Református főgimnázium, Nagykőrös, 1918, 1919

4 2. Danóczy Antal, oki. ref. lelkész, államilag kinevezett oki. r. tanár. Tanította a latin nyelvet az V. oszt. heti 6, a VIII. oszt. heti 4, a görög nyelvet a VII. oszt. heti 5., a bölcsészetet a VIII. oszt. heti 3 órán. Heti óráinak száma 18. Tanár 1899. óta. 3. Dobay László, oki. r. tornatanár, szkv. százados. Az 1918—19. iskolai évben nem tanított. Tanár 1901. óta. 4. Dr. Gaál László, old. r. tanár, bölcsészettudor, főgimnáziumi könyvtáros. Tanította a latin nyelvet a IV. o.-ban heti 6, a görög nyelvet az V. o.-ban heti 5, a VI. o.-ban heti 5, a Vili. o.-ban heti 4, a történel­met az V. o.-ban heti 3 órán. A IV. osztály főnöke, tanárszéki jegyző. Heti óráinak száma 23. Tanár 1913. óta. 5. Dr. Győré János, oki. r. tanár, bölcsészettudor, a philologiai szer­tár őre. Tanította a magyar nyelvet a II. o.-ban heti 5, a III. o.-ban heti 4, a latin nyelvet a II. o.-ban heti 6, a III. o.-ban heti 6, a görögpótló irodal­mat a VI. o.-ban heti 3 órán. A III. oszt. főnöke. Heti óráinak száma 24. Tanár 1903. és itt tanít 1916. óta. 6. Harsányi Lajos, old. r. tanár. Tanszékét 1919. ápr. 28-án foglal­ván el, ez iskolai évben csak egy napon taníthatott, mert a következő na­pon már a vörös hadsereg részére lefoglalták iskolai épületünket. Tanár 1908. és itt tanít 1919. óta. 7. Horváth József, r. vallásfanár. Tanította a vallástant az I —VIII. o.-ban heti 2—2, a mennyiségtant a II.-ban heti 4, a III. o.-ban heti 3 órán. Heti óráinak száma 23. A II. oszt. főnöke. Tanár 1900 óta. 8. Dr. Kovács Lajos, oki. r. tanár, bölcsészettudor, igazgató. Taní­totta a történelmet a IV. o.-ban, a VI—VIII. o.-ban heti 3—3 órán. Heti óráinak száma 12. Tanár 1892. és itt tanít 1902. óta. 9. Major Aladár, államilag kinevezett old. r. tanár, népf. százados. Tanította a számtant az I. o.-ban heti 4, a rajz.-geometriát az I—II. o.-ban heti 3, a III—IV.-ben heti 2—2, a görögpótló rajzot az V—VIII. o.-ban heti 2—2 órán. Heti óráinak száma 22. Az I. oszt. főnöke. A rajzszertár őre. Tanár 1902. és itt tanít 1904. óla. 10. Dr. Mentovich Ferenc, államilag kinevezett oki. r. tanár, bölcsé­szettudor, a természetrajzi szertár őre. Tanította a földrajzot az I. oszt. heti 3, a II. oszt. heti 3 és a III. oszt. heti 2, a természetrajzot I. és II. oszt. heti 2—2 órán, a IV--VI. oszt. heti 3—3 órán. Heti óráinak száma 21. Ta­nár 1885. és itt 1887. óta. 11. Olasz Imre, old. r. tanár. Tefmészettani szertár őre; múzeumok biz. és az ifj. segítő egyesületnek pénztárosa. Tanította a mennyiségtant a IV., V., VI. és VII. oszt. heti 3 3 órán, a VIII. oszt. heti 2 órán, a termé­szettant a VII. és Vili. oszt. heti 4 órán. Heti óráinak száma 23. A Vili. oszt. főnöke. Tanár 1913. óta, itt 1914. óta. 12. Pesti Balázs, old. r. tanár. Tanította a latin nyelvet az I. o.-ban heti 6, a magyar nyelvet az 1. o.-ban heti 5, a IV. és V. o.-ban heti 4, a történetet a III. o.-ban heti 3 órán, a görögpótló irodalmat az V. o. ban heti 3 órán. Heti óráinak száma 24. Az V. oszt. főnöke, a segitőegyesület titkára. Tanár 1906. óta. 13. Ricsey György, énektanár, a tanítóképzöintézet h. ének- és zene­tanára. Tanította az énekelméletet és az egyházi éneklést az I—VIII. o.-ban heti 6 órán. Tanár 1913. óta és itt 1914. óta. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom