1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint (1912)

Előszó

ELŐSZÓ. Az 1910. évi deczember hó 31-én végrehajtott általános népszámlálás eredményének főbb demográfiai adatait foglalja magában e kötet. Tartalma három részre oszlik: az első rész a népesség főbb demográfiai adatait s a lakóházak falazatára és tetőzetére vonatkozó adatokat községenkint foglalja magában, teljesen olyan elrendezéssel, a mint ezen adatokat az 1900. évi népszámlálásról kiadott első kötet közölte. Közölve van tehát e részben minden egyes község területe kat. holdakban, polgári ós katonai lélekszáma, a külföldi honosok ós a külföldön távollévők száma, a népesség nem, kor, családi állapot, anyanyelv és vallásfelekezetek szerint, a magyarul tudók és az írni-olvasni tudók száma, végül a lakóházak száma a falazat és tetőzet anyaga szerint. A második rész gyakorlati szempontból fontos újítás az eddigi népszám­lálási kötetekhez képest. E rész a 100 leieknél népesebb puszták, telepek és egyéb külterületi lakott helyek fontosabb demográfiai adatait mutatja be, még pedig a népesség összes számát, a 6—11 éves tanköteles korú gyermekek számát, a népesség megoszlását vallás és anyanyelv szerint, végül a magyarul tudók és az irni-olvásni tudók számát. Ott, a hol a községhez nem tartozik 100 leieknél népesebb puszta vagy telep, de a külterület népessége a 100 lelket meghaladja, az említett demográfiai adatok az összes külterületről közöltetnek. Néhol kisebb egységek is bevétettek a kimutatásba, részint teljesség okából, részint olyan helyeken, a hol 100 leieknél kisebb külterületi népesség is aránytalanul nagy a község lakos­ságához képest. Horvát-Szlavonországokról e rész az összes 100 leieknél népesebb helységek adatait adóközségek szerinti csoportosításban foglalja magában, a kimutatás tehát az összes adóközségek demográfiai adatait is tartalmazza. Ugyan­ebbe a táblába vannak bevéve a népesebb — a mennyiben lehetséges volt, 20.000-en felüli — városok demográfiai adatai városrészek, kerületek szerint. Ezeknek az eddigelé egyáltalán nem ismert adatoknak az egyházi, tanügyi és egyéb közigaz­gatás bizonyára nagy hasznát fogja látni, de tudományos szempontból sem érdek­telenek ez adatok, mert a népesség tömörülését, melyet a községek és városok, mint politikai egységek szerint közölt adatok, sok tekintetben hamis világításban tüntetnek fel, csak így láthatjuk helyesen és csak így ismerhetjük meg. A kötet harmadik része minden egyes község polgári lélekszámát közli az öt utolsó népszámlálás szerint, olyan formában, ahogy az 1900. évi népszámlálási i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom