A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18-20. században - A Hajnal István Kör- Társadalomtörténeti Egyesület 10., jubileumi konferenciájának előadásai. Salgótarján, 1996. augusztus 22-23. - Rendi társadalom, polgári társadalom 10. - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 41. (Salgótarján-Budapest, 2003)

A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban - Gyáni Gábor: Mai várostörténeti-írásunk: teljesítmény és irányzatok

36 A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban Gyáni Gábor előfutárává, s ezért nem is jutott számára hely abban a történeti narratívában, amely az állam történeti integráló szerepét kiindulópontként kezelte. 2 A város, ami annyi, mint polgár, polgári, polgárosodás, akkor (és azok köré­ben) keltett figyelmet mint a kutatás érdemes tárgya, amikor a piaci kapitalizmus lett (lett újra) gyakorlati programmá, midőn megnőtt azok száma, akik modern polgári gazdasági szerep betöltésére vállalkozva hirtelen érdeklődni kezdtek le­hetséges történeti őseik vagy legalábbis előképeik iránt. Ezért is történhetett, hogy a századforduló várostörténet-írásának a reneszánszát csak sokkal később, vagyis az 1980-as és az 1990-es évtizedekben követte az újabb fellendülés. Az etatizmus első világháború óta tartó eszmei és politikai konjunktúrája nem éppen az a közeg volt, amely az autonóm polgár és közösségének, a városnak a méltányos megítélé­sére ösztönzött. Ennek egyik beszédes megnyilvánulása, hogy a kora újkori és modern kori magyar történelem értelmezése kapcsán (ez egyébként Pach Zsig­mond Pál elkanyarodás-elméletében nyert szintetikus formát) kifejezetten tagad­ták, hogy létezett volna valamennyire is számottevő hazai városfejlődés. 3 Hiába volt tehát Mályusz Elemér, Makkai László, Szűcs Jenő, Fügedi Erik vagy Kubinyi András és Bácskai Vera, az utóbbi fél évszázad talán legnagyobb magyar közép­korkutatóinak az igyekezete, a kezük alól kikerült várostörténeti szakmunkák sem befolyásolták érdemben az 1950-től marxista fogalmi alapon többször újraírt nemzeti történetképet. Számottevő változásokat az 1980-as évektől érzékelhetünk. Egyszerre volt eb­ben szerepe a tervutasításos államgazdaság mind nyilvánvalóbb eróziójának (ez­zel párhuzamosan vált szalonképessé a vállalkozás fogalma) és a nemzetközi tudományos szemléletváltásnak (amit a Hajnal István Kör később megszerveződő történészei közvetítettek). A késő Kádár-kor „megtermékenyítő" hatása - utólag már látszik - egyidejűleg több humán- és társadalomtudományra is kiterjedt. Anélkül, hogy túlhajtanánk a le­hetséges analógiát: ahogy a gazdasági reform '70-es évek végi hulláma a „második gazdaság" néven ismert problémát kínálta fel új paradigmaként a közgazdaságtan­nak és a szociológiának, 4 a kisvállalkozás néhány évvel későbbi legalizálásával a vállalkozó és egyáltalán a polgár jelensége egyszeriben fontosnak tűnt történelmi tényként is. Az egyetemeken egyre gyakrabban merült fel szakdolgozati témaként egy-egy nagytőkés család életútjának a feldolgozása (a Hatvany-Deutsch, a Gre­2 R. VÁRKONYI Á. 1974., különösen 919-921. 3 Erről a vonatkozásról is szó esett a Pach és Gyáni között az elkanyarodás-elméletéröl folytatott kései vitában: GYÁNI G. 1991. 408.; PACHZS.P. 1992. 148-149. 4 Vö. SÍKÉ. 1996. 710.

Next

/
Oldalképek
Tartalom