MKP Nógrád Megyei Pártbizottságának ülései (XXXV.1.a) 1947

1947-01-07 1_a/3. őe. - 3/101

M.K.P.No e rádme fc yei Bizoitsá to a. Jegyzőkony 4öA irt ;•'• (! íV vy 1 Felvétetett a M.K # Í.Nográdmegyei Bizottsága hivatalos he­lyiségében, 1^4/. jan. 7.-án megtartott Megye Bizottság lilásról. Jele amannak: Oezel János m.titkár, Ali<j*-*áíS^^l?akács András f Lovantscz i>éla, .fala Károlynó, Balázs István^YpzaérT Gyula. Kusznyak Lr ; jos v.t.M.B. tagok. Molnár Károly b.gyarmati j.titkár, Bolvári József isk. elóado t Bérezési, Bravecz, i'etilrgjt'áaar és Telek elvtársak a szakszervezet és üzemi Bizotcsugfi. réwzá&juU Cczel elvtárs: tfdvözli a megjelentést, megnyitja az uléat* üapiranuként javasolja: 1. poiitkai beszámoló, 2. beszámolok tJFOSz. szervezésről, 3. szemelj i Ügyek ss egyeoek. A napirendet e^yhantula^ elfogadják. Oc^el: ^ult nóten táviratilag i lxendaltek Budapestbe hár­munkat, a ózervezT ^i^ottsugiiO-íi, üérezosi. Rusznyák elvtársat Ó3 engem* Le csak Husznyák elvturs és én mentünk.- bérezési elvtárs nem jóslat meg. fiiőttem mar igazolta ma^ut. kétórás késéssel érkez­tünk be, igy a politikai referátumot Kovács elvtárs adta Mg rövidea A politikai helyzet! A pártközi tárgyalások, melyek hivatva lettek volna a belpolitikai rend helyreáll ilii8ára i még nem fejeződtek be* ürtünk el ugyan némi ereaményt, de a politikai- a legfontosabb kér­désben nem* Politikai követeléseinket a kisgazda párt nem fogadta el.Igy, dacára az általuk megütött béke Lantnak, a politikai vál­ság fennáll. Tudjuk, hogv állunk a parasztsugot Illetőleg* Tapasz­talataink során, meggy*zodtünk. hogy a paraszti tömeges nera idegen­kednek 1 (irtunktól, Bar a reakció mindent elkövet, hogy raegfélomlitee parasztságot, ez azonban részukrTI nem jár nagy siKerrel.Sz egy­részt anaak köszönheti, hogy a parasztság iskezdi látni, a Kg.part rendollenesHágeit.Másreszt, látják, hogy^mit csinál Pár tünk, IgK a tömegek Btm idegenkednek ée láthatásainkat azivesen fogadják. Békánk ki kell ezt. a félénk való orientációt asználni. Kogy néz ki a kis­gazdapárt? i'ártunk volt az els^, aki adatokat szol:; Itatott Véfctesy ellen, ós követelte az ellene való eljárást. A kisgariapárt elóob elutasította azt ás kiállt mellette, Későob a tények minket iazol­tak.Lég or sem vették komolyan és igy vált lehetővé Véttessy külföldre való szökése. Ismeretes, hogy Vértessyi szökését kik segi­tették elő. A.tömegek is látják ezt 4s reagálnak. Vidovics, egy nyi­JLas latí szerkesztőié- min.;unt elkövetett, ,hogy VéJtéessyt megmentse. I>e, mirft Kovács elvtárs ismertette, még jobbaVreagálták arra- 3 Balaton környéki parasztok, hogy Vidovicsnak két törvényes felesé­ge volt. A szövetkezeti törvénynél a kisgazda párt kiállt Sulyokkal. Kivetették az ópitó munkások szövetkezeti jogát.Később azonban a tények és a bekövetkezett események súlya alatt álláspontjukat kény­telenek voltak a kisgazdák megváltoztatni és így Tildy nem fogadta el a törvényjavaslat vonatkozó pontját. A kisgazda paraszti képvi­selők komolyan reagáltak az eseményekre és ez szülte meg a talál­kozót Rákosi elvtárs és a baloldali kisgazda képviselik között. «e« véletlen a békehang, amit Nagy Ferenc és Tildy ujabban megü­tött. Eredménye annak a földalatt fasiszta szervezkedésnek, melyet a napo ban lepleztek le. Helyzet az, hogy azok az erők, amelyek nem tudtak belenyugodni abba, hogy a béke valóban bekövetkezett, szervezkedést folytattak, azzal a céllal, hogy a Köztársaságot meg­döntsék, a horthy-rezsimet, vagy Kortyval, vagy nélküle, visszaál­lítsák, ^zt a jogfolytonosság alapján szervezték és akarták véghta vinni. £1 az első komoly fasiszta ellenforradalmi szervezkedé** szerencsére idő' előtt le lett leplezve. Volt egy 7 tagú íővezersé­guk, melyet Pö.Fov. jellel jelöltek* *l»o hadparancsukat a mait ősszel adták ki.A jogfolytonosság alapján Lakatost jelölték mini^a terlnoknek.A fővezérség tagjai közül í már letartóztatásban van, 7,-lket még védi a mentelmi jog.Eddig 55 letartóztatás van.A sza> lak a Kisgazda Párthoz vezetnek.A nyomozás mé b folyik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom