Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. június 15-18. - Rendi társadalom, polgári társadalom 3. - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 16. (Salgótarján, 1991)

III. KONFLIKTUSOK A HELYI TÁRSADALOMBAN - 7. Molnár András: „Vágtatók” és „fontolva haladók”. Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában

Az 1825-ös tisztújításon végül is Inkey Imre ugyan másodalispán lett, de az első alispán Hertelendy György maradt, és megtartották hivatalukat hívei, a korábbi főszolgabírók is, csupán az alszolgabírák közé kerültek be Inkey emberei. 10 Inkey az 1828-as tisztújításon azután már megbukott, és ugyan Hertelendy is lemondott, de hívei kerültek az alispáni székekbe: Deák Antal és a korábban idézett Séllyey Elek. Ekkor tűnt fel először a vármegyei tisztikarban a később vezető szerepet játszó kővágóőrsi református kisbirtokos, Kerkápoly István, mint tapolcai főszolgabíró. 11 Amadé és Sümeghy bukásával a zalai "loyalisták" vezér nélkül maradtak, és a vármegye 1823-as ellenzéki fellépése döntő, megsemmisítő csapást mért a helyi kormánypártra: Za­lában az ellenzék került hatalomra. Az elkövetkező három országgyűlésre már ellenzéki, de konzervatív "rendi-sérelmi" utasítást kaptak a vármegye követei: 1825-ben Szegedy Ferenc és Deák Antal, 1830-ban Kerkápoly István és Deák Antal, végül 1832-ben Zalabéri Horváth János és Deák Antal. 12 Közben 1831-ben (anélkül azonban, hogy a vármegye politikájában a legcsekélyebb változás történt volna) személycserékre került sor. A leköszönő Deák Antal helyét Zalabéri Horváth János foglalta el az első alispán székében, másodalispán pedig a tekintélyes vagyonú lesencetomaji középbirtokos, Hertelendy Károly lett. Hertelendy ekkor került először szembe a volt országgyűlési követtel, Kerkápollyal, ekkor körvonalazódtak ki először a vármegyét nemsokára élesen megosztó, többé-kevésbé másfél évtizedig állandó vezetőségű 'Választási" pártok körvonalai.^ "Tudni kell, hogy mi választásokra nézve már hosszabb idő óta pártokra oszlottunk" - emlékezett később ezekre az évekre Csányi - "az egyik mindenkor az alkalomtól kölcsönözte nevét, a másik több évektől fogva Hertelendy-párt­nak hívatik."!* Az 1830-as évek Zalájában már nyoma sem volt a kormánypártnak: az ellen­zék konzervatív és szabadelvű szárnya küzdött egymással. A látványos politikai fordulat 1833 és 1836 között, Deák Ferenc követi tevékenységének idején zajlott le a vármegyében. Miután Deák Antal a követségről leköszönt, a máskor egymással szembenálló pártok "szellemi fel­sőbbségénél fogva" Deák Ferencet választották közakarattal a vármegye követévé. A megye eredetileg konzervatív utasításait "az országgyűlés folyama alatt sokszor meglepő korteskedési fogásokkal sikerült az idő irányához átváltoztatni", s vele a vármegye közvéleményét a liberális eszmék befogadására felkészíteni. 15 Időközben azonban súlyos pártviszály ütötte fel a fejét Zalában. 1834-ben ugyanis leköszönt a követi megbízatásról Zalabéri Horváth János is, helyére pedig Hertelendy és Kerkápoly pályázott. Ekkor még Deák (és amiről a vármegyében nem tudtak, a nádor) támogatását is élvezte Hertelendy, így hiába mozgósítottak ellene nagy tömeget az ellenfelek, a több ezer nemes részvételével megtartott követválasztáson Herte­lendy győzött.16 Hertelendy néhány hónapos pozsonyi tartózkodása után visszatért Zalába, hogy személyesen vezesse az első alispáni hivatal megszerzésére törekvő pártját. Kerkápoly hívei, miután jelöltjük megválasztását a nagytekintélyű Deák Antal is ellenezte, előbb Deák 10. ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei (Kgy. jkv.) 1825: 1649. A helyi tisztújítások jogi szabályozását és "szertartásrendjét" elemzi: MOLNÁR András: Zala megye reformkori tisztújításai. Levéltári Szemle 1989. 3. sz. 18-30. p. 11. ZML Kgy. jkv. 1828:1021. 12- DEGRÉ Alajos: Zala megye reformkori követutasításai. In: Levéltári Közlemények 44-45. évf. 1974. 143-160. P­13. ZML Kgy. jkv. 1831.1621. 14. Pesti Hírlap, 1844. január 14. (317. sz.) 29. p. 15. U.o., vö.: FERENCZI: I. köt. 76-77. p. 16. OL 22. Deák Ferenccel kapcsolatos iratok. 2. cs. 8. tétel. Deák Ferenc levele sógorához, Oszterhuber Józsefhez. (Gépelt másolatok az OSZK Levelestárában őrzött eredetiről) a.: Kehidán, 1834. január 2. b.: Pozsony, 1834. március 25. 191

Next

/
Oldalképek
Tartalom