Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 1-21. szám)

1910-04-07 / 14. szám

4 NAGYBÁNYA 1910. április 7. megy keresztül, amig a végleges határozathoza­tal kiformálódhadik. egy embernek a véleménye, habár mint a fölfogás egyik jelemzője értékes is, végleges érvénynyel nem bírhat. Az informáczió szerint a városok sérel­meiben csudálni való dolog egyáltalában nin­csen, mert az informáczió megjegyzése szerint, nem volt még soha a világon egyetlen olyan a nagy köz számára alkotott dolog sem, amelyen a köz egyik vagy másik része a kisebb, vagy másik fele föl nem háborodott volna. A városok segítségénél is igy van a dolog. A sérelmek teljesen érthetők, amelyek a tisztviselők fizetés­rendezése körül vannak. A városok segítéséről való törvényjavaslat bár a hasznosságát és a körülményekhez való okos, opportunus alkal­mazkodását senki kétségbe nem vonhatja, nem tarthat jogczimet arra, hogy önmagában tökéle­tes legyen, hogy ellene alapos, sőt jogos kifogást senki ne támaszthasson. Azoknak a panaszoknak és sérelmeknek, melyek magánúton jutottak az informáló állam­tisztviselő tudomására, negyedrésze olyan ter­mészetű, amelynek megoldása ez idő szerint egyenesen képtelenség. Ám a sok túlhajtott pa­nasz és a sok vérmes vágyódásból keletkezett követelés elmellőzése után visszamarad egy szilárd mag, amelynek figyelembe vétele elől kitérni már egyenesen lehetetlenség. Ez a szi­lárd mag úgyszólván reassumálása a követelé­seknek úgy a segély helyesebb eloszlatásánál, mint a tisztviselők fizetésrendezésénél. Hogy melyek lesznek azok a követelések, amelyek már-már a köztudatba is átment vélt vagy va­lóságos és fölötte nagy számú sérelmek közül figyelembe vétetnek, most még megállapittatlan, de egyben teljesen céltalan is lenne minden ilyen természetű megállapítás. Egy dolgot azonban már most meg lehet állapítani, minek a bekövetkezése egy a való­színűséggel, hogy orvosolva lesz minden olyan sérelem, amely nem ellenkezik sem a javaslat, sem a rendelet alapelveivel. Azzal az alapelvvel, hogy a segítés kizárólag olyan irányú dolgok ellenszolgáltatásaként adódik, amelyeket a város, mint állam funkcionáriusa végez. A segélyt te­hát mindenkor az a körülmény határozza meg, hogy a város milyen mértékben veszi ki részét azokból a szolgáltatásokból, amelyek bizonyos szempont szerint állami jellegű funkcióknak tűnhetnek fel. Tehát a jogos sérelmek közül azok lesznek orvosolva, amelyek beilleszkednek a mai keretek közé; ezek meglehet, hogy nem lesznek minden tekintetben kielégitőek, igen helytelennek találhatja minden józanul gondol­kodó ember a vérmes reményeknek oktalan fölkeltését, de minden esetre a teljesíthetőség határán belül fognak mozogni. A sérelmekre vonatkozóan meg kell még jegyezni, hogy azok nagyrészt a mai állapotokból erednek; ezek automatikusan elesnek, amikor a mostani két millió koronás segély a programm értelmében emelkedni fog. Egyébként minden az uj aerától, az uj belügyminisztertől függ. HÍREK. Április 6. Az uj évnegyed alkalmából tiszte­lettel kérjük hátralékos előfizetőinket hát­ralékaik szives beküldésére, valamint elő- fizetéseik megújítására. Személyi hírek. Wachsmann Vilmos szekszárdi csendőrszázados pár napi tartózkodásra városunkba ér­kezett. — Dr. Komoróczy Iván, Nagybánya volt rendőr- kapitánya pár napot városunkban töltött. — Jámbor Lajos budapesti műépítész a városi nagyszálló építési ügyében városunkban időzött. — Hollós Oszkár, a szat- már—nagybányai vasút igazgatója városunkba érkezett. Csaba főispán Nagybányán. Csaba Adorján, Szalmár vármegye főispánja ma, szerdán ma­gán ügyekben rövid tartózkodásra városunkba érkezett. Helyettesítés. Csaba Adorján szatmári fő­szolgabírónak főispánná történt kineveztetése folytán üresedésben lévő szatmári főszolgabírói állásra főispánunk Galgóczy István szolgabirót I helyettesitette. Nyugalomba vonulás. Boross János nagy­károlyi ev. lelkész, 46 évi működés után, te­kintettel agg korára, nyugalomba vonult s husvét hétfőjén tartotta búcsúbeszédét. Áthelyezés. Serig István szolgabirót Máté­szalkáról Szatmárra, Pavella Zsigmond tb. szolga­birót pedig Nagysomkutról Mátészalkára helyezte I át a főispán. Képviselőjelölés. A nagykárolyi választó- kerület a kerület képviselőjelöiljéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton- ! kívüli függetlenségi programmal. Gróf Károlyi j a jelöltséget elfogadta s már a napokban a ke­rületbe fog utazni programmbeszédének elmon- I dására. Gondnoksági kinevezés. Szatmárvármegye I főispánja Mán Lajos nagysomkuti takarékpénz­tári igazgatót a nagysomkuti állami gondnokság elnökévé, Pilcz Ede r. kalh. lelkészt pedig a gondnokság tagjává nevezte ki. Az amsterdámi konzulátus uj vezetője. A hivatalos lap közli, hogy őfelsége a király jóvá­hagyta Szatmári Király Domokos II. oszt fő- konzulnak az amsterdámi konzulátus vezetésére történt meghívását. Szatmári Király Domokos, az amsterdámi konzulátus uj vezetője sógora L. Bay Lajosnak, Eljegyzések. Kovács Béla lurjamezői főer- dőör eljegyezte Budapesten Kuriay Ernőnek, a földművelésügyi minisztériumba beosztott fő- erdöőrnek kedves leányát: Gizikét. — Nedeczky Jenő szolgabiró eljegyezte Eitner Margitot, Eilner Zsigmond volt orszgy. képviselő leányát. — Bechine Ferencz Nagyszöllősön eljegyezte nagy­ajtai Kovács Irmát. Esküvők. Dr. Steinfeld Géza szatmári orvos a jövő vasárnap tartja esküvőjét Steinfeld Samu nevelt leányával: Nellikével. — Suba János tö­rekvő, jónevü iparos ma, szerdán délután tartotta esküvőjét Gyalay Gyula polgártársunk kedves leányával: Etelkával. Aranymise. Papp Jakab, batarczi gör. kath. lelkész, szenlszéki ülnök, Ugocsa vármegye vá­lasztott bizottsági tagja, Papp Endrének, a fő­gimnázium hittanárának atyja, aki 19 évig volt közelünkben, Laczfaluban plébános, ma ünnepli első miséjének ötvenedik évfordulóját családja és hívei körében. A legjobb kivánatokka! üdvö­zöljük a derék egyházférfiut; nemcsak hosszú, hanem nagyérdemű pályát is futott be és ennek jutalma az a tisztelet és szeretet, melynek osz­tatlan részese. Kívánjuk, hogy gyémántmiséjét is a legjobb egészségben érhesse meg! A Halmai alap. Újabban a Halmai-alapra a következő adományok folytak be: Egy névtelen 10 K, Molnár Antal (Nagyvárad) 3 K. Az ado­mányokért hálás köszönetét mond az igazgatóság. Széchenyi István gróf halálának ötvenedik évfordulója. Immár félszázada múlott, hogy a kiváló politikus, publicista és polyhistor, gróf Széchenyi István zaklatott éleiének golyóval vetett véget. Az az óriási megdöbbenés, mely az egész magyar hazát egy pillanatra szinte elnémította, csakhamar a legnagyobb fájdalommá és mélységes gyásszá alakult s a nemzet egy érzéssel siratta kiváló fiának tragikus halálát, kit elévülhetetlen érdemeiért a »legnagyobb ma­gyar« jelzővel tüntetett ki. Most, mikor az idők távolán keresztül nézzük az eseményt, valami borongó, elégiái fájdalom nehezül lelkünkre, s kérdjük, miért kellett ennek a tevékeny láng­elmének, ennek az izzó hazaszeretettől átha­tolt férfiúnak meghalnia? Hisz számlálhatatlan kiváló intézmény létesítése után, melyeknek ja­vát csak mi érezzük, remélni lehetett volna, hogy ép elmével tovább élve még sok, a nemzetre hasznos alkotás lészen kezemunkája. De ép a honfiúi elkeseredés, szerencsétlen ha­zájának sorsán való kétségbeesés ásta alá egészségét, ép ezek bontották el elméjét. Mily óriási, buzgó hazaszeretet, mily végtelen érzés lakhatott abban az ezelőtt 50 évvel, 1860, ápri­lis 8-án utolsót dobbant szívben . . . Emlékét ke­gyelettel ülik meg, mindazok, kiknek az ő éle­téből, sőt halálából kell a hazaszeretet nemes eré­nyét meglanulniok. — Az állami polgári leány­iskola f hó 8-án tornatermében tartja Szé­chenyi ünnepélyét. Az ünnepi beszédet Deme- terné Balázs Vilma mondja. Mig a tanulók szavalatokkal és felolvasásokkal járulnak a ke- gyeletes ünnep méltó megtartásához. — Az állami főgimnáziumban a legnagyobb magyar emlékét az ifjúság szintén megüli. D. e. 9 órakor a kis- templomban gyászistentiszteleten jelenik meg, utána fél 10-kor a tornateremben lesz ünnepély, melynek műsora a következő: 1. Himnusz, énekli az ifjúság. 2. Ünnepi megnyitó beszéd, mondja Neuberger István vezető tanár. 3. Vörösmarty: Honszeretet. Szavalja Vajay Sándor VII. o. t. 4. Ima. Énekli a főgimn. vegyeskara. 5. Fel­olvasás Széchenyiről. Irta és felolvassa Syntenis Gyula Vili. o. t. 6. Arany: Széchényi emlékezete. Szavalja Kőczy László Vili. o. t. 7. Szózat, énekli az ifjúság. A szülőket és az érdeklődőket ez utón hívja meg tisztelettel a rendezőség. A Kaszinó-egyesület kegyelete. A nagy­bányai Kaszinó-egyesület április hó 8-án, gróf Széchényi István halálának évfordulóján a lóm. kath. plébánia templomban gyászistentiszteletet tartat. A rekviemen való részvételre a Kaszinó elnöksége lapunk utján is meghívja a Kaszinó tagjait. Tűz Szakálasfaluban Vasárnap délelőtt riasztó hírek érkeztek a szomszédos Szakálas- faluból városunka. Ég Szakálasfalu! Már a tél falu lángokban áll! Borzasztó szeles idő lévén, ezek a riasztó hírek érthető izgalmakat keltettek mindenfelé. A tűzoltóság is csakhamar vágtatva vonult ki egy szerkocsival a veszedelemben levő falu segítségére; kivonultak továbbá a csendőrök is s igen sokan az önkéntes tűzoltóság tagjai közül. A tudósítások azonban mind nagyobb veszedelemről szólották, úgy, hogy a délutáni órákban már kocsi-kocsi hátán száguldott Sza­kálasfalu felé. Szerencsére azonban a szárnyra bocsátott hírek igen túlzottak voltak. Mindössze négy ház s egy nagy csűr égett le s a tüzet a nagybányai tűzoltók segítségével sikerült lokali­zálni. A kár egyrésze a biztosítási dijakból megtérül. Tagválasztó gyűlés a Teleki-társaságban. A Teleki-társaság f. hó 7-én délután 5 órakor a bányaigazgatóság épületében Bévai Károly iroda­főnök hivatali helyiségében zárt ülést tárt, mely­nek tárgyai: 1. Az eltávozott egyik alelnök helyé­nek betöltése. 2. Az ünnepélyes közgyűlés idejé­nek és programmjának megállapítása. 3. Tag­választás. — Az üresedésben levő hal tagsági helyre a tagajánlások már beérkezvén az elnök­séghez, rendes tagokul a következők ajánltatnak: Alexy Elza, Alexy Kornél, dr. Kádár Antal, Oblatek Béla, Németh Béla, Ötömössy Zoltán; tiszteletbeli tagságra: De Gerando Antónia Kolozs­várról, Brán Lőrincz Szamosszéplakröl és Mion- nich Sándor Felsőbányáról. — A társaságnak ez idő szerint rendes tagjai a következők: Elnök: Révai Károly. Alelnökök: Neuberger István, Grünwald Béla. (Eltávozott.) Titkár: Fliesz Henrik. Pénztáros: dr. Vass Gyula. Tiszteletbeli tagok: Gróf Teleki Sándorné, Zempléni Árpád, Neubauer Ferenc, Farkas Jenő, dr. Makray Mihály. Rendes tagok: Ajtai Nagy Gábor dr., Bertalan István, Balezer György, Borbás Géza, Égly Mihály, Fliesz Henrik, Grünwald Béla, Gurnesevies Lajos, Incze Lajos, Káplány Antal dr., Neuberger István, Rencz János dr., Rácz Péter, Réti István. Révai Károly, Révész János, Sziklai Dezső dr., Soltész Elemér, Stella Sándor, Székely Árpád, Schönherr Antalné, Takács Ilus, Thorma János, Vass Gyula dr. Adomány a tűzoltóknak. Herskovits Izidor szakálasfalvi íöldbirtokos a vasárnapi tüzeset alkalmából hálás köszönetét fejezi ki tűzoltóink­nak derekas működéséért s a tüzoltó-egyesület javára 50 koronát adományozott dr. Makray Mihály polgármester, tűzoltó főparancsnok ke­zeihez. Hosszas szenvedés után f. hó 2-án, a hajnali órákban meghalt Kerekes János városi rendőrhadnagy, ,volt tűzoltóparancsnok, életé- i nek 54. évében. Édes atyja: néh. Kerekes János városunk rendőrkapitánya volt; őmaga előbb a kereskedői pályán működött s csak azután ! lépett mint rendőrhadnagy a város szolgálatába, i Az önkéntes tűzoltóságnál jelentős szerepet ját- ! szott s régebben a tűzoltóságnak parancsnoka volt. A boldogultat, kit kiterjedt család gyászol, nagy részvét mellett vasárnap délután temették. I Temetésén a tűzoltóság s a rendőrség testületileg ■ jelent meg. A család a következő gyászjelentést Kerekes János

Next

/
Oldalképek
Tartalom