Református főgimnázium, Nagykőrös, 1870

A) Lyceum. I. Adatok a lyceum történetéhez. Líceumunkban az 187°/71-ik iskolai év 1870. Oktober 1-én nyilt meg szokott ünnepélyességgel. A köztanításokat az Okt. 1—5 tartott magán-, javító-, pót- és fölvételi- vizsgák előzték meg. Ez isk. évet több fontos mozzanat teszi emlékezetessé. Mindenek előtt egyház­tanácsunk két nevezetes tényét kell fölemlítenünk. Ezek egyike: új tanárok választása; másika pedig: a tanári fizetések újabb szabályozása. Uj tanárok választását az tette szükségessé, hogy Losoncy László 17, dr. LengyelDáníel 16 és Koczó Sándor (ideiglenes minőségben) '/2 évig működött derék kartársaink intézetünkből eltávoztak. A három megürült tanszék közül azonban egyelőre csak kettő töltetett be azért, mivel a harmadikkal járt tantárgyak ezúttal nehézség nélkül osztathattak be a többi szakmákhoz; de fentartá magának egyháztaná­csunk, hogy a középtanodai orsz. törvény létrejöttekor, ha a körülmények igényelni fogják, a harmadik tanszéket is haladéktalanul betöltendi. Ama két tanszék betöltésénél azon elv volt irányadó, hogy intézetünk reál-tanerökkel gyarapíttassék annyival is inkább, mivel egyháztanácsunk a korigényeknek hódolva, a tanári karral egyetértöleg elhatározta, hogy az algymnasiumot ez évtől kezdve reál-gymn. alapra fektetendi. E célt valósítandó választó meg Bónis Károly volt k.-sz.-miklósi és Sánta Béla volt n.-szalontai gymn. tanár urakat, kiknek szakavatottsága lehetővé tette, hogy egyrészről eltávozott s isko­lánk iránt érdemeket szerzett tanártársaink kellőleg pótolva lettek, más részről az új változások keresztülvitelén a kezdet nehézségei épen nem valónak észlelhetők. E válasz­tásokkal egybefiiggöleg a régibb gyakorlaton még azon változás is történt, hogy az I, és II. gymn. osztályokba, az eddigi merev osztályrendszer helyett, mérsékelt szakrendszer vitetett be. A tanári fizetések szabályozását illetőleg a nt. s tek. egyháztanács jóakarata s ügybuzgalma mindent megtett, mit ez alkalommal a rendelkezésére állott anyagi viszo­nyok megengedtek. Ugyanis öt régibb tanár fizetését 750 írtról 1000, két újabbét 630 írtról 800 s a rajztanári fizetést 500 írtról 600-ra emelte, mig az újonnan választott két tanár fizetését szintén 800 írtban állapítá meg. (A 11-ik, egy ház kerül éti leg díjazott r. tanár fizetésének szabályozása egyháztanács hatáskörén kívül esett.) Kívánatos lett volna, hogy a hivatalbeli egyenlőség mellett, a díjazás is egyenlösíttessék; de ezt a viszonyok még nem engedték; azonban teljes okunk van remélni, hogy egyháztanácsunk nem mu- lasztandja el e hiányon is segíteni, mihelyt a körülmények kedvezőbbek lesznek. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom