Nagybánya és Vidéke, 1913 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-16 / 7. szám

1913. Február 16. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE igen szép jövőt jósolnak, nálunk Nagybányán fog hangversenyezni. Az ő brilliáns zongora- játékát már ismerjük évek óta, de nem ismer­jük azt az óriási fenomenális haladást, amit eltávozása óta tett a zenei téren A hangverse­nyen természetesen többen is fognak szerepelni, köztük egy hárfa-művész, meg Bajnóczy Sán­dor, aki előkelő nívón tartott legszebb fütty­koncertjét fogja ez alkalommá! bemutatni. Külön meghívókat nem adnak ki, csak falragaszokat. Részletes műsort legközelebb hozunk. A hang­versenyen minden ülőhely -- igy egy páholy­ülés is — 2 korona lesz. Jegyeket, val'amint egész páholyokat is Kovács Gyula könyvke­reskedésébe» lehet előjegyezni. A kik nekik megfelelő és általuk kedvelt helyhez akarnak jutni, siessenek az előjegyzéssel. A kath. Legényegylet szokásos évi rendes közgyűlését holnap, február 16-án délelőtt 11 órakor tartja a maga helyiségében. A kerületi bányaeyyiet múlt vasárnap dél­előtt tartotta évi rendes közgyűlését a város­háza tanácstermében Farkas Jenő einöklése mel ett- Jegyző Papp Márton volt. A gyűlés el­határozta, hogy kérvényezni fog a pénzügymi­niszternél a ciamrozási kísérletek folytatása iránt, hogy a kísérletekre a magán bányák termékeit is használják föl. A múlt évi szám­adásokat előterjesztették s ezek alapján a szo­kásos fölmentvényt Bay Lajos pénztárosnak megadták. A bányaegylet jelenlegi vagyona 53,000 korona. Dr. Lovrich Józsefet, dr. Lovrich Gusztáv fiát, a hírneves nőgyógyászt, a kultuszminiszter orsz. bábaképzőintézeti igazgatóvá nevezte ki. Kinevezés. Gerdenits László mérnököt Ger- denits János helybeli polgártársunk derék fiát a miniszter a máramarcsszigeti kulturmérnök- séghez segédmérnökké nevezte ki. Egészségügy. A héten a városházán 4 uj kanyaró esetet jelenteitek, u. m. Salamon Vilma 5 éves Kossuth utca 82. Gellért Piroska 9 éves Lendvay-u’ca. Vásárhelyi Róza 5 éves, Varga u. 7. Mikes Maliid, 10 éves Virág-ulca 24. Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi miniszter Bay József földbirtokos nagybányai lakosnak előmunkálati engedélyt adott a Zsfjoó— nagybányai helyi érdekű vasút Szilágycseh ál­lomásától Szilágyszeg, Lele. Hadad, Bogdánd és Korond községek érintésével a szilágysági helyi érdekű vasutak Alsószopor állomásáig vezetendő szabványos nyomtávú gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra. Kinema szkeccs Nagybányán. E hó 12-én és 13-án volt nálunk az első ily nemű előadás. Az érdeklődés természetesen, nagy volt iránta, még a délutáni előadásra is elkéltek a jegyek mind már egy héttel előre, pedig a villamos társaság kétszeresen emelte föl az árakat. 12-én délután 4 órakor előbb szép mozi képeket mutattak be, melyek közt tudományos is volt, azután jött a »Gyilkos« cimü bohózat kinema- szkeccs előadása. A darab egy vidéki kis gaz­dát mutat be, akit a fővárosi mozi színészek befognak s mindenféle tortúrákon visznek ke­resztül, végül képzelt gyilkossá teszik s ezt mind fölvétetik a mozi számára. Először a színészek játszanak, azután jön egy őrült mozi futkosás, majd megint a színészek játszanak. Kitünően alakított Kovács, aki a parasztot remekül ját­szotta, pompás dialektussal, Vörös Lili, aki nemcsak kifogástalnuí játszott, de gyönyörűen énekelt is, Horváth, Szabados Gizi és mindnyá­jan teljes precizitással mutatták be a bohózatot. A színészek ellen, meg a gép ellen sincs ne­künk semmi kifogásunk, de a darab nagyon elcsépelt eszméből indul ki s belső becse alig több a semminél Persze még a csecsemő korát éli ez a kinema-szkeccs, reméljük, hogy a szer­zők mindig jobbat és jobbat fognak produkálni. Ugyanez ment este 8 órakor szerdán- Csütör tökön megint előadták kétszer a Gyilkost s hozzá egy kis finom Kabaréval szolgáltak Nevetni lehetett eleget s napjainkban az a fő, azért máskor is szívesen látjuk a kinema szkeccset — 16 án, vasárnap az alábbi műsor kerül bemutatásra: 1. La Granja, természetes kép. 2. Törpe rendőr, komikus kép. 3. Napo­leon visszavonulása Oroszországból, dráma 2 felvonásban. 4 A szerencsét hozd kerítés, ko­mikus kép. 5 Móric rémlátásai, komikus kép. Lapunk 1912 évi 34-ik száma teljesen el­fogyott. A kiadóhivatal hajlandó 20 fillérjével ilyen példányokat vásárolni. Jelentkezések Fel­sőbányáim 20. sz. A tejfogyasztó szövetkezet közgyűlése. A nagybányai tejfogyasztó szövetkezet f. hó 9-éa tartotta rendes évi közgyűlését Virág Lajos el­nöklete alatt. Az igazgatóság s felügyelőbizottság jelentése alapján az 1912. évi számadást s mér­leget a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette s a fe’mentvényt megadta. A tejfogyasztási szer­ződést a szövetkezet gróf Teleky László Gyulá­val újabb három évre, megkötötte. Lemondás folytán üresedésbe jött az alelnöki állás, de ez­úttal nem töltötték be, hanem a rendes tiszt- újításig Doroghy Ignác szövetkezeti tagot bízták meg a helyettesitessel. Az igazgatóságba Mostis Lajos, Pásztor István és dr. Weisz Ignác újból megválasztanak. Végül a közgyűlés az igazgató­ságnak — a tisztikarnak köszönetét nyivánitotta. Érdek esnek tartjuk a következő statisztikai ada­tok közlését. Az elmúlt 1912. évben beszállítta- tott és eladatott 128.418 liter tej, 615 kg vaj; ezen termékekért az uradalomnak kifizettetett 20812 K 60 f. A szövetkezetnek 1906. vagyis fennállása óta összforgalma volt: beszállittatott 745 039 liter fej, 7227 kg. vaj; ezen termékekért kifizettetett 126,039 K 62 f. Az 1912. év elején a szövetkezeti tagok száma 153 volt 349 üzleti részvénynyel; az év végén 172-re rúgott a tagok száma 391 üzletrészszel s igy a szaporodás 19 tag 42 üzletrészvénynye!. Jótékonyság. A múlt számunkban közölt felhívásra Zsembery Ilona úrnő az illető tüdő­betegnek 2 koronát küldött, amit illetékes he­lyére juttattunk. További adományokat kész­séggel közvetítünk a segély nélkül nyomorgó tüdőbeteg iparosnak. Telefon az utcán. Aradon az automobil­kölcsönző vállalat kérelmet adott be a városhoz aziránt, hogy a bérautomobilok utcai állomás­helyeire telefonfülkét állíthasson föl a megren­delések felvétele céljából. A postaigazgatóság nem kifogásolta, a város pedig legközelebbi közgyűlésén fog a kérdéssel foglalkozni. Özv Kratcchvill Károlynó meghalt a héten Nagybányán 77 éves korában. Az elhunyt elő­kelő nőnek városunkban kiterjedt rokonsága van. Temetése szerdán délelőtt ment végbe ál­talános részvét mellett. A család a szomorú esetről a következő jelentést adta ki: Özv. Fliesz Henrikné szili. Bernhard Vilma, Cor­nelia, Mária mint unokái, özv. Koretkó Hen­rikné, özv. Barll Edéné testvérei, Bernhard Arnold veje, valamint a kiterjedt rokonság ne­vében is szomorúan jelentjük, hogy a felejthe­tetlen jó mama, szeretett testvér és rokon özv. Kratochvill Károlyné Rébay Vilma f. hó 10 én hajnali fél 2 órakor, jóságos életének 77-ik évé­ben, a Mindenható szent akaratában megnyu­godva csendesen elhunyt. Kedves halottunkat f. hó 12-én délelőtt 11 órakor fogjuk a rom. kath. szertartás szerint a Poslarét-ulcza 7-ik számú gyászháztól örök nyugalomra helyezni. Jó lel­kének üdvéért az engesztelő szent misét, a te­metést megelőzőleg 9 órakor fogjuk az Egek Urának bemutatíatni. Nagybánya, 1913. február 10-én. Emléke legyen áldott! Nyugodjék csen­desen ! Termesszünk zöldséget. A vármegyei gazd. egyesület hivatalos lapja, a »Szatmári Gazda« múlt számában vezércikket ir arról, hogy a bolgár kertészet az idén jó nagyrészt megszűnik Magyarországon. Minden városnak megvolt a maga bolgár kertészete, mely a zöldséget szál­lította, most a derék kertészek elestek a csaták­ban, alig maradt 1—2 közülök. Gondoskodni kell tehát a városok ellátásáról, mert nem lesz zöldség, hüvelyes vetemény stb., ha a magya­rok nem fognak hozzá a kerti munkához. Ne­vezett lap igy fejezi be cikkét: A fogyasztó közönség nevében emeljük fel tehát kérő sza­7. szám. (8) édes muzsikáját. A nagy ivót már régen becsukta a zsidóasszony, mikor eszébe jutott, hogy egy­szer már haza is kell menni. Másnap újra ott volt, harmadnap szintén. Önmaga előtt restelte bevallani, hogy érdekli, ellenállhatatlanul vonzza a kis csitri zsidóleány s reggelenkint csaknem sirvafakadt, mikor fésülködés közben az esüstös hajszálak mgcsillantak a halántéka körül. Érezte, hogy egy, részben elpazarolt, részben pedig el­vesztett ifjúsággal adósa még az élet. Nagy hevülések dobogtatták meg szivét s úgy találta, hogy még vannak vágyak és küzdésre érdemes célok ebben a szomorú világban. Minden gondolata, minden érzése az eleven, vig leányka körül cso­portosul, aki maga volt a romlatlan természe­tesség. Megbecsülhetetlen drágakőnek tekintette, akit ő fog saját Ízlése szerint ragyogóvá kicsiszolni. Es nemsokára gúnnyal, kacajjal suttogták a vármegyei vénieányos házak ozsonnáin, hogy az egeresi vénülő földesur zene és nyelvtani leckéket ad a korcsmároskisasszonynak, sőt talán csillagászatra és filozófiára is oktatja. Megbolondult, tisztára megbolondult, ez volt a közvélemény. A gonosz nyelvek sziszegése nem halatszott el a korcsma kis szobájába, Ott csakugyan szor­galmasan folytak a leckeórák, Kelemen előszedte a múltból minden tudását. A leány pedig hálás tanítványnak bizonyult, aki félistenként imádta mesterét. Az udvarházban a fehér nagyasszony is meg­hallotta, hogy milyen furcsa szórakozást talált magának Kelemen. Szivén találta a kellemetlen hir, de sokkal büszkébb volt, hogy szemrehányá­saival egy Zarándyt, aki épen a fia, megalázzon. Csak a haja lett még fehérebb és az ajka hall­gatagabb. Eljött a nyár. A szép, holdas estéken együtt járták a kis virágoskert utait az öreg mester és a fiatal tanítvány. Az élet, a társadalom minden nagy kérdéséről vitatkoztak, csak egyetlenegy, a szerelem nem került sohasem szóba. Pedig a kis leány veszedelmesen kezdett nagy leány lenni. Alig telt el egy év ismerettségük után s ijedve vette észre Kelemen, hogy esténkint remekül ki­fejlődött, szép leány ül vele bizalmas együttlét- ben. Átlátta a helyzet veszélyességét s elhatá­rozta, hogy ritkábban látogat el, de a vége az lett, hogy egyetlenegy nap sem hiányzott. A becsületes érzésű anya, akiben a falusiak elejtett megjegyzései fölébresztették a gyanút, szeretett volna szabadulni a nagyúri baráttól, de nem mert szólani. Lehetőleg keveset hagyta ma­gukra. Gyakran rájuk nyitotta az ajtót s tipegett körülöttük, mint egy tehetetlen kotló, amelyiknek kacsatojásból kikelt fiókái kiúsznak a tó vizére. Egy szombat délután nagy lépésre szánta el magát. Előkereste évek óta pihenő ünneplő ruháját. Fekete selyemkendőt kötött a fejére s beállított a Zarándy-kúriába. Szótlanul állott egy darabig szemben a fél­homályos ebédlőben a két anya, az utolsó Ízig főúri matróna és az egyszerű, alázatos zsidóasz- szony, aki alig érthetően siránkozott: — Leányom szegény, egyebe sincs, csak a becsülete ... A nagyságos ur hírbe hozta . . . Talán kegyeskedne megmondani, hogy mi a szándéka . . . Rekedten, ijesztően nevetett fel a nagyasz- szony s kitört minden lelkén rágódó keserűség. KOLOZSVÁRI KRISTÁLY gfözmoségyár ***$&&* glvállalja fehérnemüek mosását és vasalását, női és férfi ruhanemüek vegyileg tisztítását és festését. Kapnikbányán képviselve Pusztai Gyufa ur által. Csomagolás és szállítás díjtalan J

Next

/
Oldalképek
Tartalom