Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 18. 1683-1686 (Budapest, 1895)

32. fejezet: 1683-1686 - IX. 1685. ápr. 1—14. A fogarasi delegátió

IX. Inczédy Lászlót a fejedelem jan. 20-án látta el meg­bízó levéllel. Nemcsak azért, hogy Theökölyt s a magyar­országiakat kikerülhesse, hanem hogy Sobieskit is meg­nyerje a mediatorságnak, kelle útját Lengyelországnak vennie: az alatt míg ő felkerült, a rendes úton egy jezsuita Dunod Antidius haladt Erdély felé, kinek teljhatalommal ellátott megbizó levele febr. 5-én kelt. 1) Ez a két egymást keresztező út a helyzet signaturáját mutatta. Inczédy azért ment, hogy felajánlja a fejedelem mediatorságát, melyre a nagyvezértől is nyert megbizatást s hogy némely hiveitől elfoglalt javak visszaadását sürgesse, ide értve a Theököly­féle zaklatásokat is. Hogy majd Dimoddal másféle dolgokról fognak beszélni, arról még sejtelmük sem volt, s Inczédy is anélkül tette meg lengyelországi s bécsi útját, hogy a készülő változásokról tudomást szerzett volna. Inczédy febr. derekán volt Lengyelországban, a hónap vége felé fogadta is a lengyel király, ki Apafi iránt jóindu­lattal viseltetett, márcz. végén már Bécsben volt, ápr. 5-én előterjesztéseire megkapta a császár válaszát, ki minden kegyelmességével biztatta, azután ápr. derekán megkapta a válaszokat a kormány azon tagjaitól, kiket felkeresett s május derekán ismét Lengyelországban volt. 2) Azok után a sikerek után, melyeket a szövetséges hadak már eddigelé elértek, Schultznak 1684-iki diadalai után természetesnek látszik, hogy a hadviselő felek nem akartak félúton megállani. Dunodnak az volt a megbízatása, hogy Erdély s az oláh fejedelemség közt szövetséget hozzon létre r hogy a törökök ellen, a hadviselő felek szövetségében, nyíl­tan lépjenek actióba. Dunod megjelenése Fogarason kétségtelenül nagy meg­lepetés volt — de még nagyobb az, a miért jött. Ez a pap egészen kidolgozott terveket hozott magával, melyek Erdély egész eddigi közjogát, államszervezetét új alapokra voltak ') Alvinczy Péter Okmánytára I. k. 1. 1. 2) L. Törvények és Okiratok LXXXIII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom