Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

(4) 1905. Január 1. NAGYBÁNYA ES VIDÉKÉ. 1. szám. Kolbász azzonnal ehető 1.40; főzni 1.40; pörkölt bőrű szalon­nák, elsőrendű zsírnak 1.28; sós fehér vastag 1.28; vékony 1.28; füstölt, vastag 1.40; vékony 1.40; deb- reczeni paprikás 1.48; páczolt foghagymás paprikás 2.—; páczolt, sovány, szalonna nélküli sonka, karmo- nádli, oldalas 1.36; fönti áruk szállítólevele, csoma­golása ingyen. Elsőrendű házizsir 1.40; hozzá szelen- czék 5 kilogramos 1,10; 10 kilogramos 1.40; 25 kilogramos 2.80; az árak fillérekben értendők. Áruim árai, melyek gyakran változók, e helyen minden vasárnapi számban »Kolbász« czim alatt találhatók. Balczár Lajos kiviteli üzlete Nyíregyháza. Az összes pezsgöborok gyöngye a LOUIS FRANCOIS et Co.-fele TRANSYLVANIA PEZSGŐ. Kapható: Harácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Csodás és biztos hatású arcztisztitó és szépitöszerek, melyek nemcsak hazánkban, hanem az egész világon köz- ; : kedveltségnek örvendenek a : KRIEGNER-féle 9 • Créme . . 2 K Pouder . . I K Szappan . I K Pár nap alatt eltávoiit szépiát, májfoltot, mitesszert, stb. Bizios, hogy nem ártalmas, hanem fiatalítja, szépíti az arczot Kapható a g rz »JK.OFtOJSrA.-gyógyszertárhan« — ^ i\nibumtr Mária­Eladd részvények. . r a 40 drb. Nagybányai Kereskedelmi ■ ■— Bank részvény eladó. = Megkeresések Kádár Izsó-hoz Bu­dapest, VIL, Baross-tér 20. szám alá - intézendők. == L Budapest,. VIII., Kálvin-tér. (Baross-utcza sarok.) ■ Postai szétküldés naponta. ==— A«« •• bőrbetegségben szenvedők olyan°k is, a kik sohasem találtak gyógyulást, kérjenek prospektust és hitelesített bi­zonyítványokat Ausztriából ingyen. C. W. Rolle gyógyszerésztől Altona (Elbe.) •f» 4» 4* 4* 4* 4* 4» *1* ‘K I 4* cl* 4* 4* 4* “i* 4* *1* '■?* *1* *?* 4* 4* 4* *1* 4* 4* *1* *1* 4* *" 4* *1* 4* 4» 4» ‘1* 4» II .k . «k 4* <■** 4» 4» a dp dp dp dp dp dp pp dp dp ár* dp *jp dp dp dp I «X» dp dp dp dp dp dp dp dp dp dp dp dp sii <.is> dp dp dp dp dp dp íjp dp di» dp dp dp dp «v» dp dp dp dp dp d» dp dp i\ mmmmm iS dp « ih Me ónyilt az uj női diVatóruhóz! Nagyságos asszonyom! Tisztelettel értesítem, hogy f. évi deczember bo 1-én a Fő-téren Schik-féle házban, Bányai Lajos törvényesen bejegyzett ezég alatt vászon, damasztáruk, nőidivat, szövetek és selyem-különlegességek áruházát nyitottam. — A kereskedés ezen ágaiban az ország nagyobb városaiban levő czégeknél működtem. Ezen idő alatt szerzett tapaszta­lataim képessé tesznek arra, hogy tisztelt vevőim legkényesebb igényeinek úgy distingvált Ízlés, mint választék tekinte­tében minden irányban kifogástalanul megfeleljek. Mély tisztetettel kérem tehát Nagyságodat, méltóztassék nagybecsű támogatásában részesíteni és nekem alkalmat nyújtani, hogy megbízható, szolid és szigorúan lelkiismeretes működésemről meggyőzhessem. — Szives figyelmébe ajánlom továbbá még karácsoni alkalmi czikkeimet. ” Kiváló tisztelettel Versenykivüli árak:! Bányai Lajos, ca9 9X9 9X9 9X9 «I« *1* Ij?^^ rW + f ftX* 9X9 t t t ÄtttP &s %- If5“ í­f§3­If5­ít5“ !! r T f T Töhh helybeli és vidéki úri család elismerő nyilatkozataival kitüntetve. JVUadeiovszky £ajos első temetkezési intézete Felsőbányai-utcza. Nagybányán Felsőbányai-utcza. Bérbeadó malom. Kékes község határában levő és Svai- ozer Gábor tulajdonát képező vízimalom uj "gáttal ellátva 1905. évi január hó 1-től több évre bérbe kiadó. Értekezni lehet Mezey György gazdá­nál Tőkésen E lvállalok teljes temetések rendezézét az összes és szükséges felszerelésekkel és egyház­dijakkal és pedig felnőttek részére már 30 koronától feljebb, gyermekek részére pe­dig 10 koronától feljebb, crczkoporsók a díszes római sarkophágtól (belül egy üveg fedelű koporsóval) egész a legkissebb gyermek erez koporsókig minden színben és lég­mentes kivitelben. - —- ■ — ■ ... ^ — Fakoporsók fenyő és tölgyfából az összes készülő fajtákban vannak raktáron. Szem-' fedők és gyászkellókek nagy választékban.------------- - - - - •• - -.... ■. — Si rkoszorukból külön gyári raktár. Vidékre ki kölcsönzők, illetve használatra adok: Ravatalozási czikkeket, Gyászko­csikat üvegest vagy nyitottat. Diszmagyarruhás testőreimet szintén szolid napi dij mel­lett rendelem ki a temetésekre. — ------ - • —............. Sü rgöny czim: ÜS/ElacLeiovszlsiy Nagybánya. Lakásom Eelsőbányai-utcza 8. üzletemmel átellenben, ahol éjjel előforduló intéz­kedések megbízását átveszem minden időben. —............--------­Telj es tisztelettel JVÜladeiovszky Lajos első temetkezési intézete. 9^. Schmidthauer-féle keseríiviz, reggelenként fél pohárra! használva meglepően gyors és nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a Karlsbadi és Marienbadi ivó kúrát, gyomor és bél- bajokban, úgyszintén elkövéredés, . sziveShájasodás és azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj és lépdaganatnál, ezukorbetegség csuz és köszvénynel stb. Az „IgmánditU hatásosságban egyéb keserű vagy hashajtó ásványvizek meg sem közelítik és saját érdeké­ben cselekszik, ki helyette mást nem fogad el. — Utasítás mellékelve. — Kapható Nagybányán Harácsek Vilmos Utódai kereskedé­sében. — Főszétküldés és forrástulajdonos: SCHMIDTHAUER LAJOS gyógyszerésznél Komáromban. —- Egész üveg 50 f, félüveg 30 f. - Az egyedüli természetes =--------..........................- ........................^keserűviz, amely kis üvegben is kaphatóv— ' ----- ■ ----------­Ny omatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom