Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-05-24 / 21. szám

1906. május 24. NAGYBANYA 5 Ki akar milliomos lenni ? Amerikai milliár­dosok monográfiájából láthatjuk, hogy nagy vagyonukat majdnem kizárólag okos tőkebe­fektetéseiknek köszönhetik. Kövessük mi is példájukat, mert meg tehetjük most már itthon is, nem kell érte Amerikába menni. Aki nagy vagyont akar magának szerezni, aki hamar milliomos akar lenni, az vásároljon magának azonnal Havas Testvérek budapesti tőzsde­tagok hírneves bankházából való szerencsés osztálysorsjegyet, mert ott már számos nagy nyereményt nyertek. Itteni elárusító: Sipos Lajos kereskedő. Bővebbet a hirdetések között. A kamara évi jelentése. Kétszázoldalas, tömör könyvben most adta ki a debreczeni kerületi kereskedelmi és iparkamara az 1905. évről évi jelentését. A jelentés két részre oszlik. Első részében a kamara 1905. évi munkásságáról számol be. E 78 oldalt számláló részben moz­galmas képe tárul elő a kamara sokirányú mű­ködésének. A háztartási, vagyoni viszonyok, az ipari, kereskedelmi foglalkozás népességének nyilvántartási adatai előbocsátása után sorra kö­vetkeznek a kamara által évenként adományozott ösztöndíjak, szakiskolai és egyéb segélyezések ügyei és a kamara szakvéleményező, javalslat tevő működésének, a közvetlen iparfejlesztés terén közreműködésnek példái. Végül az érde­keltség tájékozódására az iparjogban az elmúlt évben hozott elvi jeletőségii döntések és határ zatok soroltatnak fel. Az első rész függelékéül csatolva találjuk a kamarának a vasúti díjszabási sérelmek tárgyában tett nagyabb szabású fői­terjesztését, valamint az érdekeltség köreiben a kamara küldöttei által tartatni szokott elő­adások sorából az iparosok és a szocziálizmus viszonyát tárgy azó érdekes, népszerűsítő előadást. A jelentés második része, mely ez évben külö­nösen gazdag értékes statisztikai táblázatokban, a kamarai kerület 1905. évi közgazdasági ál­lapotát írja le. Az általános közgazdasági jellemzés után a munkásviszonyok, sztrájk mozgalmak, a kivándorlás beható fejtegetését követi a keres­kedelem és az ipar egyes ágai helyzetének ismertetése. Továbbá a kereskedelmi társulatok, ipartestületek működésének, az ipari keres­kedelmi szakoktatásnak, betegsegélyezési ügyek­nek leírása. Külön fejezetben foglal helyet a közlekedésügy : közutak, vasutak, posta, táviró, távbeszélő, úgyszintén a hitelügy, biztosításügy és az ipari-kereskedelmi érdekű törvényhozás, törvénykezés. Kamarai hivatali czimtár zárja be e gyakorlati adatokkal bőven ellátott fejezeteket, melyekből legközelebb részleteket fogunk kö­zülni; addig is fölhívjuk rá az érdeklődők fi­gyelmét. A Ferencz József keserüviz az összes has­hajtószereket természetes, erőteljesen oldó-ereje folytán túlszárnyalta már. Mint adag elégséges egy boros pohár. — Kérjük határozottan Ferencz József keserüvizet. Török A. és Társa Budapesten. Ha körülte­kintünk a magyar kir. szabadalmazott osztály­sorsjáték főelárusitói között, önkénytelenül a Török-czég tűnik fel előttünk. Ezen bankház a legnagyobb osztálysorsjegy főelárusitó és a legtöbb sorsjegyet hozza forgalomba. Ez nem is csuda, mert e bankház a játszó közönség kegyét minden egyes sorsjátékban a legnagyobb mér­tékben meghódította. Azonkívül vevői hatalmas szerencsével játszanak. Például e bankház szeren­csés vevői egy sorsjáték 6. osztályában a két legnagyobb főnyereményt és pedig a 600.000, 400.000 koronásat egy millió korona összegben nyerték, egy másikban pedig a 600.000 koronás nagy jutalmat, a 100.000, 90.000, 60.000, 50.000, 30.000, és számtalan egyébb nagy főnyereményt. Úgy, hogy rövid idő alatt 25 millió korona óriási összeget fizetett ki szerencsés vevőinek. Ennél­fogva megragadjuk az alkalmat, hogy Török A. és Tsa. bankházát, melynek főüzlete Teréz-körut 46., fiókja Váczi-körut 4, Múzeum-körut 11. alatt van, mindenkinek ajánljuk. A terv szerint az I. osztály húzása már szerdán és pénteken, e hónap 23-án és 25-én lesz. A sorsjegyek árai: r/, -= 12 kor., 1 = 6 kor., '/4 = 3 kor., l/8-\ kor. 50 fillér. Aki tehát sorsjegyet akar vásárolni, for­duljon bizalommal Török A. és Társához Buda­pesten. Ügyvéd - mint ügynök. A kúria a napok­ban fegyelmi vizsgálatot rendelt el egy vidéki ügyvéd ellen, aki azzal van vádolva, hogy köröz- j vényeket küldött szét, hogy egyik takarékpénz- j tár ügynöke és ezt a községekben ki is dobol- ! tatta. Mi a legnagyobb ajándék? Mindenesetre, ha az egész világot megkapjuk. Erről a következő hirt olvassuk A Nap május 17-ik számában: „Egy egész világot! Kellemes meglepetést szerzett vevőinek Dörge Frigyes bankháza azzal az egy méter nagyságú, sokszínű világtérképpel, amelyet most adott ki. A legújabb fölfedezése­ket szemmel tartó térkép elkészítését a bankház egyik legelső budapest kartográfiái műintézetre bízta, amely feladatát kiváló magyar szaktudó­sok vezetésével és közreműködésével mesteri módon oldotta meg. Valóban fölösleges egy ilyen pedagógiai jelentőségű munka nagy gya­korlati értékének méltatására a szót pazarolni. Csupán azt kell nyomatékkai hangsúlyoznunk, hogy ezt a művészileg és technikailag elsőrendű Dörge-féle világtérképet ingyen bocsájtja közre a bankház, ami mindenesetre meleg elismerést érdemel, hiszen a térkép előállítása tetemes költségekkel jár. Meg vagyunk róla győződve, hogy Dörge Frigyes bankházának ez a külön­leges és előkelő reklámja olvasóink köréből is tömérdek uj vevőt szerez, miért is utalunk a népszerű bankház osztálysorsjegy osztályának jelentésére, a melyet mai számunk hirdetési rovatában talál az olvasó. Honnan ered az a bizonyos odiozus „kosár“? Azok, akik ha alkalmuk van, szívesen oszto­gatják a „kosar“-at, talán éppen oly kevéssé tudják, honnan vette eredetét a kosáradás, mint azok, akik semmitől sem félnek annyira, mint éppen a „kosár“-tól. A „kosarat adni“ vagy „kosarat kapni“ kifejezés Németországból szár­mazott. Németországban háromszáz év előtt az volt a szokás, hogy a leánykérőt az imádottnak ablakáig kosárban húzták fel és ha a megkért leány válasza tagadó volt, a kérőt oly megron­gált fenekű kosárba ültették, melyen a bennülő okvetlenül keresztül esett, de ha a tagadó vá­laszt már előzetesen tudták, akkor a kosárban ülő kérőt nem is engedvén kilépni, a vontató kötelet hirtelen elbocsátották. Úgy az előbbi, mint az utóbbi eljárás gyakran komoly zuzódá- sokat idézett elő. Természetes, hogy a kevésbbé kegyetlenkedő kor e szokásokat megváltoztatta; a 17-18 századokban feneketlen kosarat adtak vagy küldtek tagadó válasz jeléül, a nem szíve­sen látott kérőnek. Most — mint tudjuk - a „kosáradás“ csak jelszó. Azért azon fiatal bará­tainknak, akik a „kosár“ miatt keseregnek, legyen vigasztalásuk, hogy néhai bajtársaiknak legalább Németországban, a szívfájdalmára még néha láb vagy kéz ficzamodással is rá kellett fizetniük. Tüzmentes petróleum-szekrény. A Naszódi/ Mihály nagybányai lakos által feltalált s a m. kir. szabadalmi hivataltól szabadalmat nyert tüzmentes és vízhatlan szekrény mindnagyobb tért hódit. A tüzmentes szekrénynyel már több város nagyobb kereskedéseiben próbát tettek s a kísérletek a legfényesebben sikerültek. Tekintettel azon számtalan szerencsétlenségre, mely a petróleum könyelmü kezeléséből szár­mazik, valóban nagy mulasztást követnek el azok, kik petróleummal kereskednek vagy pet­róleumot nagyobb mennyiségben tartanak, ha ezen tüzmentes szekrényt, mely potom pénzért Naszódy Mihály nagybányai lakosnál kapható, nem sietnek beszerezni. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anya­könyvi hivatalnál f. hó 9-étől a következő bejegyzések tétettek. Születtek: máj. 7. Görög Jánosnak „Sándor“ ; máj. 6. Weissner Richárid Miksának „Alisz, Antonia“; máj. 2. Fridricskó Ferencznek „Juliána“; máj. 2. Zamuka József­nek „Ilona“; máj. 3. Tupieza Györgynek „Erzsébet“; máj. 3. Érnek Mátyásnak „Anna“; máj. 4. Csócs Tódornak „Anna“; máj. 8. fíukana Mihálynak „Vilma, Mária“; máj. 6. Junger Bélának „Lajos“; máj. 6. Simái Tildá­nak „Gizella Anna“; máj. 9. Kusnyér Károly- nak „Irma Julia“; máj. 9. Szaszarán Pálnak „Pál“; máj. 10. Béres Demeternek „Flóri“; máj. 15. Laurán Gábornak „Gábor“; máj. 10. Török Istvánnak „István“ nevű gyermeke. - Meg­haltak: máj. 9. Hindii Erzsébet, ev. ref. 9 éves, vizibetegségben; máj. 10. Brunner Ká­roly, róm. kath. 73 éves, nyugalmazott gazda­tiszt, öngyilkosság lövés által; máj. 16. Nemes István, gör. kath. 21 hónapos, napszámos gyer­meke, bélhurutban; máj. 17. Kupsa József, gör. kath. 48 éves vinczellér, tüdővészben; máj. 19. Horváth Róza, férj. Oprics Sándorné róm. kath. 39 éves, czipész neje, tüdőgyuladásban; máj. 19. Wienerberger Ferencz, róm. kath. 14 éves, tanuló, csontgennyedésben; máj. 18. Ratyis János, róm. kath. 3 éves, napszámos gyermeke, tüdőlobban; máj. 20. Joszip Mihály, gör. kath. 28 éves, napszámos, szivbántalomban; máj. 21. Buda György, gör. kath. 16 éves, erdőmunkás, fadöntés alkalmával agyonüttetett. - Házas­ságot kötöttek: Gencz József és Nemes Mária; Hahn Mihály és Fajka Anna nagybányai lako­sok. — Kihirdetés alatt állanak: Skripecz József nagybányai és Bárány Teréz Szinér- váraljai; Dakher Lajos és Lengyel Juliána nagybányai lakosok. Lupse (Lupucz) Demeter és Laurán Mária; Májer Sámuel Sándor nagy­bányai és Fülöp Regina nagysomkuti; Ivács- kovics János és Juhász Juliánná nagybányai lakosok. *Eladó borkészleteket nagymennyiségben tart nyilván a Szatmármegyei Gazdasági Egylet tit­kári hivatala (Szatmár, Verbőczi-utcza 5. sz.). ugyanott minta üvegek is rendelkezésre állnak; nagybányai piaczi árak. Almer-gőzmalom társulata. Búza métermázsánkint . . . . 14,­14.50 K. Rozs ... 10.­10.50 K. Tengeri V ... 12.­12.60 K. Zab V . . . 15.­15. 16 K. Burgonya V . . . .6,­7. K ­f. Széna )} .... 5.- K ­f. Kiadó laptulajdonosi ÉGLY MIHÁLY. Nyilt-tér*) ÓVÁS. Szükségét látjuk a t. söröző közönség figyelmét arra felhívni, hogy a kizárólag általunk forgalomba hozott valódi DREHER SOR vignettáit utánozzák. A valódi DREHER-SÖRNEK legbizto­sabb ismertető jele az, hogy dugaszainak mindkét oldalán „DREHER A. SÖRFŐZŐDE KŐBÁNYA“ van beégetve. A valódi DREHER-SÖR mentes minden kellemetlen utóiztől. Nagybánya, 1906. május hó 11. Teljes tisztelettel SINGER MÓZES UTÓDAI bor- és sőrkereskcdök, Dreher Antal sörfőzdéjének főraktára NAGYBÁNYÁN. *) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem vállal a Szerkesztő. V eresvizi utón, — a Széchényi- ligettel szembe — nyaralónak igen alkalmas, csinosan berendezett uj HÁZ nagy gyümölcsös kerttel ELADÓ. Értekezhetni ugyanott, 21. sz. Asztalos segédek kerestetnek, leginkább épület munkához, Csíkszeredába (Erdély.) Ajánlatok Morvay István asztalos mester czimére küldendők Csíkszereda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom