Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-03-05 / 10. szám

1916. Március 5. Dr, Wagner József, ki a háború kezdete óta a harctéren volt, mint lapunk zártakor rész­véttel értesülünk, súlyos betegen egyik budapesti klinikán fekszik, hová holnap raggal neja is el­utazik. Gyászhir. Svarcz Bertalan nemrég elhalt polgártársunk özvegye hunyt el anspokban váro­sunkban 76 éves korában. A boidogultat nagy rokonság gyászolja és kísérte ki utolsó utján. A család gyászlapja ez: Svarcz Ida férj. Spiller Nán- dorné, Svarcz Menyhért és özv. Schrötter Bélánő, Svaroz Vilma gyermekei; Spiller Nándor veje; Zsitvay Laura és gyermekei mint menye és unokái Égly Lajos mint testvére, valamint az összes ro­konok nevében mélységes fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett jó anya, nagyanya és test­vér özv. Svarcz Bertalanné Égly Florentina folyó hó 26 án este 7 órakor hosszas szenvedés után, éleiének 76-ik évében jobbiái re szeuderült. Ked vés halottunkat folyó hő 28-án délután 4 órakor fogjuk a róm. kath, vallás szerint örök nyuga­lomra halyezni Lelki üdvéért a szentmisét f. hó 29-én reggel 9 órakor fogjuk a Mindenhatónak felajánlani. Nagybánya, 1916. évi február hó 26. Áldott legyen emléke! A • Vasárnapi Ujíág* február 27-iki száma összes harcztereinkről közöl nagy érdekű ké­peket, melyek méltón folytatják az eddigi há­borús képsorozatot, — különösen az olasz harcztárről s Albániáról vannak kitűnő képek. Szépirodalmi olvasmányok : Lakatos László re génye. Egyéb közlemények: gr. Esterházy Kálmán és Konkoiy-Thege Miklós arczkőpei s a rendes heti rovatok: a háború napjai, Iro daiom és művészet, Sakkjáték, Halálozás stb. A »Vasárnapi Újság« előfizetési ára negyed­évre öt korona, a »Világkróniká«-val együtt hat korona. Megrendelhető a »Vasárnapi Új­ság» kiadóhivatalában (Budapest IV., Egyetem utca 4.) Ugyanitt megrendelheti a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép számára félévre 2 K 40 f. Harcászat. A szerbiai előnyomulás idején történt. Egy szakasz azt a megbízást kapta, hogy tegye használhatatlanná a további forgalomra a ............i vasúti vonalat, amely a sereg felvonu­lási irányától balra húzódott. A szakasz parancsnoka egy fiatal tartalé­kos hadnagy volt, aki a polgári életben a fizika és matematika tanára egy vidéki gimnáziumban. A professzor két óra múlva szakaszával együtt csatlakozott az útra kelt ezredhez s egy nagy zsákot cipelő bakával jelentkezett az őr­nagynál. Az őrnagy, akit meglepett a parancs fel­tűnően gyors végrehajtása, megkérdezte a had­nagytól : — Nos, teljesítette a parancsot ? — Igenis, őrnagy url Az útvonalon nem le­het többé utazni. — És hogy csinált» a dolgot? — Nagyon egyszerüan — felelte a hadnagy és odainteíte a zsákot cipelő bakát. — össze­szedtem és lefoglaltam a közbeeső két állomá­son az összes vasúti jegyet! Itt vannak ebben a zsákban 1 . . . Az egyptomi leányok házassága. Az egyp- tomi parlamentben egy képviselő azt a dicséreíre- méltó indítványt terjesztette elő, hogy tiltsák el a tizenhatéven aluli egyptomi leányokat a há­zasságkötéstől. Az egyptomi leányok ugyanis ed­dig már a 12—13 ik évükben házasságra léptek és pedig határozottan üzleti szempontból. A vő­legény ugyanis, még a középosztályhoz tartozó családoknál is, tartozik körülbelül 500 koronát lefizetni, ha a rokonok és barátok által válasz­tolt, előtte többnyire egészen ismeretlen leány­nyal házasságra akar lépni Itt nemcsak a leány, de az özvegy is eladó. Az özvegyek olcsóbbak, mint a leányok. Az üzleti szellemmel megáldott arab ember ezt a nőre nézve lealacsonyító üzle­tet virágos nyelvezetén okszerűen mentegetni tudja. Egy dúsgazdag arab, akit egy Kairóban letelepedett német ügyvéd a leányv&sár lealázó voltára figyelmeztetett, ezt válaszolta: — A leányomat tiszta szívből annyira sze­retem, hogy csak sok pénzért válók meg tőle. Ezzel szemben ti, európaiak pedig annyira gyű­lölitek leányaitokat, hogy a férfiaknak még zsák- számra adogatjátok a pénzt, csakhogy leányai­toktól megszabadulhassatok. Szégyelhetitek ma­gatokat 1 Ki tudja, niDcs-e az araboknak igazuk ? A gyufa forgalmában egyes lapoknak azok a hírei, hogy gyufában hiány van és ismét drá­gulni fog, átmenetileg zavarokat okoztak, mert a közönséget megriasztották. A fogyasztók, dohány- tőzsdések, sőt egyes kereskedők is ezeknsk a hí­reknek hatása alatt igyekeztek minél nagyobb készleteket gyűjteni és ezzel a rendelkezésre álló mennyiségeket elvonták a többi fogyasztók elől. Gyufában hiány nincs. A hazai gyárak 1915 ben ugyanannyit termeltek, mint a háborút közvet­lenül megelőzött 1913 esztendőben azonkívül a statisztikai hivatal kimutatása szerint tavaly szeptemberig 17 000 métermázsánál több gyufa jött be hozzánk, tehát tulajdonképp jóval több áru állott és áll még most is a fogyasztás ren­delkezésére, mint normális időben Attól sem kell tartani, hogy a gyufa drágulni fog A kar­tell vezetősége a leghatározottabban kijelenti, hogy az árakat nem fogja emelni, sőt a nagyke­reskedőkkel olyan értelmű megállapodást kötött, hogy azok Budapesten a viszontalárusüó keres­kedőknek és dohányíőzsdéknek nem edhntjék e! a gyufát 100 dobozonként 3 K-nál drágábban, semmi ok sem forog fenn tehát arra, hogy ki­csinyben a gyufát 4 fillérnél drágábban árusítsák. Értesülésünk szerint a rendőrség szigorúan el is fog mindazok ellen járni, akik detaiiban maga­sabb árakat kövelalnek. Születtek: 30, f*br. 26. Lázár János cipész­nek halva született fiúgyermeke; 31 febr. 29. Vigdorovits Dávid ifalmérőnek »Dávid« ; 32 márc. 1. Butuczn Sándor bányásznak »Sándor« ; 33., f?br. 17. Bernáth Ábrabám metszőnek »Mária« nevű gyermeke. c Elhaltak: 43, fahr. 26 özv. Schvarcz Ber­talanná magánzó r. k , 76 éves, máj és gyomor álkáplet; 44, febr. 26. Daésy Sámuel kádár, rof., 76 éves, tüdővizenyő; 45, febr. 27 Debreczeni János cipész gysrmake, r. k., 8 hónapos, tüdő­lob; 46.. febr. 29. Vigdorovits János italmérő gyermeke, izr, 2 óra, gyengeség; 47, febr. 28. Szóráti Sándor r. k, 4 és fél éves, mellhártya- lob; febr. 28 Fuchs Ignácnó bányász neje, r k, 70 éves, vizkór; 49., márc. 2 Ojegár Gyula bá­nyász gyermeke g. k., 2 éves, tüdőgümőkórban. Házasságot kötöttek: 4., febr. 27 Teszler Sámuel bolti szolga és Szabó Seindel helybeli lakosok. »Bonlax abszolút« hashajtó.Dr. Kádár kerületi főorvos találmánya. Tisztán növényi anyagokból késziti Widder Péter gyógyszerész Nagybányán Hatása, enyhe, biztos, meglepő. Ára nagy doboz 1 K kis doboz 50 fillér. Védjegy: Bonlax, Widder pecsét. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 10. szám. (5) D ohánynagyárudánR ré­szére Romol y, megbíz­ható, RauczióRépes kezelőnőt keresünk. ■■■■■■■a Ajánlkozók, sajátkezüleg irt ajánlatukat HAH ACS JETK. VIL­MOS UTÓDAI céghez személyesen beadni szíveskedjenek. ■■■■»&■ szRsaswssi A Portörő-utcza 30. sz. alatt levő Értekezni lehet ugyanott. IJtüJl L. I ffJL B 9J ej a 8 JL| Buti HS™ H IjLBHJL I Hirdetéseket elfog-ad a kiadóhivatal gTreyrTri l^rnnrl m Sjlbhjl :: Étvágy és gyomor javító :: ra a miaztmogyorósi es gyógyforrásviz Óvszer fertőző betegségek ellen II Állást keres. Négy postán isiiiit végzett fiatal leány, aki magyarul, németül és románul beszél iroio m péyztóréa iioi. Bővebb felvilágosítást e lap szer­kesztősége ad. HH Hr! ■M T

Next

/
Oldalképek
Tartalom