Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-06-14 / 24. szám

6 1906. junius 14. Értesítés. Mély tisztelettel hozom a helybeli és vidéki n. é. közönség becses tudomására, hogy a Lendvay-téren Nemzeti szálloda czimen levő kávéházat egy, a mai kor igényeinek teljesen megfelelő étterem­mel bővitettem ki. Főtörekvésem oda irányul, hogy mint eddig is a t. közönség megelégedését érdemeljem ki. Minden vasárnap és csütörtökön zene! Tisztán kezelt sikárlói és szinérvár- aljai borok. — Naponta friss töltésű palaczkos sörök. ízletes magyar konyha. Kényelmes vendégszobák jutányos árban kaphatók. Mély tisztelettel a Vendéglős. Hirdetmény. A „Kis Borzas Szent József“ bányatársulat 1906. évi julius hő 22-én d. e. 10 órakor Nagybányán a Magyar horganymű és érczbánya tár­sulat igazgatósági irodájában közgyűlést tart, a melyre a t. részvényeseket alulírott igazgató azon figyelmeztetéssel hívja meg, hogy a hozandó határozatok a meg nem jelenőkre is kötelező erővel fognak bírni. Tárgysorozat: 1. Határozathozatal a bányatársulat feloszlása felett. 2. A bányatársulat bányatelkének és tartozékainak a magyar horganymű és érczbánya társulat bányatelkeihez való hozzácsatolása. Nagybánya, 1906. május 29-én. Hanisch bányaigazgató. Eladó, esetleg kiadó ház. A Pénzverő-utczában a dr. Komoróczy Iván tulajdonát képező ház, mely négy szoba, konyha, kamara és nyári konyhá­ból áll, kerttel, eladó vagy esetleg kiadó. Felvilágosítást nyújt a tulajdonos (lakása Óvári, u. p. Csenger) vagy id. Senkálszky Mihály rendőrőrmester. NAGYBANYA Eladó szőlő. Tizenöt hold első minőségű szőlő s kitünően berendezett s jó karban tartott gyümölcsös a sikárlói határban eladó. Értekezhetni: özv. Lipták József- néval Nagybányán, Hid-utcza.--------------------------------------------------------------------­Ol csó bor eladás! Hid-utcza 11. sz. az emeleten. 1 liter pezsgős rácz ürmös . . 28 kr ó-bor . . mézes fehér . Minden magyar nő követeljen hatá­rozottan „Tulipán-Szappant“, mert ez a legjobb és legkiadósabb magyar gyártmányú mosó szappan. Minden másféle árut, 'vili? melyen ezen törvényesen be- yV|R| jegyzett „Tulipán“ védjegy mlJ nem látható, utasítson vissza. Kizárólagos készítő: / ALTNÉDERJ. Nagybányán. Kapható Nagybányán minden jobb keres­kedésben. ^JELENKOR LfMWSmMi »TtflHYT PALA FŰK imftGYARORSZAGI KÖZPONT: ETIiMIT MÜVEK HATSCHEK .LAJOS BUDAPEST. amdrá$sy-út33. m GÓLYA JANOS vízvezetéki fölszerelő és bádogos mester. INT agybányán, Zsellér-utoza. Vállalkozik mindenféle munkák, u. m.: vízvezetékek, fürdők, angol árnyékszékek, fali kutak és csatornázások készítésére agyag­ból, vasból vagy czementböl; továbbá iDánninemti toádLogOS munliáli. elvégzésére a legjutányosabb árban. E kitűnő hírnévnek örvendő czéget melegen ajánljuk olvasóink szives figyelmébe. I 1 1 I i I KA fOT ÜZLET KIBŐVÍTÉS! Van szerencsém értesitefti a mélyen tisztelt közönséget, hogy a Deák-téren tizenkét év------..................... • ~ óta fennálló .... . ~ s azt egy tágas, teljesen modernül berendezett kávéteremmel láttam el. czuMszatomat kibővítettem Czukrászalomban fekete kávé, tejes kávé, bel- és külföldi csemege-borok, thea, naponta friss, különleges palaczkos sörök minden időben kaphatók. — Midőn a múltban tanúsított szives és nagy pártfogásért hálás köszönetét mondanék, kérem, hogy jóindulatukkal a jövőben is megtisztelni kegyeskedjenek. — Pontos kiszolgálást biztosítva, vagyok tisztelettel Gyöngyösy Gyula, czukrász. 4 f 4 4 4 4 4 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom