A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Személynévmutató – életrajzi adattár

Kis István (st/ st coll.) - Stephanus Kis- alperes (1656,1660) 3, 94- szécsényi katona (1656) 3 (ti675 után) Szécsényi, majd füleki lovaskatona. Valószínűleg azonos azzal a Kis Ist­vánnal, aki az 1650 júniusában Bács megyében portyázó szécsényi lovasok között sze­repel (MOL P 287. Ser. I. Fasc. A. No. 193.) és valószínűleg azzal a Kis Istvánnal is, aki a füleki lovasság 1664 táján írott mustrajegyzékében tűnik fel 2 lóval szolgáló, de tá­vollevő katonaként, Csima Gergely főhadnagy századában. (MOL X 1047. No. 829. - 40575. d.) 1665. aug. 11-én egy több várból (Fülek, Korpona, Ónod, Szendrő) verbuvá­lódott nagy portyázó csapat tagjaként a kiskunsági Szabadszálláson hatalmaskodik. „Szécsényi Kis Istók" néven említik. (BÁNKÚTI 2000. 157.) Wesselényi Ferenc nádor 1665. szept. 25-én kelt nyílt parancsa „Kis Istók"-ot a legrenitensebb füleki, ónodi, di- vényi és korponai vitézek sorában említi. (ILLÉSY 1897. 36-37.) 1665. okt. 27-én a kalo­csai jobbágyok tesznek panaszt Wesselényi Ferencnek a végbeliek, főleg a zólyomi ka­tonák pusztításai miatt. Köztük szerepel ismét „Szécsényi Kis Istók" névalakkal. (MÓL E 199. 4. cs. 1/50. t. f. 1.) Kis István füleki katona ellen 1675 áprilisában ismeretlen vét­ség miatt ítéletet hozott a füleki seregszék. (MOL X 1047. No. 451. - 40574. d.) Kis János (st coll) - Joannes Kis, Kis Janos- alperes (1656) 3- megegyezés résztvevője (1656) 2- szécsényi katona (1656) 2, 3- a szécsényi belső vár lakója (1656) 2 Valószínűleg azonos azzal a Kis Jánossal, aki 1644. aug. 10. körül szécsényi lovaska­tonaként vesz részt Budai Bornemisza Bolgár Pál elfogásában (JAKUS 1987b. 33.). Va­lószínűleg nem azonos azzal a Kis Jánossal, aki a füleki lovasság 1664 táján írott mustrajegyzékében egy lóval szolgáló katonaként szerepel, Bélteki Pál főhadnagy századában. (MOL X 1047. No. 829. - 40575. d.) Kis Jánost ugyanis egy 1668. dec. 13- án tartott füleki tanűvallatásban kb. 36 éves füleki katonaként említik (ANDJC Fd. 27. 39. cs. (II/3.) f. 52.), ami kizárja, hogy a már 1644-ben is aktív szécsényi katoná­val azonosítsuk. (A név gyakorisága miatt az is előfordulhat, hogy a két füleki ada­tunk sem egy személyre vonatkozik.) Kis János - Kis Janos- a bogyiszlói lakosok mint alperesek képviselője a seregszék előtt (1659) 67- bogyiszlói lakos (1659) 67 Kis Mátyás - Kis Matio- alperes (1658) 37- szécsényi katona (1658) 37 Lehetséges, hogy azonos azzal a Kis Mátyó kékkői katonával, akinek egy 1676. febr. 11 -i tanúvallatásban említik özvegyét. (NML IV. 1. b. 2. d. 1677/No. 33.) 333

Next

/
Oldalképek
Tartalom