Nagybánya és Vidéke, 1916 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1916-07-09 / 28. szám

(4) 28. szám. 1916. Julius 9. kedvvel dolgoznak, képességeiknek, hajlandó­ságaiknak legmegfelelőbb helyen. A pályaválasztás nehéz kérdésének helyes eldöntésében kíván a szülők segítségére lenni a Pályaválasztási Tanácsadó Budapesten. A Pályaválasztási Tanácsadó ingyenes. Orvosi vizsgálaton kívül tanácsot ad a pá­lyaválasztáshoz szükséges tudnivalók tekinteté­ben fiuknak és leányoknak egyaránt, akár ipari-, kereskedelmi-, hivatalnoki, vagy más pályára akarnak menni. A Pályaválasztási Tanácsadó működését junius 1-én kezdte meg. Működésének helyéről és idejéről közelebbi tájékoztatást nyújtanak a fővárosi iskolák kapuin kifüggesztett plakátok. A tanácsot kérő gyermekek apjukkal vagy anyjukkal együtt szabadon mehetnek oda s vi­gyék el iskolai bizonyítványukat is magukkal. Özvegy és fia. — Irta: Farkas Irma. — Özvegy Jónás Pálné tiszamenti háza, Huszonkét hónapja sóhajok tanyája; Hogyne adná búnak szegény özvegy fejét, Háborúba vitték egyetlen gyermekét. Messze, hol a bércek fellegekig nyúlnak, Hol a muszka császár kozákjai dúlnak, Hol a magyaroknak nincsen sehol párja — Ott küzd Jónás Pali, az özvegy árvája. Ha a gyilkos golyózápor alább hagyott, Ifjabb Jónás Pali haza ir egy lapot: „Édes szülém, élek, nincsen semmi bajom, Remélem, hogy ott is minden rendben vagyon.“ Nehány kuszáit sor csak a rövidke levél, Oh, de az özvegynek kincs-arannyal felér. Gyengülő szemére okulárét tesz fel És ha jobban látná — olvasná ezerszer. Áll a harc. A nap viv csak az éjszakával, Ifjabb Jónás Pali lapot ir — nyalábbal; Tábortűz világnál összeír vagy százat, E szavakkal nyújtja kedves bajtársának : „Lent, a Nagyalföldön, hol a sebes Tisza Szeszélyesen kanyarg hol ide, hol oda, Hol a csipkés partban megtörik a hullám; Kisded házba lakunk: én és édes anyám. Csak kettecskén élünk csak egymást szeretve, De ha én nem lennék, meghasadna szive. Hogy könnyebb legyen a föld fiúi szivemnek, Ha én itt elesnék, küldd néki ezeket.“ Bömbölnek az ágyuk, kezdődik a csata, Hős vitézek zöme indul a rohamra ; Tömegeik közé lelecsap a gránát, — Egyik eltemeti ifjabbik Jónás Pált . . . Özvegy Jónás Pálné tiszaparti házba, Kapja a lapokat rendesen, sorjába S összekulcsolt kézzel kéri az ég Urát, Hogy védje, hogy óvja szerelmes magzatát... Heti krónika. Egy pár szép buzakalász itt fekszik az író­asztalomon, már sárgul, már pirul, egy hét múlva nálunk is aratnak. Milyen sokat tud nekem mesélni ez a mű­vészi szépségű kedves kis növevény, a mi ke­nyerünk, a mi életünk, melyet az ellenség el­akart tőlünk venni gonoszul, de amely már má­sodszor hűséges barátunk maradt ebben a gyil­kos, vad marakodásban. Odalent már aratnak is, dőlnek a rendek, susognak a kalászok, mint valami értelmes em­berek, vájjon mit susognak a jövendőről ? Azt, hogy igyekezzünk magunkat ellátni. Ha olyan lisztellátásunk volna télire, amilyen tavaly volt, teljesen meg volnánk vele elégedve. De ez csak úgy lehetséges, ha a megye terüle­téről megengedik nekünk a vásárlást, mert ami itt terem, az kiflire se volna elég. És megengedik-é ? Lám most már csak egy hetivásárunk van. Ezen a héten maradt el először a keddi, bizony szokatlan volt, bizony rosszul esett. Eddig csak arról győződtünk meg, hogy a városiak hátrányára szolgál az uj ren­delet s előmozdítja a viszontelárusitók érdekeit, NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE akiknek most hajnalodik föl az aranykorszakuk, úgy hogy az uj rendeletet el keresztelték már sokan „kofa-rendeletnek“. Bizony, ha lehetne, nekünk jobb volna a keddi nap visszaállítása is, de hát tegyen róla, aki tud. Kedden csendesség volt az igaz, hanem aztán pénteken annyi részeg ember, (férfi és hölgy) dülöngözött az utcán, hogy ez a dupla berugás valóban egy dupla hetivásár súlyos be­nyomását keltette. Dologra akarják szorítani a népet, hiszen ha dolgoznék az a nép, de a parasztmunkák közzül a heverést legjobban szereti. A fővá­rosban az a legfőbb mulatság ma, ha „Elvino“ gúzsba kötözteti magát, aztán belökik a víz­medencébe, ott a viz alatt kioldja a csomókat és felbukkan a komédiás, mielőtt megfult volna. Ebben gyönyörködik az állatkertben a felséges budapesti nép. Nálunk pedig korzőzik őmaga, csak a hat éve* kis kölykét küldi az erdőre fáért. Nincs aki gombát szedjen, földi epret hozzon, áfonyát fésüljön, telik a hadsegélyből, elég ha a szegény kis Jankó, meg Mariska dol­gozik s ott gyötri magát az erdőben. Erre is kellene már rendeletet kiadni, hogy a nép ne nyomorítsa meg a szegény kis gyer­meket. A fiatal csikót, a borjut nem fogják be, de a csemete vézna kis embert be fogja némely lelketlen szüle teherhordó állatnak. Igaz biz az, arról el is feledkeztem be­szélni, hogy miként áll a háború ? Hát áll nyájas olvasó s nemsokára haladni is fog bizonyára nélkülünk. Eddig is megoldották a mi beavat­kozásunk nélkül, tehát legyünk ezután is nyu­godtan, legyünk csak csendes türelemmel, mikor föl kell lobogózni majd a várost, azt idejekorán tudtul adja ____ a krónikás. Sz emélyi hir. Dr. Kosutány Ignácz kolozsvári egyetemi tanár a héten városunkba érkezett s ligeti nyaralójában, családjával együtt itt fogja tölteni a nyarat. Neubauer Ferenc miniszteri tanácsos, kerü­leti bányaigazgató műszemlére Kapuik- és Erzsé- betbányára utazott. A sebesültek julius 6-án hurkát és disznó­sajtot kaptak vacsorára a hölgyek pénztárától. A 90 adag aprólék 56 K 70 fillérbe került s ezzel együtt a kiadás eddig 2195 K 46 fillér, a bevétel julius 8-ig 2309 K 97 I. A héten a kö­vetkező adományok érkeztek: A harctérről egy magát megnevezni nem akaró tiszttől, a Ha- rácsek-cég utján 7 K 69 f, Kovács Bélánétól ju­lius hóra 5 K, Mladeiovszky Lajos adománya 20 K. Fogadják a pénztár köszönetét. Kinevezés. A szatmári püspök Körösi Ká­roly szakaszi plébánost kálmándi plébánossá nevezte ki. Uj jószágkormányzó. Gellért László kir. tan. nagyváradi püspöki jószágkormányzó nyugalomba vonultával, Széchenyi Miklós püspök Sperker Fe­renc lovag erdélyi földbirtokost bízta meg a püspöki uradalom kormányzásával. Orvosi kitüntetések. Dr. Selegian János, dr. Steinfeld Géza és dr. Gál Gyula orvosokat a vöröskereszt hadiékitményes II. oszt. díszjelvé­nyével tüntették ki. Uj tanárnő. Lábas Erzsiké Szatmáron a physika és mathematikából polgári iskolai tanár­női vizsgálatot tett s ebből a szakból oklevelet nyert. Bartók Antal, a nagynevű költőnek: Bartók Lajosnak öcscse, egy kis háborús költemény­fűzért adott ki Egerben, hol Szolcsányi Gyula könyvkereskedőnél 1 K 20 fillérért megrendel­hető. A hangulatos versekből mai számunk tárca rovatában mutatványt hozunk. A vármegyei állandó választmány julius 4-én d. e. 11 órakor ülést tartott, melyen az 1915. évi háztartási zárószámadást tárgyalták. Kaszák eladása. Újból felkérjük a gazdasági egylet érdekelt tagjait, hogy az áruba bocsájtott kaszákat mielőbb vásárolják meg, mert csak ez ezetben tudjuk az előlegezett össegeket vissza­fizetni. Gazdasági egyesület. Az uj évnegyed alkalmából az előfizetések szives megújítását kéri a kiadóhivatal. A vöröskereszt junius 29-iki mozgalmának gyűjtőiről már megemlékeztünk múlt szá­munkban. A gyűjtők névsorának kiegészítéséül megemlítjük még, hogy Balezer Györgyné, Wink­ler Miklósné, Prohászka Sári, Damokos Anna, Soltész Ili, Pokol Meláni, Pokol Innocencia szin­tén gyűjtöttek ivekkel, Alföldi Mária, Giller Márta, Gurnesevics Margit és Pásztor Lujza pedig perselyekkel. Az összes bevétele az egész napnak 2869 K 80 f volt, levonva 459 K 70 f kiadást, tiszta jövedelem az országos egyesület javára 2410 K 10 f. A „Vasárnapi Újság“ julius 2-iki száma pom­pás képeket közöl az olasz és orosz harctérről. Barta Ernő két művészi rajza is a háború motí­vumait szólaltatja meg. A Szépművészeti Mú­zeumban fölfedezett Lionarda da Vinci-szobrot kép és kisérő cikk mutatják be. Szépirodalmi olvasmányok: Havas Alisz és Walter Bloem regénye, Szederkényi Anna novellája, Szőllősi Zsigmond tárczája. Egyéb közlemények: arató katonák képei s a rendes heti rovatok: a há­ború napjai. Irodalom és művészet, Sakkjáték, Halálozás stb. A „Vasárnapi Újság“ előfize­tési ára negyedévre öt kor., „Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában (Budapest, IV. Egye- tem-uteza 4. sz.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. Mai számunkban a főgimn. értesítőnek egyik igen érdekes háborús részét hozzuk. Állandó választmányi ülés lesz. A főispán a következő meghívót bocsátotta ki: Van szeren­csém az állandó választmány tagjait Nagykároly­ban a vm. székház emeleti (alispáni) kis termé­ben 1916. julius 21. napján délután V24 órakor kezdődő ülésre meghívni. Nagykároly, 1916. ju­lius hó 1. Hazafias üdvözlettel: Csaba főispán. Száradó gyümölcsfalevelek. A gazdák több helyt tapasztalják nálunk, hogy a gyümölcsfák egyes levelei elszáradnak, zörgössé válnak : eze­ket valami pókhálóféle összefoglalja s ha meg­nézzük apró pondrócskák viczkándoznak benne. Mivel többen kérdést intéztek hozzánk e tárgy­ban, szakértői vélemény alapján közöljük a következőket: Az idén igen sok „galagonya pille“ volt (fehérszinü lepke vékony fekete csikkal) ezek a petéket a gyümölcsfák leveleire is lerakták, ott a melegben a hernyócskák kikeltek, a levél ehető részeit megették s a bordázatát meg­hagyták (ez az a sárga zörgő száraz levél), azután most befonogatják magukat télire. Mi­vel igy akarnak telelni, ebből következik hogy később, gyümölcsszedés után is le lehet, a száraz leveleket szedni és elégetni, vagyis ak­kor sem késő. Kisebb fákról, könnyen hozzá­férhető helyekről azonban már most le kell szedni a száraz leveleket és elégetni. Ahol kevés a gyümölcs, ott a gyermek napszámosok azt a keveset is leszedik a levél helyett, ahol pedig sok a gyümölcs, ott meg a munkás alatt törik az ág. Tehát ismételjük, csak ahol lehetséges, ott szedjük le most a leveleket, ahol azonban tanácsosabb várni, ott elhagyjuk a dolgot alma­szüret idejéig. Egyébiránt több oldalról oda nyilatkoztak már a gazdák, hogy nagy örömmel vennék, ha Korponay Kornél szives volna nekik mindenféle aktuális védekezésekről itt Nagy­bányán egy kis előadást tartani. Nyugtázás. Állami el. iskoláink és óvodáink tanítótestületének tagjai julius hóra 71 korona 36 fillért adtak a tanitóözvegyek és árvák segí­tésére. Ez összeg a központi gyűjtéshez Bu­dapestre küldetett 22 fillér portó levonásával. A beküldött 71 K 14 fillérhez adott: Lessián János 10 K, Székely Árpád, Rozsos István 4-4 K, Alexy Kornél 4'16 K, Bányai Ida, Bozán Pé­ter, Bozán Péterné, Fejes Antal, Buday Etelka, Fliesz Henriimé, Imre Károly, Steiger Erzsébet 3-3 K, Szabó Mária 2 62 K, Szabó Irén 2'44 K, Glanzer Malvin 2.32 K, Bodenlosz Irma, Juhász Mária, Homola Elvira, Benedek Józsefné, Hajdú Sándor, Szentpétery Sándorné 2-2 K, Papp Izabella 1 K 60 fillért. Estély a Vöröskereszt egyesület javára Fel­sőbányán. Vasárnap tartották meg a testvérvá­rosban a Péter-Pál napjára tervezett estélyt a Korona vendéglő nagy termében. Az Estélyt Far­kas Jenő a város tevékeny polgármestere ren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom