Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára negyedik kötet (Budapest, 1887)

Vestrae dominationis illustrissimae minimus in Christo servus et capellanus Alexius Géczy m. pr. Külsején: Illustrissimo dominó dominó Ladislao Ká­rolyi de Nagy-Károly etc. dominó dominó mihi gratiosissimo, Szathmarini. Negyedrét íven, zárlatán gyűrűs pecséttel. Lad. 6. nro. 161. CCXXXII. Perényi Ágnes, Esterházy Miklósné végrendelete.*} Zólyomi vár, 1684. febr. 6. Atyának tiúnak és szent lélek úr istennek neviben. En Perínyi Ágnes legelsőben is az én teremtő s meg­váltó istenemnek nagy hálákot adok, hogy engem az maga hasonlatosságára teremtvín, gyermeksígemtül mind ez ideig­len is nevelt s maga ismeretire s az igaz hitre hozott, ki által tellyes remínsíggel hiszem, hogy ez nyomorult életem után nemcsak lelkemet üdvözíti, de az én gyarló testemben is fel­támadásom napján maga dicsősíges színit több szentéivel együtt meg engedi látnom. Minthogy penig a tellyes szent háromságnak öröktől fogvást való bölcs decretoma szerént minden ember, az ki ez világra születik, az halandóság alá vettetett, ahoz képest ismérvén én is magamot annak lenni, noha testemben bete­ges állapottal, mind az által íp elmével lévén, Isten áldása­búi az kevís javaimrúl illyen rendelést teszek: Legelsüben is lelkemet istennek ő szent fölséginek kitől adatott ajánlom, tellyes remínsíggel hivén, üdvözíteni fogja, s testemet penig az föld gyomrának, gyermekimnek, becsöletes eltakarítására. Az mi penig őstől maradt jószágomat illeti, úgy mint az léthavai jószágot, kenderesit, farnosit és soltit, azt ha­*) Perényi Ágnes, Ferencz leánya Bosnyák Katalintól, Esterházy Miklós pedig Pál fia Károlyi Zsuzsannától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom