Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-03 / 49. szám

1911. December 3. A gyermekszanatórium karácsona. A gyermek-* szanatóriumi mozgalom élén, mint fővédnök Hohenberg Zsófia hercegnő és mint kormányzó gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter á'lanak. Napjaink ezen kétségkívül leghumánusabb mozgalmának vezetői most oly kérelemmel fordulnak az or.-’zág társadalmá­hoz, hogy szegény és gazdag egyaránt nyissa meg szivét, amikor s .ját gyermekének karácsonfáját diszib és gondoskodik anyai, apai szivének boldogságára saját kisdedének öröméről, gondoljon némi adománynyal a védtelen gyermekvilágra, amelynek megmentését tűzte ki feladatául az Országos Gyermekszanatórium Egye­sület. A most szervezés alatt álló Budapesti Központi Szanatórium javára karácsoni gyűjtést engedélyezett gróf Khuen-Héderváry Károly belügyminiszter és an­nak érdekében fordul Rákosi Jenő »A szivekhez« cimü, lapunk más helyén leközölt szózatában a társadalom nagylelkűségéhez. — A Gyermekszanatórium Egyesü­letnél a tagok kötelezettségei a következők : a rendes tag 3 évre évi 5 K tagdijat fizet; pártoló tag, ki egy- szersmindenkorra legalább 100 koronát ad; az alapitó tag legalább 1000 korona alapítványt tesz és ezt leg­feljebb öt év alatt befizeti; ágyalapitó az, aki 10.000 (tízezer) korona alapítványt tesz. Az ágyalapitó jogo­sítva van abban a szanatóriumban, melynél ágyalapit- ványát tette, egy ágyat évenkint díjtalanul az általa ajánlott beteg számára igénybevenni. Az alapítványok közvetlenül gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter címére, Budapest, Vas-utca 10 intézhetők. B-jelentó iveket a központi iroda. Budapest, Dohány- utca 39 küld. Adományokat lapunk is elfogad. A Vasárnapi Újság december 3-iki száma sz.-p képekben mutatja be a budapesti Népoperát, a ber'ini magyar esküvőt a Szögyén-Marich családban, a zirci apátságot, Kernstoch Károly fesményeinek kiállítását, a Surnurum előadását a Vígszínházban, a Móric Zdg- mond-malinét, a lakásberendezési kiálitást, a római konzisztórium egy ülését a pápa jelenlétében, hadi repülőgépeket Szépirodalmi olvasmányok : Kaffka Mar­git 'regénye, Ssász Béla verse, Szebenyi József novel­lája, Atherton angolból fordított regénye. Egyéb köz­lemények : Casals, a Budapesten járt világhírű gor­donkaművész arczképe. Ahxrnder Bernát színházi levele, tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakkjáték stb — A »Vasár­napi Újság« előfizetési ára negyedévre öt korona, a »Vi!ágkróniká«-val együtt hat korona Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhivatalában (Budapest, IV. kér, Egyetem-utca 4. szám) Ugyanitt megrendelhető a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. A postai csomagok célszerű csomagolása, helyes címzése stb tárgyában. A karácsoni és újévi rend­kívüli csomagforgalom ideje alatt a küldemények­nek késedelem nélkül való kézélése csak úgy biz­tosítható, ha a közönség a csomagolásra és cím­zésre vonatkozó postai szabályokat hetartja. Külö nősen szem előtt tartandók a következők : 1 Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe csomagolni nem sza­bad 2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb ér­tékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagoló papír használandó. Vászon vagy papír- burkolattal bíró csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörösen és jó szorosan átkötni, a zsineg ke- resztezési pontjain pedig pecsétviasszal lezárni kell. A pecsételésnél vésett pecsétnyomó használandó. 3 A címzésnél kiváló gond fordítandó a címzett vezeték- és keresznevének vagy más megkülönböz­tető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, özvegy stb) továbbá a címzett polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére; a Budapestre és Wienbe szóló küldemények cimirataiban, ezenkívül a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vár megye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és olvasható feljegyzése különösen szük­séges. 4. A címet magára a burkolatra kell irni, de ha ez nem lehetséges, úgy a cim fatáblácskára, bőrdarabra, vagy erős lemezpapirra Írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra irt címeket mindig egész terjedelmében kell a burko­latra felragasztani Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá a cirnirat összes adatait feltüntető papírlap legyen magában a csomagban is elhelyezve arra az esetre, hogyha a burkolaton levő cirnirat leesnék, elveszne, vagy pedig olvashatatlanná válnék, a küldemény bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis kézbesí­teni lehessen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó saját nevét és iaká-át a csomagon levő cirnirat felső ré­szén is kitüntesse 5. A csomagok tartalmát - úgy a cimiraton, mint a szállítólevélen szabatosan és rész­letesen kell jelezni. Budapestre és Wienbe szóló élelmiszereket, illetve fogyasztási adó alá eső tár­gyakat (husnemü, szeszes italok stb) taitalmazó csomagok cimirataira, nemkülönben az ilyen csomag­hoz taitozó szállítóleveleken a tartalom minőség és mennyiség szerint kiírandó. (Pl. szalonna 2 kgr , egy pulyka 3 kgr.. 2 liter bor stb) A tartalom ily rész­letes megjelölése a fogyasztási adó kivetése szem­pontjából szükséges és a gyors kézbesítést lénye­gesen előmozdítja. Nagyvárad, 1911. november 27. Siket s. k. Népmozgalom. A f. év november havában házas­ság költetett 15, született 29, meghalt 23. Az év elejé­től november hó végével bezáról-ig házasság köteleit 136 születeti 441, elhalt 391. Hasonlítva az előző év hasonercdményével: akkor volt a házasságkötések száma N ÁGYBA NY A ÉS VIDÉKÉ 49. szám. (5) 107, most 136, több 29; a születések száma 419, most 441, több 22; a halálozások száma 328, most 391, több 63 Születtek: 432., nov. 24. Gombos Jánosnak »Já­nos«; 433., nov. 22 Búd Gergelynek »János«; 434, nov. 24. Fülep Györgynek »István« ; 435., nov. 24. Valenás Annának »Mária«; 436., nov. 21. Szabovics Jozefinának »Mózes«; 437, nov. 25. Oityán Bélának »Béla« ; 438., nov. 22 Fedor Ferencnek »Ferenc« ; 439., nov. 22. Herschkovits Móricnak »Pepi«; 440, uov. 26. Rusz Annának halvaszületett fiú; 441., nov. 25. Csatári Sándornak »Erzsébet« nevű gyermeke. Elhaltak: 386, nov. 25. Less György g. kalh., 51 éves bányamunkás, tüdőtágulásban ; 387., nov. 25. Szerényi József g. kalh., 30 éves zenész, tüdővészben ; 388., nov. 25. Márk Tódor g. kath., 73 éves cseléd, öngyilkosság, vonat alá feküdt; 389, nov. 29. Fehér László g kath., 2 éves, bányamunkás gyermeke, vese­lobban ; 390, nov. 29. özv. Megyesi Pálné Eresei Te­rézia ref., 74 éves, házbirtokos, aggkori gyengeség­ben ; 391., nov. 29. Réti Dénes unit, 19 éves szolga, lugkőmérgezés általi öngyilkosság. Házasságot kötöttek: Hobán Demeter és Tyuz- baján Anna nagybányai; Mariás Lőrincz és Kotócz Eudokia nagybányai; Krizsánovszki Lőrinc és Lapusán VFma nagybányai; Zukerman Mózes és Ferencz Berta nagybányai; Vidl Nándor és Dani Ilona nagybányai lakosok. Kihirdetés alatt állanak: Malók Péter és Laboncz Ilona nagybányai; Linderfer Ernő nagybányai és Farkas Z«eni szamosveresmarti lakosok. ssssss telefon-hírek süsse--------------.-------■ ■-------------------------------­Bu dapest, 1911 dec. 2. D. u. 4 óra 40 p. Ház. Az országházban ma a véderővitát tár­gyalták lanyha érdeklődés mellett. A folyó sókon sokat beszéltek a trónörökös tegnapi nyilatkozatáról, mely nagy feltűnést keltett. Török háború. A törökök nagy erővel akarják folytatni a háborút; ötven millió kölcsön iránt tár­gyaltak ma Parisban Sötétség^. Berlinben roppant sötétség uralkodott tegnap és ma, általában sötétség borilja az egész földet, csak Oroszországban, Svéd és Norvégiában nem, ahol nagy hó esett. Drágaság. A drágaság ellen fölállított bódékban ma kezdték meg az elárusitást. Árultak juhhúst, mulat, hentesárukat és kenyeret, a főváros 18 elárnsitót alkalmazott, akik több helyen, külön külön árultak. A forgalom igen élénk volt. Letartóztatott bankár. Fiúméban Fürchtenbach 73 éves bankárt ma letartóztatták a bankárok bünpörének ügyében. Az öreg ember sírni kezdett s kérte az őröket, hogy vezessék haza, akik haza is vitték, de mivel ott revolverrel ön- gyilkosságot akart elkövetni, ismét csak le­tartóztatásba helyTezlék. Zendülés a vonat miatt. Páris mellett egy tehervonat felborult, emiatt három fővonalon csak átszállásokkal és hosszas gyaloglásokkal lehetett az utasoknak közlekedni, akik vagy 10.000-en izgatottan mentek be a párisi állomásra s ott mindent összetörtek, zúztak. Időjárás. Lényegtelen időváltozás várható. (A magyar tudósitó külön értesítése.) Szalkay László ellen beadott peticzió ügyében a kúria a tárgyalást dec. 6-ra tűzte ki. Jelenlegi járványos időben nemcsak rendkívül bacteriumölő hatása, de szerencsés vegyi összetétele folytán legtökéletesebb az összes államokban tör­vényesen védett: Calox-fogpor ártalmatlan — sav­mentes — antiseptikus — szagtalanító por, melyből a szájnedvek behatására oxygen (H2 O2) szabadul fel. Az oxygen a fogakat az elromlástól óvja, fehé­ríti, — a foghust gyógyítja. A »Calox« a legtöké­letesebb fogpor, mely a szájat ideális hygienikus állapotba hozza, üdíti, tisztítja és a fogkőképződést meggátolja. A »Calox« az összes betegségek csiráit (bacteriumait), melyek a szájon át igyekeznek a szer­vezetbe, elpusztítja. Gyermekeket óvja fertőző beteg­ségektől. 1 szab. acél doboz 1 K 50 fill. 4 darabot bérmentve küld: Bajnóczy S. gyógyszerész labora­tóriuma Nagybánya. A vízvezetékhez és csatornázáshoz szükséges ösz- szes fölszerelések, fürdőszoba- és closett-berendezések, angol öntöttvas-, ólom- és betoncsövek s mindennemű anyagok legjwtányosobb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos utódai cégnél Nagybányán. Gólya János (Felsőbányai-utca 48. sz.) készít a városi szabályrendelet értelmében cement és vízve­zeték csatornázásokat, fürdő és árnyékszékberende- zéseket együttesen és külön-külön, jutányos árak mellett. Huszthy Mátyás fényképész, Hid-utca 15. fel­vételeket eszközöl és elvállal a nappal bármely szakában. Jó házi koszt kihordásra és bent étkezésre kapható: ÜF* Kőrös-utcza 12. sz. a. 1139—1911. vh. szám. II. Árverési hirdetmény. A nagybányzi kir. járásbíróságnak 1911. évi V. 641/1. sz. vég-rehajtást rendelő és a nagybányai kir. járásbíróságnak 1911 V. 641/1 sz kiküldő végzése követ­keztében Godel Salamon nagybányai cég érdekében ben, alólirottnál névszerint is megtudható adós ellen 1911 évi október hó 19 napján foganatosított végre­hajtás jogerőre emelkedvén: a 400 korona tőke, ennek 1911. évi julius hó 5 napjától számítandó 5% kamata, 83 K 24 f eddig megálapitott s az ezután felmerülendő költségekből álló követelésnek behaj­tása végett 992 koronára becsült, biróilag lefoglalt ló, szekér, kád, bútor, cimbalom stb.-bői álló ingó­ságokat Nagybányán, adós Lendvay ut 2 sz lakásán 1911. évi december hó 19. napján délután 2 órakor készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is nyilvánosan elárverezem, Kornreich testvérek cég 1863 K, Szamosvölgyi vasút mészégető vállalata 260 K -f- 260 K és Naszódi István 36 K tőke s jár. iránti követelései behajtása végett is. Nagybánya, 1911. évi december hó 2. napján. Bernhardt Adolf kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom