Nagybánya, 1908 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1908-06-18 / 25. szám

1908. junius 18. NAGYBÁNYA 5 Amellett ezen szer kellemesen szedhető s huza- j mcsabb használatnál is teljesen ártalmatlan | Kapható a gyógyszertárakban Kőszónbánya vármegyénkben. Bikszád, Avas- , ujlalu, Terep, Turvékonya, Mózesfalu, Vámfalu, 1 Rózsapallag, Kőszegremete, Bujánháza és Kánya- ! háza községek határaiban a m. kir. pénzügy­miniszter kőszénkutatási, bányanyitási és kőszén kiaknázási jogosultságot biztosított a m. kir. 1 kincstár számára, mely területeken még e hó ; folyamán a kincstári szénkutaló fúrásokat meg- ! kezdik. Értesítés. Tudatom a m. t. közönséggel, hogy Dreher Antal jóhirü sörfőzdéjének kizáró­lagos főraktárát Nagybányán átvettem s a Dir- \ her-sört nagyban és kicsiben egyaránt szállítom gyors és pontos kiszolgálás mellett. Szives párt- , fogást kér Rumpold Gyula vendéglős. A magyar czimer. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter leiratot intézett Szalmárvár- i megye törvényhatóságához, amelyben elrendeli, ; hogy aki a magyar korona országai egyesitelt, vagy az ország külön czimerét szándékosan, ; avagy elferdítve használja és aki azt a czimert vagy nemzeti lobogót az állam méltóságát sértő ; módon használja: kihágást követ el és 15 na- j pig terjedhető elzárással s 200 koronáig terjed- i hető pénzbüntetéssel sújtandó. Férfi női ruhában A napokban a czirkáló rendőrszem előtt szerfölött gyanúsnak tűnt fel j egy női alak, aki czéllaiauul bolyongott az ul- czákon Midőn igazolásra hívta föl, sem foglal­kozását, sem pedig állandó tartózkodási helyét igazolni nem tudta, minél fogva előállította őt A rendőrkapitányi hivatalban csakhamar kitűnt, j hogy a női ruhába öltözött egyén lulajdonké- j pen férfi. A neve Jakabovits József s ilonezai | illetőségű elmebeteg. A közveszélyes elmebete­get illető helyére tolonczolták. Bikszád. E kies fekvésű, csodahatásu gyógy­fürdő nem szorul a reklám hangos szavaira. A legnagyobb reklámja e fürdőhelynek az, hogy alig nyílt meg a szezon, már is oly tömegesen keresik fel a fürdővendégek, mely hazai für­dőinknél párját ritkítja. Május hó 15-től junius hó 8-ig 128 állandó fürdővendége volt s ez a szám napról-napra növekszik. A fürdővendégek szórakoztatásáról nagy leleményességgel Téliéi' fürdőigazgaló gondoskodik. Örökbecsű, kedves emlék egy művészies Huszthy féle fénykép. Veszett kutyák garázdálkodása. A veszett kutyák ismét garázdálkodnak városunkban. Is­mét több veszett ebmarás fordult elő. Tekintve azt, hogy városunk utczái, különösen a külvá­rosokban csak úgy hemzsegnek a falukból be­húzódó kóbor kutyáktól, nincs semmi értelme a 40 napos zárlatok elrendelésének. A zárlatnak állandónak kell lennie épen a falusi kutyákra való tekintettel s az utczára az ebek mindig csak szájkosárral legyenek kibocsáthatók. így van ez más nagyobb városokban is s a veszett kutyák garázdálkodásai mindaddig nem fognak megszűnni városunkban sem, mig hasonló eré­lyes intézkedéseket nem léptetünk életbe. Amerikában nincs munka. A munkanélküli­ség Amerikában nemhogy csökkenne, de fo­kozódik. Százezrek járnak fel s alá éhen az amerikai nagyvárosok ulczáin és kiabálnak ke­nyér után. Ez talán lefogja lohasztani végleg a kivándorlási vágyat, mert amint a beavatot­tak mondják, ezen állapot évekig fog tartani. Újabban az amerikai kőszénbányák egyszerre elbocsátották összes munkásaikat és azt köve­telték ezektől, hogy olcsóbbért dolgozzanak. Ezzel rohamosan fognak csökkenni az eddigi magas munkabérek. Ilyen körülmények között igazán senkire sem lehet kívánatos a kivándor­lás, csak a lelketlen kivándorlási ügynökökre, akik még ma is csábítják az embereket kifelé; hogy azután ott éhen halnak, azzal a hiénák már nem törődnek. Ha férfi vagy, légy férfi . .. A vas felső fal u- ban ledovka Tódor a múlt napokban tartotta meg lakodalmát A vőlegény öccse szintén na­gyon örvendett ennek s az örömhangulalnak revolver-lövéssel is kifejezést akart adni. Amint a revolverével babrált, az váratlanul elsült s a golyó a vőlegény ezombjába fúródott. Ez azon­ban nem nagyon sokat teketóriázott: elment mindjárt az orvoshoz, kivétette a golyót, azlán annak rendje és módja szerint elment a temp­lomba, megesküdött a menyasszonyával és la- kodalmazott tovább. Az Avasban egy golyó nem numerái, de még talán kettő sem, Anyakönyvi közlemények: A helybeli anya­könyvi hivatalnál e hó 10-től a következő be­jegyzések tétettek : Születtek: Junius 5. Bogneszki Péternek »Mária«; junius 6. Rogozsán Pálnak »Flóri« ; jun. 2. Papp Jánosnak »Mádon Simon«; junius 8. Szeleczki Annának »Árpád«; junius 7. Fillner Bélának »József«; junius 8. dr. Barna Samunak »Imre István«; junius 10. Eipóczki Vilmosnak »Margit« ; jun. 12 Czircz Györgynek »Péter« ; junius 10. Gyalai Györgynek »Margit«; jun 12. Barlha Imrének »Ágnes« nevű gyermeke. — Meghallak: junius 11. Pájer András Ferencz róm. kath. 2 hónapos, városi tűzoltó gyermeke, tüdőlobban; junius 12. Marosán János gör. kath. 8 napos, bányamunkás gyermeke, veleszületett gyengeségben; junius 12. Kert György róm. kath. 1 hónapos, bányamunkás gyermeke tüdőlobban; junius 12. Fordricskó Ferencz róm. kath. 39 éves, kőmives segéd, lüdőgűmőkórban; jun. 13. Lupán János gör. kalh. 39 éves, bányamunkás, tüdőgyuladásbau; junius 13. Fried Ida, izr. 2 hónapos, szabósegéd gyermeke, hevenyhélhurut- ban. — Házasságot kötöttek: Lupse János és Lupse Irma nagybánya-szilasfelepi; Grünfeld Már­ton Ábrahám nagybányai és Kalz Ida szatmári; Kádár Mihály lénárdí'alui és Petrucz Paulina nagybányai lakosok. — Kihirdetés alatt állanak: Hansi (Havasi) János és Májercsák Mária nagy­bányai lakosok. Kiadó laptulajdonos: ÉGLY MIHÁLY. Kiadó lakás. A Rák utcza 47. szám alatt egy két szoba, konyha, kamara, és egy különálló egy szoba, konyha, kamara akár együtt, akár külön, bérbe kiadó. Mindkét lakás­hoz kis kert és melléképületek. Bővebb felvilágosítást nyújt Nánásy István könyvnyomdája. I Minden néven nevezendő tölgy épületfa, úgymint: szarufa, párnafa, kerités-oszlop minden hosszban, selejt slipper és bükkfa­zsindely leszállított árak melleit kapható Lévi Jakab fakereskedőnél vett 124. hr. 183. sorsz. házas telekre az árverés^ 1200 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elren­delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1908. évi Jtilius hó 9 napján délelőtt 9 órakor a nagybányai kir. járásbíróság árverelő helyiségében megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladalni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 1. M. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el­helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol- gállatni. Kelt Nagybánya, 1908. évi május hó 27. napján. A nagybányai kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Szentpélery, kir. járásbiró. Öl,*>”,❖ >>- *•' .»>: Ätu:&'■&. .❖.iö K I é CSAK koronáért szétküld utánvéttel az livitell I * £> ♦I* x>o<xxxxx xxxxxxxx Áruház xxxxxxxx I §j § 1 I £ XXXXXXXX * Budapest, VII, Verseny-utca, 2. szám, egy férfiöltönyre elegendő v 3 méter finom fekete, sötétkék, | szürke vagy barna szövetet vagy i kamgarnt. 6-8 m W: 'Mit Eladó szoló. Egy legjobb karban levő szőlő réttel, gyümölcsössel, erdővel és egy lakóházzal, úgyszintén 8 hordó bor llSTÍÍeí eladó. Értekezni lehet Galló Antalnál. Nagy Gózsen-ulcza, az állomással szemben. Árverési hirdetményi kivonat. A nagybányai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagybánya sz. kir. rend. tanácsú város végrehajíatónak Horzsa Vaszali végrehaj­tást szenvedő elleni 107 K 64 f. tőkekövetelés és járulé- j kai iránti végrehajtási ügyében (a nagybányai kir. já- j rásbiróság) területén lévő nagybányai 844. sz. Ijkvben Horzsa Vaszali tulajdonául 7/14. részben felvett 1706/6. hr. sz. szöllő és kaszáló illetőségre az árverést 934 ko­ronában ezennel megállapított kikiáltási árban elren­delte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1908. évi augusztus hó 17. napján délelőtti 9 órakor a nagybányai kir. ; járásbíróság árverelő helyiségében megtartandó nyilvá- | nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. I Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 934 K 1 becsárának 10%-át vagyis 93 K 40 fillért készpénzben, 1 vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal I számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. ipában .kijelölt j óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, I avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében e bánatpénz- I nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza- ! bályszerii elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagybányán, 1908. évi junius, hó 6. napján. A nagybányai kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Szentpétery, kir. járásbiró i _________________________________________ 256 5—1908. tkvi szám. Árverési hirdetményi kivonat. A nagybányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Harácsek Vilmos utódai ezég végrehajíatónak ifj. Becsi Károly végrehajtást szen­vedő elleni 827 K 33 f. tőkekövetelés és járulékai iránti j végrehajtási ügyében a nagybányai 1480 sz. tjkvbcn fel­Eladó birtok. Uj lakóház 2 szoba, konyha, kamara, előszoba, 2 méteres verandával, 5300 négyzetöl bekeritelt kerttel, melyben 500 drb fiatal 4 éves oltvány van beültetve, szabad kézből eladó elköltözés miatt. Értekezhetni: Chotenovszky Henrik tulajdonossal, Nagy Gózsen-utca (Nagy vasúti állomás perronjával szemben.) Árlejtósi hirdetmény. A minorita egyház tulajdonát képező giródtótfalui óvodaépület kijavítására felhívom a vállalkozni szándékozókat, hogy amennyiben fenti munkákat elvál­lalni óhajtják, zárt Írásbeli ajánlataikat hozzám folyó hó 22-én délelőtt fi óráig annál is inkább adják be, mert később érkező vagy utóajánlatok figye­lembe vétetni nem fognak. Ajánlatokhoz 100 korona bánatpénz melléklendő. Közelebbi feltételek Grundböck Ist­ván városi mérnöknél tudhatok meg. Nagybánya, 1908. jun. hó 14. Konkoly Barna házfónök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom