1 sor 355 hr. 389. házszám a fekvő Zrínyi Ilona-téri parasztkorcsma épület és telke a megállapított részletes árverési feltételek és 11000 korona kikiáltási ár mellett 1910. év augusztus hó 16-án d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében megtartandó nyil­vános árverésen örök áron el fog adatni. A szóbeli árverésen részt venni óhajtók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban az árverés meg­kezdése előtt a küldöttség elnöke kezéhez letenni. Kellő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok, annak világos kijelentésével, hogy ajánlattevő a részletes árverési feltételeket ösmeri s azok pontos betartására magát kötelezi, alantirott naptól kezdődőleg a szóbeli árverés megkezdé­séig a polgármesteri hivatalba a hivatalos órák alatt adhatók be. A részletes árverési feltételek a városháza irodahelyiségében közszemlére kitétettek, azok a hivatalos órák alatt bárki által is betekiuthetők s arról másolatok is vehetők. Nagybánya, 1910. julius hó 23-án. A Város Tanácsa. Dr. Makray Mihály, polgármester. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. APRÓ HIRDETÉS. „Ámor“-nak levele van. 17946—1910. I. B. 1. sz. lila- és iaúlÉsi Meliny. A nagybányai m. kir. főerdőhivatal helyiségében I9IO. évi augusztus hó 17-én délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok benyújtásával nyilvános versenytárgyalá­son eladásra kerül: 1. A láposbányai m. kir. erdőgond­nokságban a kincstár által már kitermelt s illetve három éven át még termelendő és abuság—misztótfalusi vasúti állomásra beszállítva átadandó és mintegy 8000 ür- köbméter bükk hasábfa. 2. A láposbányai m. kir. erdőgond­nokságban az erdőkincstár által három éven át termelendő és a buság—misztót­falusi vasúti állomáson kocsikba rakva átadandó évi mintegy 6000 métermázsa bükk faszén. Kikiáltási ára a tűzifának ürméteren- kint négy (4) K, a faszénnek q-kint három (3j K 50 fillér. Ajánlatok a tűzifára és a faszénre külön-külön teendők. Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál és a láposbányai m. kir. erdőgondnokságnál díjmentesen megszerezhetők. Budapest, 1910. évi julius hóban. A m. kir. földmivelésügyi miniszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom