MKP Nógrád Megyei Pártbizottságának ülései (XXXV.1.a) 1947

1947-01-07 1_a/3. őe. - 3/102

2- &ti A £i egazdapártban megdöbbenés észlelhető" .Rádöbbentek, hogy Páxtank­?& J an xW a t ^í^atása ké £! B ü *°^«l «t€ ilven hangét: ** a klikk célal tűzte ki. hogy a békekötés után? mikor a Toros EadaereE jlhagyja ff oxszgot fegyvexes felkeléasel megdönti a Köztársaságot? t f t W Ja a 3°£* ol ** olloasá e alapján l5l9. aárc. -VrsftL hely­' fexaxiix Politikai befolyásunk megnőtt, de éa^iseiveze tilee nem tudjuk kellőképen kihasználni, AxraHál vennünk am^iránft! g hogy politikai befolyásunkat, aely az utóbbi időbe*. «egnó"tt éa eevxe növekedi irányzatot mutat, szervezetileg rögzít e3%u4uk. A Szoc.dem. Pártban a helyzet kompiikálodik? Decííbei 17.-én Peyer megírta nevezetes memorandumát, melyben helyteleniti Szakasits po­litikáját. Irányt vett arra, hogy Szakasitsot kibuktassa. Erre a kongresszust akar is felszanalni. Peyer memorad urnára nem adott a özalasita szárny éles választ, mint vártuk.Peyer azzal fenyegető­f ik, hogy leleplezi a korrupciót s ez megköti u zaksitsék kezet. ompromisszium készül. Peyer nem zárják ki, esetleg funkcióitól fosztják meg. Peyerék terve, hogy ha Szakasitsot nem is váltják le a pártvezetőségtől, egy háromtagú helyettes fotitkáságot ala­kítanak, Bén. Böhm ós Marosánbol.De felmerült az is, hogy esetig •V e három közül lesz valamelyik a főtitkár.»z koraolyan veszélyeztet­né a munásegységet.helyi viszonylatban Csorba és Hémeth peyeristék. V Győrben komoly tábora van. Ami Kívánatos volna, hogy a partból ki­zárják, sajnos fent emiitett okok miatt nm tőténik meg.Amint lát­ják tehát, a 5zoc.dem.Fárt a kigazdámérthoz hasonlóan szétesőben van. A Kemzeti Paraszt Pártnál is bajok vannak. Az ószi kongresi­exuson Veress Péter sikeresen visszaverte Kovács támadásat.^zota pár hónap telt el.Veress ingadozik, jobbfelé. Ideológiailag való iépzetlaeég miatt ingadozik, latolgatják a IC isgazda-parasztpárt egyesülését. t Mindent egybevetve, láthatjuk, hogy csupán a mi Pártunk az, amely egységes, "e nálunk is van niba, ez pedig az ultrmJLink el­hajlás. A türelmetlenség túlzott, nem egészséges. £z ellen fel kell vennünk a harcot. Arra kell törekednünk, hogy a türelmetlen­séget helyes irányba tereljük. Február 10.-én Írjak alá a béke­fztződéet. A Vörös Hadsereg kivonulása márc. közepére várható, ne az időre meg kell szervezni és elő kell készíteni tömegeinket^* * Fel kell készülnünk, hogy az esetlegesen sekövetkező zavart már csirájában el tudjuk fojtani* Pártunkban, az ultralink elhajlá* son kívül egyéb hibák nincsenek. Ezután az U.B. választásokról beszél.Pártunk álláspontja az volt. hogy, ne legyenek u.B. választások. A Szoc.dem.*árt azon­ban, abban a hiszemsen, hogy szervezetileg megerősödött, követel­te az uj választásokat, abban a reményben, hogy az 5 jasáro fog eldőlni, s akkor majd félvállról kezelhet bennünket.Nekünk tisz­tábban kell látnunk. Mikor beleegyezünk a választásokba, elvetjük a paritás elvét és tiszta maximum eredményre törekszünk.A gép es t o^lgyárban ma lesznek a jelölések és pénteken a választások. ár előkészítettük és megoeszélséket folytattunk ezzel kapcsolat­ban. A többi üzemeknél is folynak az élők észületek.Komolyan kell vennünk a választsáokat. Nem szabad lebecsülnünk a többi párt erejét sem. Teljes aktivitással kell dog óznunk.Pártunk véleménye, hogy nem indulunk külön listán, de ragaszkdunk a maximális ered­ményhez. Előreláthatólag az acélgyárban 90 ft-os eredményt érünk el.ugyanúgy a gépgyárban is .A többi üzemeknél islgalább 4:2 arány­ra torekezunk. De na a szoc.dem-ek nagyon kötik magukat, akkor maximumra megyünk.A Ue&ye Bizottságon belül 3 tagú bizottságot alakitunk, amely felelős lesz a választások sikeréért.A jelölések megejtése után üzemi gyűléseket fogunk tartani.*zeken a*gyttlé­seken le kell lepleznünk konkréten minden peyeristát.Minden egyes funkcióért haxcolni kell.Be kell biüonyitanunk a *aoc.ésfp-eknek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom