Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-07-09 / 28. szám

1 Nagybánya, 1905. Julius 9.— 28. szám. L ^ l o j XXXL évfolyam. NAGYBÁNYA ES YIDEKE TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK ZMIIUXTIDEIINr VASÁRNAP Előfizetési árak>: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Negyedévre 2 K. Egyes szám 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felsőbányai-utcza 20-ik szám alatt. Haladunk! A gyors és kifogástalan magyarországi vas­úti közlekedés irigylésre méltó forgalmának ál­talános dicsőítése közepette, bizony rosszul, na­gyon rosszul esett nekünk az, hogy szatmári vasutunk oly ólomlábakon jár, mint Stephenson legelső garnitúrája járt nyolczvan évvel ezelőtt. Lelki örömmel látjuk a tizenöt-husz kocsi­ból álló nagy vonatokat állandóan, a fokozódó személy és teherforgalmat, de sehogy sem bir- tunk belenyugodni az elájulásig unalmas lassú menetelésbe, melyhez képest a tallufosztás is egy lóverseny abszolút izgalmával hatott XX. századbeli kedélyünkre. Arról értesülünk most, hogy julius 15-én csakugyan meg lesz a harmadik vonatunk Szat- márra, már. a menetrendje ki van nyomatva. Az eddigi kettő megmarad, a harmadik délben indul Nagybányáról s este a fővárosban lesz^ viszont reggel Budapestről indulva, még dél­után városunkba érkezik. Csatlakozik tehát a gyors vonatokhoz s maga is gyorsabb lesz az eddiginél valamivel. A milyen komolyan és méltán panaszkod­tunk, épp olyan elismeréssel és örömmel fo­gadjuk az igazgatóság ezen intézkedését. Nagy változásokat várunk a harmadik vonattól úgy a kereskedelmi forgalom, mint a kultúra terén. Arról is értesülünk azonban, hogy a ren­des esti vonat csak Nagybányáig jön, Felsőbá­nyára nem megy s a reggel 3/46 órakor Felső­bánya-felé induló 'vonat szintén beszünik. Hát ennek már legkevésbé sem örvendünk (bár a személyzet bizonyosan örülni fo^). Nem örülünk pedig azért, mert mióta a felsőbá­nyái vonat megindult s olcsón lehet jönni délután Nagybányára és késő este visszamenni Felsőre, azóta láttunk felsőbányái közönséget a színházban, a bálokon, estélyeken. Ez a vonat tehát Nagybánya világos kárára szűnik meg. Viszont Felsőbányára kirándulni, de bárhová is legkellemesebb nyáron a hajnali órákban, mig meleg nincs, a nagybányaiak tehát legin­kább épp ezt a kora reggeli vonatot használták fel kirándulásaikra Felső-felé s igy ennek be­szüntetésével a testvérváros fog veszíteni. A két vonat beszüntetését ennélfogva köz­érdekből éppen nem helyeselhetjük, bár, elis­merjük, lehetnek az igazgatóságnak is e rész­ben igen tiszteletreméltó okai. Visszatérve azonban még egyszer a nagy .ujitásra, mi, akik 75 eve harczohmk a mellett, (változó szerencsével), hogy legyen a szatmár— pesti gyorsvonathoz összeköttetésünk, régi vá­gyunk megtestesülését látjuk a legújabb menet­rendben s üdvözöljük az> igazgatóságot a mo­dern haladás terén ! Községi iskolánk. A nagybányai községi iskolának 30-ik értesí­tője megjelent 114 lapon, csinos kiállításban Nánásv István betűivel. Az értesítőből megtudjuk, hogy az intézetnek összesen 845 mindennapi tanulója volt s 261 ismétlő tanulója, bár ennél is több lehetett volna, ha a tanköteleseket beiskolázzák. Egy igaz­gató, 16 tanító és tanítónő s 7 hitoktató foglalko­zott az elmúlt iskolai évben a tanítással. Az igazgatói jelentésből főbb vonásokban át­vesszük a következőket: A szülők érdekében, gyermekeik tanításának részben való megkönnyítése czéljából isk. szék 1904. julius 20 án tartott gyűlésén hozott határozatával, fordulópontot teremtett iskolai életünkben, a midőn átgondolt, nemes elhatározása után kimondotta, hogy a város törzslakosai, gyermekeik után tandijat ne fizessenek s tandíjfizetésre esupán a »települtek« (de nem törzslakosok) s a vidéki szülők kötelezhetők. Ezen a város egyik bevételi forrásának csökkenése ellensúlyozása fejében a. ‘frvénybe.n megengedett 5"/„-os iskolai pótadó kivetését hozza illetékes he- Iven javaslatba. Ugyancsak ezen isk. gyűlésen jelentette be el­nök, hogy az isk. széki tagok megbízásának 3 éves íjiandátuma véget érvén, képviseleti közgyűlés ke­restessék meg az uj iskolaszéki tagok választásának megejtése végett s egyben bejelenti, hogy a meg­hirdetett Borpatak-telepnél megüresedett tanító állás betöltésére 38 (23 férfi és 15 nő) pályázó jelentke­zett, az iskolaszék volt tagjaival szemben hálás kö­szönetét fejezi ki. a buzgó közreműködést illetőleg. Mielőtt az uj iskolaszék megalakult volna, ezen tiszteletreméltó erkölcsi testületet — s ezzel együtt a tantestületet is — azon szomorú hir bánata lepte meg, hogy egyik munkás és városunk legcsekélyebb ügye iránt is melegen érdeklődő, tevékeny tagja: dr Harácsek Imre köz és váltó ügyvéd, augusztus 4-én hajnali 3 órakor elhunyt. Augusztus 6 án, d. e. 10 órakor tartott gyászszertartáson iskolaszék s az igazgató által 75.904. számú hiv. körözvényen összehívott tantestület — az illendőség és tisztelet adóját lerovandó, — részt vett. Borpatak telepünk megürült állására Papp Ma- tild, 2 éven át kisegítő helyettesi minőségben mű­ködött tanítónő, 16 szavazattal rendes tanítóul meg­választatott s köteles hivatalos esküjét — a kikül­dött igazgató, mint isk. sz. tag jelenlétében Szat­márit, a kir. tanfelügyelőség kezébe letette. A képviselőtestületi közgyűlés 1904. augusztus hó 26-ikán tartott gyűlés alkalmával, az iskolaszék régi tagjait újólag s az elhalt dr Harácsek Imre he­lyére uj tagul: dr Makray Mihály kir. jbirót meg­választván, az igy megválasztott tagok Torday Imre isk sz. tag korelnök vezetése alatti gyűlésen saját kebeléből tisztikarát megalakította. Elnökké lett: Gellért Endre polgármester; másod elnök: Stoll Gábor kir. közjegyző; gondnok: Tordav Imre s az ugyanezen nap délelőtt tartott tantestületi gyűlésen, tantestületi képviselővé választott Wienerberger Géza, (évi 100 korona tiszteletdij élvezete mellett) az iskolaszék jegyzőjévé választatott. A lefolyt tanévre beirottak száma a minden­napi iskolában 845, tehát 78-czal múlja fölül a ta­valyi létszámot. Ha a fenti 845 létszámhoz hozzá vesszük a folyó tanév január hónapjától — a vá­rosi hatóság erélyes nyomása és fellépése eredmé­nyeképpen beiratásra jelentkező általános ismétlő tankötelesek létszámát, mely — beleszámítva Bor- I patak-telep 26 ism. növendékét i. — a folyó tan- I évünk tanuló-növendékeinek főösszege: 1106 tény­leg feljáró növendékből állott, mely létszámmal — a-hitoktatókon kívül — 16 tanerőnek kellett megbir­kóznia naponta, melv létszámból egy-egy tanítóra, átlag számítva: 69 növendék jutott. E tultömöttség- ről igazgató iskolaszéket 1904. november 21-én tar­tott gyűlésén írásban értesítette. Még tanévünket meg sem kezdhettük s már is több rendbeli és nalaszihatatlan intézkedést kellett sürgősen nyélbe ütnünk. Leányosztályainknak egyik példásan buzgó ta­nítónőjét, Buday Etelkát — a különben is gyenge idegzetű nőt — édes anyjának hirtelen történt el­halálozása folytán ért súlyos csapás olvannyira meg­viselte, hogy a beiratások elvégzésére — összetört leiki állapotánál fogva — egyáltalán képtelen lévén, a beirási s a tanév megkezdési munkák teljesítésé­vel, igazgató Papp Matild közs. tanítónőt bízta meg az isk. szék utólagos jóváhagyása reményében ad­dig is, mig említett tanítónő borpataki állását elfog­lalja s a mig e telep növendékei beírásának ideje megérkezik. Iskolaszék az 1904, szeptember 5-én tartott gyűlése alkalmával, kérvényező Buday E. tanítónőt — orvosi bizonylata támogatása mellett — egy havi időtartamra szabadságolta, mely idő alatt szabadsá­golt tanítónő osztályának ideiglenes vezetésével Bo- denlósz Irma helybeli lakos és okleveles tanítónő bízatott meg. A természet három országa. (Lessing.) Borozgatok szép csöndben, s ezalatt Motoszkál bennem ilyen gondolat: A természetnek minden alkatrésze Mért van felosztva három országrészre? Az ember s állat iszik és hévül Járván közel a női iiem körül. A delfin és sas, az eb és balha Szeretkezik és vágyik az italra. Tehát, ki inni és szeretni tud. Az mind az első országrészbe jut. A másodikba jön minden növény, Mit lekaszáltak, vagy él a tövén. Kéjvágy nem gyűl a szirmok himporából, De isznak, hogyha hullni kezd a zápor. Iszik a cédrus és az aloe, A szőlővessző és a lóhere. Mi inni tud, de nincs szerelmi vágya, A növényország annak a világa. Az ásvány és föld harmadik csoport, Itt találjuk a gyémántot s a port. A kő nem szomjaz, nincsen ösztöne, Nem iddogál s nem kel! szerelnie. Tehát, hol nincs se’ szerelem, se’ bor : A harmadik országba vándorol ! Ember! ha lányra s borra mit sem adsz: Bizony te is csak hitvány kő maradsz ! Németből : Révai Károly. A pénzes zacskó. ifta: LONDESZ ELEK Egy este, amikor nagyon elfogott*az unalom, betértem a fogadóba, hogy ismerőseimmel egy-két szót váltsak egy pohárka bor mellett. Ott ültünk a tűzhely előtt s jó barátok módjára nyájas beszélge­téssel űztük, az időt. Jó volt akkor a tűzhely mellé kuporodni, mert odakünn sziláján zugott-bugott a hideg szél s a kőrisfák száraz ágai olyan rémesen zörögtek, mintha valami csontváz verné össze a ke­zét-lábát Valóban csak váz volt valamennyi fa, váza a nyári lomboknak s pacsirták, hangos szavú rigók helyett csak a károgó, fekete varjak telepedtek rája. Egyszerre nagyot nyikorgóit az ódon ajtó s egy öreg ember lépett be a szobába. Szó nélkül odaván- szorgott a tűzhöz s mintha élet sem volna benne, lerogyott a lócza szélére. Mereven bámultunk a jö­vevényre s nyomban megesett rajta a szivünk. Úgy megvette szegényt az Isten hidege, hogy vaczogott, reszketett, mint a megijesztett gyermek, s két térde szaporán verődött egymáshoz, mialatt nyugtalanul tette-vette a lábát egyik helyrül a másikra, mintha meg akart volna bizonyosodni a felől, hogy van-e •még benne élet, nem fagyott-e meg ideérkeztében. Nem tudtuk elképzelni, hogy ki lehet ez a fé­lig megfagyott, öregember. Amolyan ágról szakadt vándorlegény, amilyen gyakorta megfordult a falu­ban, nem lehetett, hiszen tisztességes jó kabát volt rajta s hajának és őszbevegyült szakállának rende­zett volta is arról tanúskodott, hogy a jövevény nem valami kóborló ember, akit a szerencse kuta­tása pihenés nélkül kerget át hét vármegye határán. Kiváncsiak voltunk tehát nagyon, hogy kivel van dolgunk. De egyelőre nem akartuk őt háborgatni kérdezősködésünkkel, vártuk, a mig magához tér, amig megmelegedik valamennyire. Erre bizony so­káig várakozhattunk volna. Isten tudja meddig, mert a szegény, meggyötrött öreg ember testébe mintha örökre bevette volna magát az a kegyetlen hideg, reszketett, vaczogott szünet nélkül, hiába raktuk a fát a tűzre nagy buzgósággal. De talán maga is megsokallta végre a hallgatását s talán illendőnek is tartotta, hogy felvilágitson bennünket különös meg­jelenéséről, mert egyszerre felütötte a fejét, végig- huzta ránezbaszedett homlokán remegő kezet, azután megszólalt: • — Jó emberek, de rám szakadt az Isten hidege. Mindnyájan feléje fordultunk. — Mi baja, öregem? — kérdeztem tőle szelíd hangon. — Beszélje el, hátha segíthetnénk rajta. A jövevény nagyot sóhajtott, azután keservesen panaszos hangon kiáltott fel: — Nem segít már én rajtam még a jó Isten se! Nagyon megbotránkoztam e hitetlenségen, de ugyanakkor okos ember módjára azt is meggondol­tam, hogy ki tudja, milyen nagy keserűség zavarta meg e szelíd arczu, öreg ember lelkét, hogy eféle békétlenkedés tört ki belőle. Türtőztettem tehát meg­botránkozásomat és atyai jóakarattal fordultam fe­léje, mondván: — Felebarátom, ilyesmit ne mondjon! Az Ur hatalma nagy és végtelen ! Az öreg rám meresztette a szemét, azután igy panaszkodott: 2szEaI számuak: S oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom