Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-03-05 / 10. szám

(4) 10. szám NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1916. Március 5. békességes, közpolgári csendes nap a mostani március bármely napjábos képest. Pedig hajdan még azt is rebellisnek tartották. Annál szebben emelkedik ki most lovagias, higgadt méltóságá­val. Már nem forradalmi többé. A világért sem, müveit finomságával lefőzi a mai összes nyugati u. n. kulturnépek viselkedését. A tavasz langy lehelletáre megmozdultak sz öregek is, csodálatos erő szállott munkában ki­próbált tagjaikba s megindultak bakamundért ölteni ők is Nemsokára már vitézi kalandjaikról fogunk olvasni. Isten vezérelje lépteiket. Most már csak a háború és mindig háború a jelszó, mellékes miden egyéb. Apró dolog az, hogy pl. a takarékpénztár gyűlést tartott s beszámolt a teljes háborus-év elfogadható pénzaratásával. Vagy, hogy a megye ismét összegyülekszett Nagykárolyban, mert a közigazgatós gépezete még a háborúban sem állhat meg. Még kisebb jelentőségű kérdés, van-e szivar, cigaretta s iiiaíosabb-é, mint a pénz, melyet érts adunk. Ezekről igazán nem érdemes hasábo­kat írni. Még kevésbbé arról, hogy vége a farsangnak s itt a böjt. A farsangnak nem lehet vége, abból az egyszerű okból nem, mert nem is volt farsang s a böjtnek sem lehet kezdete, mert mi a höjtöt még 1914-ben elkezdtük. Ezek tehát csak Olyan elnevezések, melye­ken túlhaladott az eseményeknek tüzes szekere. Gyorsan suhan biz’ ez, olyan rohamosan, hogy mire a hónap idusa elérkezik, akkorra Ver- dunon ia átgázol, nemcsak keresztül, de kasúl is. Ilyenforma híreket sejt a krónikás. Kitüntetés. Öfe! sége a király László Endre hadiáp főhadnagynak, Troplovits Márton keres­kedő polgártársunk vejének, városunk volt állat­orvosának, az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül a koronás aranyőrdem- keresztet adományozni móltóztatott. Uj doktor. Lebovics Lajost, Lebovics József helybeli lakos fiát, aki jelenleg Bonyhán, Kiskü- küllőben h. körorvos, febr. 26 án Kolozsváron az összes tudományok doktorává avatták. A sebesültek márc. 2-án, csütörtökön kap­tak ezen a héten vacsorát a hölgyek pénztárá­tól, mivel kedden a sertés aprólékot nem le­hetett beszerezni. Rumpold Gyula vendéglője leves helyett tört burgonyát adott ekkor a va­csorához s igy ez estén bő és igen jó ellátásban részesültek a vitézek. A 106 adag vacsora 59 K 50 fillérbe került a pénztárnak. A friss apró­lékot Waigandt Anna és Révész Jánosné sü­tötték meg. A héten érkezett újabb adományok: Papp Lászlóné Felsőbányáról 20 K, dr. Csausz Károlynó 15 K, Nagybánya város takarékpénz­tára 50 K. Eddig befolyt összesen 1557 K 28 f. A fölmerült kiadások összege 1343 K 09 f. Az adományokért hálás köszönetét mond: Révész Jánosné, Soltész Elemérné. Katonai kitüntetés. Bátori Gusztávnak, a helybeli »Kereskedelmi Bank« pénztárosának unokája : Szávics Sándor honvédhadnagy kiváló hősies magatartásáért kettős kitüntetést kapott. A Torontói cimü lap f. év 3§-ik száma erre vonatkozóan igy ir: Szávics Sándor m, kir. honvédhadnagy, gépf. osztag-parancsnok, az ellenséggel szem­ben tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a Signum laudissal és hadidiszitményes III. oszt. katonai érdemkereszttel tüntettetett ki. Az alig 20 éves ifjú hős a megyeszerte álta­lánosan ismert és köztiszteletben álló Szávics Szilárd basahidi községi jegyző és földbirto­kos fia, aki a háború kitörésekor fejezvén be a katonai iskolát, azonnal a harctérre kérte küldetését. E kívánságát teljesítették is és zászlósi rangban a galíciai orosz harctérre küldték mint gépf. oszt parancsnokot, ahol nemsokára meg is felelt a beléje helyezett reményeknek, amennyiben az oroszok galíciai nagy visszavonulásakor az összes nagyobb csatákat végigküzdötte s már a múlt év ta­vaszán egyszerre 4 kitüntetésre ajánlották fellebbvaiói A zlotalipai ütközetben, Marko­wán galíciai helység elfoglalásakor különö­sen kitüntette magát, mert gépf. osztagának ügyes és leleményes kezelésével a túlnyomó erővel támadó oroszokat oldalba foghatta, fontos helyén a legnagyobb ellenséges tűz­ben a végsőkig kitartott, az állásuk felé tör­tető és gépf. osztagát — mely az oroszokra nézve oly végzetes katasztrófát hozott — mindenáron megsemmisíteni akaró oroszokat erélyes tűzzel akadályozta meg e szándékuk végrehajtásában, úgy, hogy saját ezredesének szavai szerint e bátor és lélekjelenlétét el nem vesztő magatartásával az egész ezredet men­tette meg. Március tizenötödikének megünneplésére az iskolákban nagy lelkesedéssel készülnek, ami­nek hazafias szivvel mindnyájan örvendünk, csak arra kérjük a rendezőséget, hogy túlhosszu műsorokkal ne fárassza ki a közönséget, mert a magyar példaszó szerint: »Mézből sem jó a sok I« Jótékonyság. Nagybánya város takarék- pénztára 200 koronát küldött szerkesztőségünk­höz. 100 K-át a rokkant katonák helyi alapjára, 50 K t a sebesültek vacsorapénztárának és 50 K-át a helybeli vörös kereszt fióknak. Az összegeket köszönettel nyugtatjuk és rendelte­tési helyökre juttattuk. A választók összeírása. Az 1917. évre ér­vényes választói névjegyzék kiigazítására kikül- j dött bizottság Nagybánya város I. és II. sza­vazókörére az ideiglenes névjegyzékek össze- \ állítását 1916. márc. hó 13-án d. e. 9 órakor , Nagybányán a városháza tanácstermében kezdi meg. Felhívom azokat, akik az 1915—1916. évre érvényes névjegyzékben felvéve nincsenek s a felvételre igényt tartanak, hogy felvételüket igazoló feltételeket a bizottság előtt személye­sen igazolják. Minden munkaadó, ki legalább 10 munkást foglalkoztat, köteles a választói korban levő munkásokról olyan jegyzéket ter­jeszteni az összeíró küldöttség elé, amely a vá­lasztói jog szempontjából figyelembe jövő ösz- szes adatokat magában foglalja. Nagybánya, 1916. március hó 3-án. í)r. Makray Mihály, az össze­író küldöttség elnöke. Kászinó-estóly volt febr. 23-án, mely alka­lommal Heppes Béla közjegyző igen érdekes és tanulságos előadást tartott a Mont-Blancról és az Alpesi turistáskodásről. A jelenvoltak feszült fi­gyelemmel hallgatták meg Heppesnek élményeit és értékes megfigyeléseit. Stella Aranka Somló­tól kedves kis prológot adott elő bájos közvet­lenséggel. Homola Baby, aki nemrégen Szatmá- ron aratott babérokat »Mendelsohn«-nak »Rondó Capricia« cimü müvét játszotta zongorán ki­tünően, dr. Lakatos Mihályné pedig Lisztnek »Venezia er Napoli« nevű remek darabját zon- gorázta el az ő művészien szép előadásával. Olavitzky Margitka Leschebitzky Mazurk&ját mutatta be jó hatással, ügyesen, Szőke Béla pe­dig Brahms dalokat énekelt a nála megszokott szabatossággal. Mondanunk sem kell, hogy akik jelenvoltak, finom műélvezetben részesültek. A legközelebbi Kaszinó-est márc. 11-én lesz az ál­talunk már jelzett műsorral Nyugtázás. A helybeli állami el. iskolák és óvodák íanitóHzemélyzete március hóra 67 K 54 fillért adott a hadban elesett tanítók özvegyei és árvái részére. Ez összeg a Néptanítók Lapja gyűjtéséhez beküldetett. Éhez hozzájárultak: Les- sián János 6 K, Czárich Ids, Székely Árpád 5—5 K, Alexy Koméi 4 K 16 f. Rozsos István 4 K, Bányai Ida, Buday Etelka Fiiesz Henrikné, Imre Károly, Steiger Erzsébet, Bozán Péter, Bozánné Molnár Klára, Fejes Antal 3—3 K, Szabó Mária 2 K 62 f, Szabó Irén 2 K 44 f, Glanzer Malvin 2 K 32 f, Papp Izabella, Benedek Józsefné, Szent- péteri Sándorné, Hajdú Sándor, Homola Elvira, Juhász Mária 2 — 2 koronát. Bevonulás hadiszolgálatra. B. Kováts Géza m. kir. bányatanácsosnak ö Felsége visszaadván ' tüzérhadnagyi rangját hadiszolgálatra behivatott s a napokban már Klosterneuburgba utazik ez- ! red éhez. Nagysomkuton a körorvosi állásra dr. Ko­vács Mórt választották meg. A helybeli Vöröskereszt kórház részére ada­kozni szívesek voltak: Szilvássy József 200 drb j szivarka, özv. Korponai Ferenczné 20 K, Kovács ! János 6 zsúp szalma, Gaál Józsefné 25 drb tojás, Molcsány Gáborné 20 tojás, Somogyi száza- dosné 6 ing, özv. Kulcsár Istvánná 115 drb tészta és 2 doboz szivarka, dr. Drágos Theofilné 5 ing, 6 alsónadrág 5 pár férfi harisnya, Stoll Béla 3 játékkártya. 1 csomag szivarka, Farkas Jenő Felsőbánya 2 csomag naptár, 1 csomag »Igazmondó«, Laboda Katica cselédi fizetéséből 1 K. A szives adományokért hálás köszönetét mond a Vöröskereszt Egylet helybeli fiókjának Hölgybizottsága. Halálhír. Barna Sándor 32 éves, mérnök hadapródról, ki a múlt évben ment a harctérre, mindinkább megerősödik az a hir, hogy 1915. dec. 25 én meghalt egyik harctéri kórházban. A. kórháznak csak tábori posta számja van s igy oda sürgönyözni nem lehetett. Igen nehezen sike­rült tehát a helybeli rendőrkapitánynak onnan va­lami értesítést beszerezni. Az értesítés lesújtó, a derék, rokonszenves, fiatal mérnök halálhírét hozza. Nemrég elküldött műszereit, leveleit és egyéb ingóságait azonban nem sikerült most sem visszaszerezni, amiből meg lehetne győződni, hogy csakugyan ő volt é, aki tífuszban elhalt a harc­téri mozgó kórházban ? Mi annyira szeretjük á szép jövőre jogosító, szelíd modorú mérnököt, Sesták Sándor polgártársunk nagyobbik fiát, hogy a halálhírt még mindig nem tudjuk elhinni s egy lefényképezett sírt éppen nem tartunk bizonyí­téknak. Laptársunk ugyan elsiratta Barna Sán­dort, mi azonban még mindig reménykedünk, mig az anyakönyvezés hivatalosan meg nem ér­kezik. Nagybánya város takarékpénztárának évi rendes közgyűlése múlt kedden volt a választ­mányi tagok élénk érdeklődése mellett. A záró­számadásokat, mérleget, felosztási tervet stb. egyhangúan elfogadták s a tisztviselőknek, épp úgy, mint a városiaknak, 20°/o háborús pótlékot szavaztak meg, valamint dr. Makray indítványára kimondták, hogy a Takarékpénztár nemcsak búzát, hanem egyéb élelmiszert is fog vásárolni és a közönség részére olcsó áron közvetíteni. Úgy Bay Lajos igazgatónak, mint az igazgató­ságnak és tisztikarnak a gyűlés köszönetét fe­jezte ki az elért eredményekért. A láposbányal vasút ügye előfordult a múlt vármegyei gyűlésen. Szatmármegye törvény- hatósága kimondta, hogy ha a megkötött béke utón egy év múlva hozzáfognak ismét a vasút építéséhez, akkor a régebben megszavazott 200 ezer K hozzájárulást megadja. Adakozás. A helyi hadsególyezés céljaira mároius-ra 1. Berks Lajos, Czárich Ida 10—10 koronát, Smaregla Mihályné, Lakos Imre 5—5 koronát adott. Ezenkívül Czárich Ida a helyi rok­kantaknak segitésére 5 s a vöröskereszt javára szintén 5 koronát juttatott. Szerencsétlenség A múlt héten súlyos sze­rencsétlenség érte Haurik Károly fernezelyi kohómérnököt. Hivatalos munkája közben a kémleházban egy lombik felrobbant s mindkét Bzemét veszedelmesen megsértette a szétrobbant üveg szilánkja. A megsérült mérnököt azonnal Kolozsvárra szállították a szemészeti klinikára, hol a nagyhírű Imre dr. professzor vette keze­lése alá. Meghalt örömében. Bertalan Gábor laczfa- lusi születésű huszár hazajött a harctérről szülei látogatására. A viszontlátás édes öröme annyira meghatotta, hogy édes anyja karjai közt sziv- szélhüdésben meghalt. Levél a harctérről. Jégh Károly helybeli rcf. gondnok egyik fia, Károly, aki a polgári élet­ben albiró, már régen orosz fogoly, a másik fia: Gyula hadapród a honvédeknél. írja, ma egy hete, hogy »bementünk a (üzvonalba. A föld alatt étünk. Ha látnának, nem igen ismernének rám. Nagy szakállam és bajuszom nőtt. A S. folyónál vagyunk állásban. — Rettenetes hóvihar dühöng már napok óta. Az őrszemeknek néhol a fejük látszik ki csak. Jó állásban vagyunk, de az orosz tüzérség jól be van lőve s ebédre özönével küldi a káposztás fazekakat nekünk.« stb. Elhalálozás. Dézsy Sámuel helybeli kádár­mester február 26 án délután fél 2 órakor évek óta tartott betegsskedés után meghall 76 éves korában. Hétfőn délután temették ref. szertartás szerint. Nyugodjék békében! A Vöröskereszt-egylet nagybányai fiókjá­nak javára adakoztak: Rózsa írén 5 K, Rózsa Gyula 6 K. Czárich Ida 5 K A kórházban ápolt i katonák vacsorájára Papp Lászlóné Felsőbánya | 20 K, dr. Csausz Károlyné Felsőbánya 15 K. ! Köszönettel ez utón is nyugtázza a Voröskereszt- ! egylet pénztárosa l Berks Leó

Next

/
Oldalképek
Tartalom