A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Személynévmutató – életrajzi adattár

küldi követségbe. (KORPONAY1878.183. 309. CSOMA1897. 319.) Még 1642. okt. 21-én is Abaúj vármegye esküdt ülnöke. (KORPONAY 1878. 409.) 1649. aug. 6. és 1658. nov. vége között felső-magyarországi hadbíró. (PÁLFFY 1995. 205.) Állandó tartózkodási helye ennek megfelelően Kassa, a főkapitányság székhelye. ♦ 1620-ban Bethlen Gá­bor erdélyi fejedelem Kékedy Balázst megerősíti a Bács megyei Martonos (Marto- nos, SR) birtokában, amelyet 1618-ban nyert adományként. (CABELLO-SlMON 1994. 221.) 1623-ban Palásthy Miklóssal perel Thurzó Szaniszló nádor előtt a Hont megyei Kővár birtok kapcsán. (PALÁSTHY 1891. No. 505.) A Kékedy-testvérek fenti 1627. évi osztályakor Kékedy Zsigmond a következő jószágokat kapja: rész két udvarházban: amelyek az Abaúj megyei Alsókéked, illetve a Zemplén megyei (Olasz)liszka tele­püléseken állnak. Abaúj megyében birtokrész (jobbágyok) Alsókéked, Felsőkéked, Felsőméra és Szkáros (Skároá, SK) falvakban, illetve rész egy telkibányai szőlőben, Hont megyében egy jobbágy Terbegec (Trebuäovce, SK) lakott pusztában, Kőváron (Koláre, SK) pedig rész egy udvarházban és a hozzá bírt nemesi földekben és rétek­ben. Szabolcs megyében Nádudvaron birtokrész és Parlagon jog jobbágyok telepíté­sére, Torna megyében birtokrész Dernő (Drnava, SK) faluban. - A jobbágyok min­den településnél név szerint felsorolva. A Kékedyeknek Kassán is volt egy közös há­za, de az osztály idején nagy adósságok terhelték. A család nagypöstényi részbirto­ka ekkor Kékedy Jánosnak jutott. (DERL C/64. 2c. 78. d. No. 5.) Kékedy Balázs 1628 ápr. 4-én a korlátfalvai Domonkos-szőlőben bírt harmadrészét Thassy Mihály (e) öz­vegyének: Hartai Fruzsinának (n) a Nógrád megyei (Nagy)pöstény faluban lévő porciójára cseréli. (DERL C/64. 2c. 78. d. No. 5.) 1633-1649-ben a Pest megyei Ócsa egyik földesura. (SZAKÁLY 2001. 512. BOROSY1998. No. 28. 47.) 1638. márc. 22-én test­véreivel: Kékedy Zsigmonddal és Jánossal együtt III. Ferdinándtól elnyeri a királyi jogot az Abaúj megyei Hollókő, Alsókéked és Felsőkéked birtokokra. Az oklevél lé­nyege, hogy a három Kékedy fiági magszakadása esetén a fenti három birtokot leá­nyaik és azok leszármazottai örökölhetik, a lányok családjának magszakadása ese­tén pedig testvérük: Kékedy Zsuzsanna és annak leszármazottai kerülnek birtokba. (MOL A 57. 9. köt. 96.) Kékedy Balázs 1638. jún. 5-én az Egri Káptalan előtt ellent­mond Voxith Horvát György iktatásának a Nógrád megyei Tab pusztába, illetve a szintén Nógrád megyei karafalvai és herencsényi részjószágokba. (Sugár 2001. No. 95.) 1644-ben a Zemplén megyei Rátkán egy Zoltán nevű szőlő zálogbirtokosa, amely Hoffmann Györgytől szállt rá. A szőlő 1647. jan. 17-én ezerkétszáz tallér lefizetési fejé­ben tartósan (még elsőfokú végrendeleti örököseire nézve is) Kékedynek és örökösei­nek birtokába kerül. (MOL A 57. 9. köt. 374-375. 853-854.) 1650. aug. 26-án az Egri Káptalan előtt ellentmond Iványi Fekete László és Vécsey Sándor ajnácskői iktatásá­nak. (SUGÁR 2001. No. 113.) 1657. jún. 16-án Wesselényi Ferenc nádortól adományként megkapja a Nógrád megyei Kispöstény pusztában rejlő királyi jogot. (A birtokbaikta- tási parancs és jelentés átírása: DERL C/64. 2b. 49. d. No. 37. Pető István az iktatásnak ellentmondott.) Katolikus. Nógrád vármegye 1658. évi nemesi összeírásában 24 déná- ros összeggel szerepel, a szécsényi járás birtokos nemesei között. Kemencei/Gulyás Albert - Albertus Gulias aliter Kemencsej, Kemencsei Albert- alperes (1658) 39- közönséges lator (1658) 39- kerékbetörésre ítélve (1658) 39 330

Next

/
Oldalképek
Tartalom