Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 1-21. szám)

1910-04-07 / 14. szám

1910. április 7. adta ki: »Oda van a mi szivünk öröme, gyászra fordult a mi örömünk. (Jer. sir. 5, 15.) Alant- irottak mélyen megszomorodott szívvel tudatjuk, hogy a szerető édes apa, nagyapa, testvér és rokon Kerekes János rendőrtisztviselő, volt tűzoltóparancsnok életének 54-ik évében, folyó év április hó 2 án hajnali 4 órakor, hosszas szenvedés után, csendesen jobblétre szenderült. A megboldogult földi maradványai folyó hó 3-án, délután 4 órakor fognak a ref. egyház szertartása szerint, Fazekas-utca 6. sz. gyász­háztól örök nyugalomra helyeztetni. Nagybánya, 1910. április hó 2-án. Emléked örökké él lel­kűnkben, nyugodj békével! Kerekes János, Kerekes Margit férj. Pálmai Sándorné gyer­mekei. Kerekes László, özv. Szunyoghy Sán­dorné szül. Kerekes Mariska, Hetey Abrahámné szül. Kerekes Ida, özv. Penty Albertné szül. Kerekes Ilona, Kerekes Ferencz, özv. Füley Gusztávné szül. Kerekes Piroska testvérei. Ke­rekes Jánosné szül. Soltész Mariska, Pálmai Sándor menye és veje. Kerekes Manci, Kerekes Zoli unokái. Sok kellemetlenségnek vehetjük elejét, ha otthon állandóan egy pohár valódi Ferencz József-keserüvizet tartunk, mert a gyomor meg­betegedésénél ez a legmegbízhatóbb segítség. A »Ferencz József«-viz a sok evés vagy szeszélve­zet által előidézett bajokat gyors és kíméletes módon gyógyítja és ezáltal előnyösen külön­bözik minden más hashajtószertől. Ez oknál fogva az orvosok is legtöbbre becsülik. Uj vasúti vonatpár közlekedés. A számos- völgyi vasút igazgatóságával létrejött megálla­podás szerint a zsibó—nagybányai vasút igaz­gatósága f. évi május hó I-től kezdve Zilah és Szilágycseh között az ez idő szerint közlekedő egy vonatpáron kívül még egy második vonat­párt is fog indítani. Az uj vonatpár menetrendje a következő: Indulás Szilágycsehről reggel 5 óra 9 perczkor, érkezés Zilahra d. e. 8 óra 20 perczkor. Visszafelé indulás Zilahról d u. 5 órakor, érkezés Szilágycsehbe este 8 óra 28 perczkor. — Megállapodás jött létre továbbá a arra nézve is, hogy a Nagybánya és Sülelmed között eddig hetenkint egyszer (kedden) közle­kedett helyi vonatok f. évi május hó 1-től kezdve a — Szilágycseh és Zilah között forgalomba helyezendő uj vonatokhoz való csatlakozással — hetenkint kétszer és pedig kedden és pénteken fognak közlekedni az alábbi menetrend szerint: Nagybányáról indul reggel 4 óra 40 perczkor és d. u. 5 óra 35 perczkor. Siileimedre érkezik reggel 5 óra 50 perczkor és este 7 órakor. Sülel- medrőí indul reggel 6 óra 20 perczkor és este 7 óra 40 perczkor. Nagybányára érkezik reggel 7 óra 52 perczkor és este 9 órakor. Az uj vonatoknak a közbeeső állomásokra való érke­zési és azokról való indulási ideje a számos- völgyi vasút által legközelebb kiadandó nyári menetrendből lesznek kivehetők. Országos kisdedóvói kiállítás Lőcsén. A szepesvármegyei óvókör, junius hó 26-ától jul. hó 6-ig országos kisdedóvói kiállítást rendez Lőcsén. A kiállítással kapcsolatos gyűlések és ünnepélyek sorrendjét a következőkben ismer­tetjük: Junius hó 24-én az érkező vendégek fogadása és elszállásolása. Junius hó 25-én d. e. 9 órakor gyülekezés a lőcsei városháza erkélyén, azután a kalauzoló bizottság vezeté­sével Lőcse város nevezetességeinek megtekin­tése. D. u. 2 órakor mintafoglalkozás a lőcsei róm. kath. püspöki kisdedóvó intézetben. D u. 4 órakor a szepesvármegyei óvókör választ­mányi ülése a lőcsei városháza tanácskozó ter­mében. D. u. félhattól 7 óráig térzene a séta­téren. Este 8 órakor műkedvelői előadás a városi színházban. Junius hó 26-án reggel 6 órakor a zenekar bejárja a várost. Reggel 8 órakor a róm. kath. és ág. ev. templomokban isteni tisztelet. Reggel 9 órakor a szepesvár­megyei óvókör ünnepi közgyűlése a vármegye- háza dísztermében. D. e. 11 órakor az orsz. kisdedóvói kiállítás ünnepies megnyitása. Délben 1 órakor közebéd. D. u. 3 órakor kisdedóvói népünnep a sétatéren. D. u. 6 órától 7 óráig térzene. Este 8 órakor műkedvelői előadás a városi színházban. Színház után tánczmuiatság a városi szálló dísztermében. Junius hó 27-től julius hó 6 ig a kiállítás nyitva áll. Időközönkint kirándulások a Tátrába. Julius hó 5-én d e. és d. u. a vendégek fogadása és elszállásolása. D. u. 5 órakor a szepesi Tanítóegyesület elő­NAG Y BANYA értekezlete s utána az Eötvös-alap helyi gyűjtő és kezelő bizottságának ülése a városháza ta­nácskozó termében. Este 6 órától 7 óráig tér­zene a sétatéren, Este 8 órakor műkedvelői előadás a városi színházban. Színház után táncz­muiatság a városi szálló dísztermében. Julius hó 6-án reggel 9 órakor a szepesi Tanító- egyesület közgyűlése a vármegyeháza díszter­mében. Délben 12 órakor az Emke .szepes­vármegyei választmányának ünnepies közgyű­lése a vármegyeháza dísztermében. Délben 1 órakor közebéd. D. u, 4 órakor az országos kisdedóvói kiállítás ünnepies bezárása és a jutalomdijak kiosztása. A modern kor haladásának egyik kiváló segédeszköze a fényképezés. Okiratokat, búto­rokat, munkában levő gyárakat, bányákat fény­képeznek le s hasznosítják a megrögzitett ké­peket. Fölvételeket eszközöl Hliszthy Mátyás fényképész, Hid-utcza. Meghiúsult sorsjáték. A szatmári ref. egy­házmegye iskolaépitési tárgysorsjátéka részvét­lenség miatt nem sikerülvén, a pénzügyminisz­ter a sorsjegy fölszámolását rendelte el. F'el- hivatnak ennélfogva a sorsjegytulajdonosok, hogy a sorsjegyek árának visszafizetése végett a sors­jegyirodában (Budapest, Lónyai-utcza 52, I. 10. sz) 1910. május 19-ig annál is inkább jelent­kezzenek, mivel a később jelentkezők igényei figyelembe vehetők nem lesznek. Adomány. A rendőrség utján Stoll Béla ügyvéd a részére behajtott 4 koronát szives volt a nőegyletnek adományozni, miért is hálás köszönetét mond az elnökség. Meghalt a férje után. Mély részvéttel vesz- szük a hirt, hogy özv. Kornis Aladérné szül. Zászlóffy Anna, hétfőn délelőtt, életének hetve­nedik évében, nagy hirtelenséggel elhunyt. A boldogult férjét csak pár nappal ezelőtt temet­ték s hilestársa, kit porig sújtott férjének el­vesztése, vigasztalhatatlanná lett a csapás miatt. Búskomorság vett rajta erőt s a tisztes matróna hétfőn délelőtt elhunyt. A boldogultat a részvét impozáns megnyilatkozása mellett ma, szerdán délután helyezték örök nyugalomra. A család a következő gyászjelentést adta ki: Alantirottak az összes rokonság nevében a legnagyobb fájdalom­mal tudatják a forrón szeretett anya, nagyanya, teztvér s szerető rokon, özv. Kornis Aiadárné szül. Zászlóffy Anna, életének 70-ik évében, f. évi április 4-én, délelőtt 9 órakor, hirtelen és váratlanul történt gyászos elhunytat. A tnegbol- I dogult drága tetemei e hó 6-án, délután 5 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartása szerint a Kispénzverő-utcza 2-ik szárnu gyász­háztól örök nyugalomra tétetni. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise-aldozat pedig folyó hó 7-én d. e. 9 órakor fog az Egek Urának bemutattatni. Az örök világosság fényeskedjék neki! Nagy­bánya, 1910. április 4-én. Özv. Török Simonné szül. Dondon Mária, özv. Zeffer Miklósné szüle­tett Dondon Anna gyermekei. Zászlóffy Kajetán és neje Kalivoda Jolán testvére és sógora. Ko­vács Aladár nevelő fia. Török Dezső, Ilonka, Sándor, Miklós, Ferencz és Annuska unokái. PASZTORy CS. ÉS KiR. UDVARI SZÁLLITÚ VIRÁGKERESKEDÉSE BUDAPEST, Vili., RÁKÓCZI-UT 3. Képes árjegyzéket kívánatra díjtalanul küldök. Az északkeleti szinikerület megalakítása. Szokolai Nagy Imre színigazgató előterjesztésére a városi tanács átiratot intézett gróf Festetich Andorhoz, a színészet országos felügyelőjéhez, hogy az északkeleti szinikerüíetnek Nagybánya központtal leendő megalakítása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Gróf Festetich Andor értesülésünk szerint már a legközelebbi napok­ban Nagybányára vagy Deésre értekezletre fogja hívni Nagybánya, Felsőbánya, Deés, Szamosuj- vár, Szilágysomlyó és Zilah város polgármes­tereit s ez értekezleten fogják elhatározni, hogy megalakítják az északkeleti szinikerületet. Mi a kerület megalakítását a magunk részéről is csak helyeselni tudjuk. Népmozgalom. A folyó év március havában házasság köttetett 6, született 53, meghalt 37. Az év elejétől házasság köttetett 22, született 138, meghalt 86. Hasonlítva az előző év első negyedével, akkor volt a házasságkötések száma 31, most 22, kevesebb 9. A születések száma 138, most 112. kevesebb 26. A halálozások száma 86, most 86, egyenlő. Figyelem! Első nagybányai aranymosó­társulat cimü érdekes közleményünkre felhívjuk a figyelmet. Saját előnye, ha hajat vágatni borotválkozni Tréger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesül. Tyúkszem vágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tréger Lajos. Megjelent a Halley-üstökös. A gyengeszi- vüek talán megriadnak egy kissé e hir halla­tára. Pedig nincs rá okuk! A Halley-üstökös megjelent ugyan s a Boszniában levő Zepceben már szabad szemmel is látták, de megjelenése korántsem jelent még veszedelmet, mint ahogy május 18-án sem hoz bajt az emberiség fejére ! A Halley-féle üstökös pár nap múlva szabad szemmel nálunk is látható lesz. A kora hajnali órákban, napfölkelte előtt a keleti égboltot fogja díszíteni. Hogy pompás látványban lesz-e ré­szünk, vagy homályos, kisfényességü, csóvátlan jelenségben, azt még most sem tudják meg­mondani az asztronómusok. Lehet, hogy tün­döklő fényű lesz és hatalmas csóvát bocsát, olyat amilyennel 1607. évi megjelenését tette emlékezetessé, de lehet, hogy olyan szegényes és jelentéktelen külsővel ábrándít ki bennünket, ahogy legutóbbi megjelenésekor tette. 1835-ben ugyanilyen feszült várakozás előzte meg a jöve­telét. Akkor már tudták, hogy vissza térő boly­gója a naprendszernek és az előzetes híradások hatalmas és gvönyörüséges látványt Ígértek a közönségnek. És megjelent az üstökös. A magja kisfénvü volt, csóvája mindössze egy pamacsból állott. Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál f. hó 1-től a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Márc. 22. Tóth Józsefnek «József«; márc. 19. Szaszarán László­nak »Ilona» ; márc. 24. Broda Ilonának »Etelka« és »Katalin«; márc. 22. Tinodar Eszternek »Esz­ter«; márcz. 23. Balázsi Jánosnak »Zoltán« és »Jenő«; márc. 25. Miczner Mihálynak »György«; márc. 22. Csople Lászlónak »Ilona«; márc. 25. Neuheisler Józsefnek »Sándor«; márc.25. Nyikita Jánosnak halva született fiú; márc. 24. Vida Si­monnak »Juliánná« ; márc. 24. Báltai Szilárdnak »Károly« ; márc. 21. Szász Jánosnak »István« ; márc. 25. Magyari Ferencnek »Margit«; márc. 30. Tomsa Gábornak »Gábor« ; márc. 29. Andricsuk Miklósnak »Flóri« nevű gyermeke. — Elhaltak: Márc. 23. Drágos Róza özv. Pokmeiszter Lajosné rk., 58 éves, nyugbéres bányamunkásné, asthmá- ban; március 25. Gergely Lajos gk., 56 éves, bányamunkás, tüdőgyuladásban ; március 26. Be- rindán László gk., 86 éves, nyug. kincstári hajdú, végelgyengülésben; március 25. Derecskéi Jolán ref., 4 hónapos, cseléd gyermeke, veleszületett gyengeségben; márc. 26., Kornis Aladár rk., 57 éves, kereskedő, idült vesegyuladásban; márc. 27. Varga Róza gkath , 4 éves, napszámos gyer­meke, heveny-vesegyuladásban ; márc. 28. Fiktusz Mária rk., 64 éves, alamizsnás, végelgyengülés­ben ; márc. 27. Gsocsa Mária gk., 63 éves, nap­számos, hevenyalkoholmérgezésben; márc. 29. Klonotzki Erzsébet özv. Rácz Mihályné gk., 80 éves, kenyérsütőnő, végelgyengülésben; márc. 31. Pap Mária gk.. 9 éves, napszámos gyermeke, ron­csoló toroklobban ; márc. 31. Schwarcz Száli özv. Herschkovits Lázárné izr., 79 éves, végelgyen­gülésben. — Házasságot kötöttek : Lévai János rozsnyói és Kiss Ilona nagybányai lakosok. — Kihirdetés alatt állanak: Epli Mihály zsibói és Barabás Erzsébet nagybányai lakosok. Közgaz daság. Első Nagybányai Aranymoső-Társulat. Nagybánya és vidékén húzódó aranytar- talmu hegylánczolatból és annak kőzeteiből a vizek által összehordott törmelékből és az aranybányák és zúzdákból lefolyt zagyokból, me­lyeknek aranytartalmát szakértők mintegy 400.000 koronára becsülik évenkint, a folyók és patakok mentén több községek határai­ban sok ezer holdnyi áradmányos területen vastag aranytartalmu fővény rétegek képződtek. Ezen területeken nagyobb kézi aranymo­sások eszközöltettek és szakszerű vizsgálatok folytak és modern gőzkotrókkal és aranymo­sókkal való feldolgozása célszerűnek és hasznot hajtónak bizonyult. Fenti indokok alapján elhatároztatott, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom