Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-05-24 / 21. szám

6 NAGYBÁNYA 1906. május 24. FO LOLAJ gyorsan és alaposan eltávolít idő­szakos süketséget, fülfolyást, fülzú­gást és nagyothallást még esetekben is. S9" Kapható á 2 frt palaczkja használati utasítással együtt: Török József gyógyszertárában BUDAPEST, Hirdetmény. Alólirott, mint vagyonbukott Bányai Lajos nagybányai kereskedő csődtömeggondnoka ezen­nel közhírré teszem, hogy a vagyonbukott által Nagybányán bérben birt és a Schück Izidorné tulajdonát képező piacz-téri emeletes házban levő 2 (kettő) szobából és megfelelő mellék- helyiségekből álló emeleti lakás bármely perczben, az ugyanezen házban lévő földszinti, piaczra nyiló bolthelyiség pedig az ajánlat megtételétől számított 15 nap elteltével bérbe, illetve a bolthelyiség albérletbe is kiadó. Jelentkezőknek úgy a csődtömeggondnokj mint a háztulajdonos bő és részletes informá- cziókkal szolgál s a netán megtett ajánlatokra a beérkezés után 48 óra alatt érdemleges válasz is adatik. A bolthelyiség mindennemű üzleti czélokra és raktározásokra kiválóan alkalmas, melyet tömeggondnok kívánatra bárkinek szívesen mutat meg. Kelt Nagybányán, 1906. május 18-án. Dp. Wass Gyula csGdtSmeggondnok. Minden magyar nő követeljen hatá­rozottan „Tulipán-Szappant“, mert ez a legjobb és legkiadósabb magyar gyártmányú mosó szappan. f Minden másféle árut, melyen eze törvényesen be­jegyzett „Tulipán“ védjegy nem látható, utasítson vissza. ALTNEDER J. Nagybányán. Kapható Nagybányán minden jobb keres­kedésben. ÉRTESÍTÉS. Van szerencsénk értesíteni a mélyen t. közönséget, hogy a Szent Miklós-téri Korona-szálloda és vendéglő kezelését f. évi junius elsejétől kezdődőleg átvesszük. Kitűnő házi koszt minden időben kaphatói Külső abonenseket is jutányos árért elfogadunk. Jelentkezések már most is elfogadtatnak. Pompás, hamisítatlan bora­inkért kezeskedünk. Vendégszobák a közönség rendelkezésére állanak. Szalay Jánosné és Lázár Berta, kezelők. Tavaszi és nyári idény 1906. évre. Valódi BRÜNflI SZÖVETEK. így «eltelj ára 3.10 str. /K7 -, 8- -,10--jó,_:s hosszú, teljes férfiöl-lK 12.-, 14.- jobb (3=, tönyre elegendő (kabát, ÍK 16-, 18-- finom J « “• nadrágésmellény)csaklK21-- legfinomabb I Jj Egy szelvény fekete szalon öltönyre K 20' -, valamint felöltő szövetek, turista-loden, selyem- kamgarn stb. gyári árban az elösmert szolid posztógyári raktár által. SIROBL-inHOF. brünn. Minták ingyen és bérmentve. Mintaszerinti szállí­tásért felelősséget vállalok. A magánvevőre óriási előnyök hárulnak, hogy szöveteit fenti czégnél közvetlen gyári piaczon rendelheti. Schuster Ferencz fogspeczialista Nagybányán, Vár-utcza 7-ik szám alatt. (Egész nap található.) I I < i ( i Egy jó beszélőgép négy darabbal eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. Több ízben kitüntetve! Alapittatott 1886-ban. KUPAS MIHÁLY czipész-űzlete nagybányán, Fő-tér. A legmelegebben ajánljuk e kiváló, jó hírnévnek örvendő, többször kitüntetett, elsőrendű a megrendelő közönség szives figyelmébe. Kitűnő jó munka! I Szolid árak! I Pontos kiszolgálás! Mindennemű a legdivatosabb bőrökből óriási nagy raktár. W* Saját készítésű ti kész czipőkből A raktáron levő cxipők minden elfogadható ár mellett árusittatnak. Mindennemű czipö-krémek és kenőcsök nagy raktára. „TAC1PED // angol gyártmányú gummikarikák ** raktára, mely a járást ruganyossá teszi, megvéd az kisiklástól s a czipő sarkát a kopástól megmenti. m € 4 Alapittatott 1890-ben. Több Ízben kittünkévé. Jancsoviís József férfi ruha-szabó üzlete Nagybányán, Fő-tér. D1SZMAGYÁR0K # EGYENRUHÁK # REYERENDÁK ■I—I PALÁSTOK 1=14­egyedüli beszerzési forrása Nagybányán. E kitűnő hii névnek örvendő szabó-üzletet, mely ismert az egész vármegyében, a legmelegebben ajánljuk a megrendelő közönség szives figyelmébe. Á legkitűnőbb, legtartósabb és legszebb magyarországi szövetek nagy raktára. Szolid árak! Kiváló pontossági A megrendelt ruhák jóságáért, kitűnő szabásáért, elegáns kiviteléért szavatosság!

Next

/
Oldalképek
Tartalom