Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-03 / 49. szám

(6) 49. szám. NAGYBANYA ÉS VIDÉKÉ 1911. December 3. ?s> ❖ •>' •> ❖ •:*. s $ ❖ Van szerencsém a n. é. közönséget tiszte­lettel értesíteni, hogy réz- és vaMr-M »á & p. Aradon, József főherceg-ut 11. szám alá Q helyeztem át. Készítek rézágyakat, mosdóasztalokat és É éjjeli szekrényeket márványlappal, toiletteket, ❖ ruhafogasokat és karnisokat és mindenféle réz- ^ árukat, vashutorokat, sodrony ágybetéteket és kocsiüléseket, gyermekágyat és gyermekkocsi­kat, befegtoló kocsikat, kerti berendezéseket, p tüzmentes pénzszekrényeket, vasrolókat, faré­it dőnyöket és rolettákat önműködő hengerekkel, 0 rugókat és ruganyos árukat és különlegessége- H két a legolcsóbb árakon. Vidéki megrendeléseket is pontosan leije­id sítek. A n. é. közönség becses pártfogását kérve, H maradtam illő tisztelettel G-arai Károly * fM réz- és vasbutorgyárós Arad. {$| •> ♦:* <♦ ♦:* ❖ *:♦ ♦:♦. *:*. ♦>.. ♦:< ♦;* ; FRIED ADOLF első nagybányai vegyi ruhatisztító gőzmosó és festő intézete Nagybányán, Ligeti-ut 2. sz., Silay-féle ház. Tisztító-intézet áthelyezés! Alulírott tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy jóhirü első nagybányai vegyi ruhatisz­tító, gőzmosó s festő-intézetemet Kismalom-utca 2. szám alól Ligeti-ut 2-ik szám alá (Silay-féle ház, a liget-uti kapu mel­lett) helyeztem át, hol elvállalok olcsó árak és pontos kiszolgálás mellett minden szakmámba vágó munkát. Vidéki megrendelések lehető leggyorsabban teljesittetnek. Számtalan elismerő levél birtokában további szives megrendelést kér tisztelettel Fried. -A-cLolf. § ps u % i K 1248 — 1911. vh. szám. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbíróságnak 1911. évi V. 817/1. sz. végrehajtást rendelő és a nagybányai kir. járásbíróságnak 1911. V. 817/1. sz. kiküldő végzése következtében Jacob Bondy cég érdekében alóliroltnál névszerint is megtudható adós ellen 1911. évi novem­ber hó 6. napján foganalositolt végrehajtás jogerőre emelkedvén: a 384 korona 15 fillér tőke. ennek 1911. évi január hó 12 napjától számítandó 6% kamata, 68 K 25 fillér eddig megállapított s az ezután felmerü­lendő költségekből álló követelésnek behajlása végett 1144 koronára becsült, biróilag lefoglalt üzleti beren­dezés, rőfös árukból álló ingóságokat Nagybányán, adósnak Rákóczi Ferenc tér 16 sz a. üzletében 1911. évi december hó 18 napján délután 2 órakor készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alól is nyil­vánosan elárverezem. Nagybánya, 1911. évi november hó 30 án. Bernhat dt Adolf kir. bír. végrehajtó. Miért fizet H hóidért drísa at? szem TT„ -d . , ^ Vopos kiralyos védjegyű, dr. Dénes-féle üdítő Havanna pasztilla órákra megszünteti a dohányzási ingert. Egy több napra elegendő elegáns doboz ára 40 fillér. — Viszontelárusitóknak ár- kedvezmény. — Ügynökök kerestetnek. Főbizományos: ilj. Mtiw is Társa Mpl, I., FtliH-it 11. szín. Nagybányán, Felsőbányái utca 56. A gör. kath. egyház palotájában === Földszint, balra 2. ajtó. ----... Készít teljes alsó és felső fogsorokat, úgy kardsukban, mint 24 karátos vegytiszta aranyból, továbbá ki nem vehető hidakat, arany és pla­tina koronákat, csapfogakat amerikai módszer szerint. Fogad: d. e. 9 órától i-ig és d. u. 2 - 6-ig. Szegények részére minden vasárnap d. e. 11 —12-ig Szőlő-oltványok, szőlővesszó'k gleditschia (élő kerítésnek alkalmas) csemeték beszerzésére legmelegebbe ajár'juk a legjobb hírnévnek örvendő, Szűcs Sándor fia Szőlőtelepét, Bihardiószegen. Ha -saját érdekét tartja szem előtt, úgy * ne vegyen addig oltványt vagy vesszőt, * * mig a fenti cég nagy képes árjegyzékét * nem kérte; ingyen és bérmentve. Ezen $ árjegyzék minden szőlőbirtokost érdekel, * hasznos tartalmánál fogva. Olcsó ár, pontos kiszolgálás. Számtalan elismerő levél. ' .*« —— A tisztelt érdeklődők a telep megtekintésére szívesen láttatnak .❖ ❖ ❖ », •:* »: a n ui kalapokat és kézimunkákat ■■ Szolid árak! Kiváló ponto°sácr! | vásároljunk o 3 Cl 3 8 ;3 'S 3 í o oo JANCSOVITS JÓZSEF férfi ruha-szabó üzlete Nagybányán, Rákóczi-tér 12. Ajapittatott 1890 ben Telefonszám: 27. Több ízben kitüntetve. E kitűnő hírnévnek :: örvendő szabó-üzletet, mely elismert az egész vármegyé­ben, legmelegebben ajánljuk a meg­rendelő közönség szives figyelmébe. A legkitűnőbb, legtartósabb és legszebb = ....Iranczia- és Hazai szöveten nagy n Di szmagyarok, egyenruhák, reverendák és palástok ............. , : egyedüli beszerzési forrása Nagybányán. ..: "R ■■ ■■ ■■ b CD «5 a 3 Ö* Ö* a Ki. 2 bq 3 ö* as­co női divattermében, mert ott min­denféle kivitelben kaphatunk. Felsőbányai-utcza 1. szám. Ugyanit! A megrendelt ruhák jóságáért és kitűnő szabásáért szavatosság! j j m A ! A // B // izo sí ii U j ■ “■ ^lj OTT M poi T) PVTTT Ä VEN!DÉGLŐS '-.II 1 N-/1—* 1—' V-T I / “ ajánlja a t. közönség figyelmébe ■■■-t +S Székó J-'éter szobafestő és mázoló Lakik: a Gazdasági iskolával szemben. | Róbert Károly-utcza I. szám alatt. <oy a nagybányai Központi Szálló é S SL felsőbányái Korona Szálló czimü vendéglőit. Kényelemről, jó ételekről, kifogástalan italokról állandóan gondoskodik. _ _____________ Ko csival érkező vendégek fo­ÉTTEREM, KÁYÉHÁZ mind a két helyen. gatának külön istálló és szin. Dréher és Részvénysör. Daróczi, sikárlói borok literenként házhoz 30 kr, tállyai 52 kr. 50 literen ídül árkedvezmény. Telefon: Nagybánya 15. — Sürgönyczim: Központi Szálló Nagybánya,— Korona szálló Felsőbánya H" K CäSS.^. 4> w|l­pSF ¥ T T ^ «I» j <|* O^»’ «j» «j. «j» «j. ^ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom