Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

1905. Január 1. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE. I. szám. (3) 4. Ezenkívül Költő községben a nagy tűzvész alkalmá­val, julius hó 25-én 1 örparancsnok, 3 ember 1 fecs­kendővel részt vettek az oltásban. Az őrség kivonult 37 ízben. Riasztás volt 30 ízben. Toronyörség tartatott ! 255 nap, 1020 emberrel.* i üz jelentetett a toronyörség által 32-szer Tűz jelentetett más utón G ízben. Színház szolgálatra volt kirendelve 89 ízben 170 em­ber. Egyéb kirendelés történt 25 emberrel. Felügye­letre volt kirendelve 29 ember. Kéménykiégetésnél volt 8 ízben 29 ember. Bálba kirendelve 13 ízben 24 ember. Gyakorlat tartatott 138 ízben. Nagy gyakor­lat 3 fecskendővel egyszerre, 15 ízben. Elméleti okta­tás 117-szer, gyakorlat és oktatás összesen 270-szer. Fecskendőpróba 46 ízben, kéményvizsgálat 15 ízben. Tüzvizsgálat 6-szor, jegyzőkönyv felvétetett és elintéz- tetett 40 ízben, telefon igénybe lett véve 182 ízben, kilépés történt 10, kiképzés 10, szaporítás 3 emberrel, előléptetés 2, szolgálatát elhagyta 5 ember, büntetés volt 10-szer, szabadságolva 10 ember 25 nappal. Őr­szolgálat teljesittetett 365 nap 2815 emberrel. Besze­reztetett egy drb. 16 méteres kihúzó létra, 200 méter nyomó tömlő 8 drb. egységes csavarral. Létesült egy házi raktár, az örtanya átalakíttatott és rendes be­rendezést nyert. Végül az első segélyre gyógyszer- láda lett berendezve, erről a legénység 3 ízben ka­pott oktatást. A tüzrendörség utasítása szerint, Fábry örparancsnok 6 napon át a megelőző tüzrendöri vizs­gálaton járt el. A gyümölcsértékesitö szövetkezetnek már Orosz­országba is elment a híre, innen Sosnowicé-böl Orosz- Lengyelországból ugyanis a következő levél érkezett : »Sosnowice 1904. decz. 26, Tek. Nagybányai Gyümölcskiviteli egyesületnek Nagybányán. Én mint ismeretlen, bátorkodom magamat ajánlani bizonyos tekintetben, de nem erőszakolva a dolgot Ezen államban a magyar gyümölcs mindenütt kél és tért foglal a piaczokon, már mint itt is e két határszéli városban. Valóságos góczpontja a be­vitelnek Kattowicztől Német- és Sosnowictöl Orosz- Lengyelország belsejébe való szállításnak. Jó árakon kél el minden, mivelhogy széles is­meretség folytán már előzőleg számos itteni keres­kedő felkért, hogy ha czimet tudnék adni, az első kézből való vásárlásra nézve, mert ők kénytelenek 3—4, néhá 6-ik kézből is megvenni a gyümölcsöt. Az eddigi gyümölcsszállitások e környékre, mind kecskemétiek, a feladott áruk ragaszait olvasva. Véleményem oda irányul, ha a tek. szövetke­zet, egy megbízható kereskedővel érintkezésbe lépne, vagy pedig egy üzletet nyitna Kattowiczban, mert itt előbb megadják az üzletre a jogot és csakis it- | teni alattvaló kaphatja, ha a tek. szövetkezet bizal­mával bízna személyemben, bármikor a helyi piaczi viszonyokról tájékozást nyújthatnék. A honi gyü­mölcs kivitelét szeretném elősegíteni. A 20 koronás részvények elfogytak-e már ? Kaphatnék-e én is be­lőle a napi árfolyamon ? Teljes tisztelettel stb.ir Láthatjuk ebből a levélből is, mily messzevágó érdekük a gazdáknak a szövetkezés. Sosnoviczböl is akarnak jegyezni részvényt, mig idehaza az aláírások, bizony lassan mennek. Megjelent és Pataki Béla szerzőnél kapható fűzve 1 K 60 f. Kötve 2 koronáéit a »Méhészeti Zsebnaptár« bő és változatos tartalommal. Akinek csak egy kis kedve van a méhészethez, az igen nagy gyönyörűséget fog ebben a könyvecskében találni, akinek pedig nincs, az okvetlenül kedvet kap hozzá, ha ezt a könyvet végig olvassa. Meg­vételre e legmelegebben ajánljuk. Vármegyei bizottsági tagválasztások. Városunk- ! ban és környékén decz. 29-én voltak a megyebizott­sági tagválasztások. Nagybányán erős küzdelem folyt, 315-en szavaztak le. A függetlenpárt ezúttal először pártpolitikai szempontot hozott be a választásba Sze- rencsy Józsefet és Szász Józsefet léptetve föl, a szabad­elvűek is megmozdultak erre s részint Torday és Sol­tész Elemér mellett, részint az eddigiek: Torday és Miskolczy mellett foglaltak állást, bár Miskolczy füg­getlenpárti, da abból indultak ki, hogy a ki 21 év i óta tagja a törvényhatóságnak és ott az állandó vá­lasztmányban is bent van, azzal szemben méltánytalan- zág volna a kibuktatás. Egész nap élénken folyt a szavazás Stoll Gábor elnöklete mellett, bizalmi férfiak Glavitzky Károly, Kupás M. Révész J., Thurzó F. A jegyzőkönyvet Smaregla János aljegyző vezette. 3U 5 órakor az elnök már kihirdette az eredményt, miszerint Torday Imre 205, dr Miskolczy Sándor 147, Szerencsy József 121, Szász József 104, Soltész E. 48, Lovag Berks Leo 2, dr Vass Gyula 1 szavaza­tot kapott és 2 üres ezédula adatott be. Ezek szerint az elnök Tordayt és Miskolgzyt éljenzések között megválasztott bizottsági tagoknak jelentette ki. Felső­bányán Seregi Béla után üresedésbe jött helyre Bau- merth Károly bányatanácsost választották. Dióshalom Vass Gyulát 60, Weisz Jenőt 50 szavazattal, Fekete- falu Kováts Sándor szolgabirót 118 szavazattal (Bre- bán Sándor 48 szavazata ellen) Misztótfalu Ssimon Bélát és Fülöp Gábort 56—56 szavazattal megválasz­totta megyebizottsági tagul. A batiz—szatmári uj vasútvonalat e hó 28-án adták át a közforgalomnak. Többnyire mindazok az előkelő megbízottak és tisztviselők voltak ott. akik a felsőbányái vasút megnyitásán részt vettek azzal a különbséggel, hogy a vonalat Petényi főfelügyelő adta át a forgalomnak. Hogy az első vonat átme­hessen az uj vágányra, a batizi elágazásnál Kiss Béla mérnök kénytelen volt tüzet rakatni a síneken a nagy fagy miatt, csakis igy tudták a kemény föld­ben az összekötő sínpárt rendes helyére illeszteni. Ennek az uj vonalnak megnyitása uj korszakot je­lez vasutunk történetében, mert ezután a társaság szabadon állapítja meg menetrendét s a mennyiben tavaszszal az uj síneket az egész szatmár— bányai vonalon lerakják, mint biztos forrásból értesülünk, a májusi menetrendbe sokkal gyorsabb menettel lesz a mi vasutunk beillesztve. Az lljóvi Üdvözléseket lapunk ivén a nöegylet ja­vára megváltották-: Sziklaváry Adolf 2 K, Szabó Jó­zsef és neje 2 K, székelli Robelly Lajosné 2 K, Pod- horszky József és neje 2 Kor. Ifj. Incze Iózsef 2 K-val. A Hoffmann Árpád üzletében-kitett ivén : Fábián La­jos és neje 3 K, Csárich Ida 2 K, Hoffmann Árpád 2 K, Lovag Berks Leó 5 K, Németh Mihály 1 K-val. Házasságkötés. A múlt év deczemoer havában házasságot kötöttek : Nagy József és Kis Margit nagy­bányai lakosok. Kihirdetés alatt állanak. 1. Nemes József és Mor­vát Juliánná. 2. Reisz Márton és Oreskó Mária nagy­bányai lakosok. Születtek. 106. Deczember 23. Szeleczki Sán­dornak »István.« 467. Deczember 19. .Sztupár Ká- rolynak »Mária.« 408. Deczember 24. Tauber János­nak »Teréz.« 409. Deczember 23. Dobai Flórinak »László János.« 410. Deczember 18. Pápai Ferencz- nek »Mária.« 411. Deczember 27. Kovács Károlynak »János« 412: Deczember 29. Vargóczki Alajosnak »Szilveszter.« 413. Deczember 28. K'lement Árpád­nak »Ilona Mária.« 414. Deczember 30. Ács Sámuel­nek »Parászka.« 415. Deczember 27. Mérei Sándor­nak »Bella« nevű gyermeke. Meghaltak 307. Deczember 23. Molnár András ev. ref. 73 éves házbirtokos, szivbántalomban. 308. Deczember 23. Csokotyisán György, gör. kath. 9 hó­napos, napszámos gyermeke, rmekaszályban. 309. Deczember 24: Kiss Márton, .óin, kath. 3 hónapos, bányász gyermeke, veleszületett bujakórban. 310. De­czember 26. Minik Mária özv. Kupsán Jánosné, róm. kath. 53 éves, nyugbéres bányászná, tüdögümőkórban. 311. Deczember 24. Mátyási László, róm, kath. 5 hó­napos, asztalos gyermeke, veleszületett gyengeségben. 312. Deczember 27. Somkutyán Mária, gör. kath. 3 éves, bányász gyermeke, torokgyíkban. 313. Deczem­ber 26. Kanalas György, gör. kath. 18 hónapos, tég­lavető gyermeke, höghurutban. 314. Deczember 26. Vakker Hermin férj. Lakatos Sándorné, ev. ref. 45 éves, Fazekas neje, idült höghurutban. 315. Deczem­ber 1.8 Havasi Sándor, gör. kath. 3 éves, fuvaros gyermeke, torokgyíkban. 316. Deczember 30. Szele- zsán Paraszkéna özv. Tyityisán Györgyné, gör. kath. 60 éves, napszámos, tüdögümőkórban. 317. Deczember 29. Pájer Mária, róm. kath, 12 napos, bányász gyer­meke, rángásokban. 318. Deczember 29. Verdes Au­rél, gör. kath. 20 hónapos bányász gyermeke, hörghu­rutban. Felelős szerkesztő és lapíulajdonos: Révész János. Saját termésű sikárlói borkimé­rés. A Szabadszállásy sikárlói legjobb boroknak egyike literenként 30 krért kapható. Fazekas-utcza 53. sz. alatt. B orszéki gyógy-borviz ~ ....... ....... _ főraktára ~" “ (N agybánya és környékére) Harácsek Vilmos —— utódai czégnél Nagybányán. ——. 957—1904. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.-cz. 102 vj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagybányai kir. járásbíróságnak 1904. évi V. 93/1. számú végzése következtében Dr. Miskolczy Sándor ügyvéd által képviselt Nagybánya város javára, — { Pap Milián, Paszkán Iftyenie, Pap Flora, Pap Iftye- nie, Morár Miklós javára Pap luon, Paszkán Iuon és Torna ellen 103 K 40 f. s jár. erejéig 1904. évi j márczius hó 5-én foganatosított biztosítási végrehaj­tás utján le- és felülfoglalt és 1400 kor. becsült kö­vetkező ingóságok, u. m.: szarvasmarhák és lovak i nyilvános árverésen aladatnak. Mely árverésnek a nagybányai kir. járásbíróság , 1904-ik évi V. 93,4 számú végzése folytán 103 kor. í 40 fill, tőkekövetelés, ennek 1903 évi deczember hó | 12 napjától járó 5"/o kamatai, és eddig összesen 67 ! kor. 44 fillérben biróilag már megállapított költsé- j gek erejéig, K. Oroszfaluban, adósok lakásán leendő megtartására 1905 évi január hó II-ik napjának dé­lutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsá- I ron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverez .ndő ingóságokat má- j sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési j jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. 5- értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagybányán 1904 évi deczember hó 17 napján. Bernhárdt Adolf kir. bír. végrehajtó. i 4349-1904. tan. hat. Árverési hirdetmény. Nagybánya szab. kir. város szám­vevői hivatala által ezennel közhírré tétetik, hogy a város tulajdonát ké­pező s a volt járásbirósági épület timárköz utczai részében lévő I-ső sz. holthelyiség a városi tanácsnak 4349—1904. szám alatt hozott ha­tározata alapján 1905. január hó 2-től 1907, deczember hó 31-ig be­zárólag nyilvános árverésen 1905. évi január hó l-ső napján dél­előtt 11 órakor kiadatni fog. A kikiáltási ár egy évre 100 ko­ronában, 20 százalék épületfentartás 1 és az állami, bér stb. adók megtéri- tósének kikötése mellett van meg- ; állapítva, Árverelni szándékozók tartoznak nyilvános szóbeli vagy zárt ajánla­taikhoz a kikiáltási ár 10 százalékát az árverést megelőzőleg készpénzben bánatpénzül letenni. Az árverési feltételek az árvere- lőre azonnal kötelezők, Nagybánya szab. kir. városra nézve pedig a te­kintetes Tanács jóváhagyásától fcl- ! tételezettek. Nagybányán, 1904. decz. 28-án. TNALarosfy Dezső számvevő. . 960 -1904. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. -cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagybányai kir. járásbíróságnak 1904. évi V 104 1 számú végzése következtében Dr. Miskolczy Sándor ügyvéd által képviselt Nagybánya város javára, Paszkán Iános, Paszkán Iftyenie, Pap Flora, Pap If­tyenie, Pap Milian, Pap Iuon, Paszkán Torna ellen 49 K. s. jár. erejéig 1904. évi márczius hó 5-én fo­; ganatositott kielégítési végrehajtás utján le- és felül- foglalt és 1200 kor. becsült következő ingóságok, u. m-: szarvasmarhák, és lovak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagybányai kir. járásbíróság 1904-ik évi V. 104/4 számú végzése fplytán 49 kor. tőkekövetelés, ennek 1903. évi ápril hó 29 napjától járó 5% kamatai, és eddig összesen 25 kor. 20 fillér­ben biróilag már megállapított költségek erejéig, K. Oroszfaluban adósok lakásán leendő megtartására 1905. évi január hó Il ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-cz 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagybányán 1904. évi deczember hó 17 napján. Bernhárdt Adolf kir. bir. végrehajtó. Hirdetmény. A nagybányai Kolazanczi Józsefről nevezett bányatársu­lat ezennel közhírré teszi, hogy a bányaműhöz több ügyes fiatal aranyászt keres. Jelentkezni lehet a bánya­művezetőség irodájában. Nagybányán, 1904. decz. 23. A Kol. Szt. Józsefről nevezett bánya művezetösége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom