Református főgimnázium, Nagykőrös, 1918, 1919

3 vallástannak az iskolákban való kötelező tanítását, amit a munkástanács el is fogadott s ápr. hó 2-án közölte az igazgatósággal, hogy a vallástannak, mint kötelező tantárgynak, tanítását megszünteti, de egyelőre még megen­gedte, hogy azt az önként vállalkozóknak az iskolai épületben taníthassuk. Ápr. hó 14-én azonban a helybeli „direktórium“ ezen engedményt isvisz- szavonta s kimondotta, hogy a vallásoktatásnak nincs többé helye az isko­lai épületben. Ezután az egyházi elöljáróság a templomot jelölte ki a val­lásoktatás helyéül, mielőtt azonban a tanítás ott megkezdődött volna, isko­lánkban épületünk lefoglalása miatt befejeződtek az előadások. Vallástaná- ruuk a konfirmandusokat a saját lakásán készítette elő a konfirmációra. Föntebb említett Gold Géza VII. oszt. tanulót a vallás- és közokt. miniszter ur 1920. jun. 18-án ki is zárta a hazai összes középiskolákból — olyformán, hogy rendes tanuló sehol sem lehet. A direktórium 1919. ápr. 23-án a vörös katonaság részére lefoglalta a gimnázium épületét, majd pedig ezen intézkedését megváltoztatva akként rendelkezett, hogy a tanítóképző épületét jelölte ki a katonaság részére, a tanítóképző pedig a gimnáziumban nyert elhelyezést. A két intézet április 28-án meg is kezdte az előadásokat, de már a következő napon, ápr. 29-én, a város összes iskolai épületeit lefoglalta a vörös katonaság s megfelelő helyiség hiánya miatt többé nem is tarthattunk előadást. A közokt. népbiz­tosság rendelete értelmében június hó 7-én bezártuk az iskolai évet s ki­adtuk a tanulóknak az egyes tantárgyakból való osztályozás mellőzésével a „megfelelt“ vagy „nem felelt meg“ általános jelzésű bizonyítványokat, me­lyeket későbben, a „tanácsköztársaság“ bukása után, a vallás- és közokt. miniszteri rendelet értelmében rendes bizonyítványokkal cseréltünk ki. A tanári karban az a változás történi, hogy a már '914-ben meg­üresedett egyik mennyiségtan-természettani tanszékre szabályszerű pályázat meghirdetése után a fenntartótestület előterjesztésére a közokt. népbiztosság Harsányi Lajos soproni áll. főreáliskolai tanárt nevezte ki intézetünkhöz rendes tanárnak s a proletárdiktatúra bukása után ugyancsak a fenntartó­testület előterjesztése alapján a vallás- és közokt. miniszter ur nevezett tanár kinevezéséi, illetőleg áthelyezését 1919. ápr. 4-étől kezdődő hatállyal jóvá­hagyta. Bánóczy Endre kartársunk 1915. március 20. óta hadifogságban van Oroszországban. Minthogy ezen iskolai évben két tanszék nem volt betöltve, egy tanár hadifogságban volt, Danóczy Antal tanárt pedig betegsége miatt a fenn­tartótestület az első félévre szabadságolta, a tanári kar tagjai, miutaz alább következő tárgybeosztás mulatja, sok órával voltak megterhelve. Dobay László tornatanárt csak 1918. dec. végén bocsátották el a' katonaságtól s mivel betegsége miatt 3 havi szabadságot kapott a fenntartótestülettől, ta­nulóink ez évben is nélkülözték a rendszeres testgyakorlást. II. Tanári kar. 1, Bánóczy Endre, old. rendes tanár, 1915. márc. 20. óta orosz hadi­fogságban van. Tanár 1909. óta, itt tanít 1912. óta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom