Református főgimnázium, Nagykőrös, 1891

Tartalom

Nagy Lajos V. Schlesinger jenö IV. Bugyi Mihály s Dobos László III. és Kovács Béla II. o. növendékek 4—4 frtot. Ez alapítvány két előző évi kamata is ugyan e tanévben osztatott ki. Több növendékünk kisebb tanulók magántanitása által is könnyí­tette önfentartását. Ingyen szállást adott Ádárn G., Mészöly G. s Szalay Gy. egy-két gymn. tanulónak. Jegyzet. 1. Nh. Ádám György ev. ref. lelkész és alesperesnek a Szabad-szállási egyház adományozására rendelt 1000 frt kamatát, 80 frtot a múlt évben kapta Pandur József növendékünk. Hogy a jelen évben kiadatott volna és kinek ? értesítve nem vagyunk. ■ 2. Nh. Deák József tanárunknak 1880. febr. 21. kelt s 1882. május 5-én történt halálával folyóvá tett alapítványának kamatai folyó évi június 30-án 5456 frt 71 kr. Mindazon kegyes jóltevök, kik adományaik — ajándékaikkal vagy közreműködésükkel járultak iskolánk vagy növendékeink se­gélyezéséhez, fogadják e helyen is hálás köszönetünket. IX. Figyelmeztetés a jövő 1892--93-ik tanévre. A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik. A beiratások, felvételi-, pótló- és javitó vizsgálatok szeptember 1—6. történnek, 7-én lesz a tanév ünnepélyes megnyitása: az elő­adások 8-án pontosan megkezdetnek. A beiratásra szept. hó 7-én túl jelentkező új vagy régibb növendékeket szept. hó 15-ig csak a tanáriszék veheti föl, az előtte történt igazolás alapján. A gymnasium első osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik 9-ik évöket betöltötték, de 12 évöket meg nem haladták és iskolai bizonyítvánnyal, vagy szükség esetén felvételi vizsgán igazolják képzettségűket. Fölvételi vizsgát tartoznak tenni azon tanulók is, kik reál vagy polgári iskolából jönnek. A gymnasiumból jövő növendékek az előző osztályról nyert bizonyítványaik alapján vétetnek fel. Minden tanuló első felvételre szüléje vagy gyámja, vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgatóságnál jelentkezni s úgy az először belépő, mint a régibb növendékek az iskolai évet meg­nyitó isteni tiszteleten jelen lenni kötelesek. Vidéki szülék alkalmas helyettest tartoznak kijelölni, kire a házi felügyelet és nevelésre 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom