Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára negyedik kötet (Budapest, 1887)

Külsején: Spectabili ac magnifico domino Thomae Bosniak de Magiarbel, equiti aurato ac sacrae caesareae re­giceque Maiestatis praesidii Filekiensis supremo Capitaneo, domino fratri dilectissimo. Egész íven, zárlatán nagy gyűrűs pecséttel. Levéltári jegy nélkül. LVI. Perényi Erzsébet idősb Károlyi Mihályné testamen­tom levele. Károly, 1614. jul. t$. Anno 1614. die 15 Julii. Nagyságos Perényi Erzsébet asszony teszen testamentomot itt Karóiban mi előttünk: t. i. károli praedicator uram előtt Simándy Boldizsár uram előtt, Chanády Tzsák Szatmár vármegyének egyik szolgabírája, Rakamazy András hites assessora előtt, viszontag Nagy Máté- Saroglányi István- Ibrányi István- és Keszi Sebestyén előtt; szabad akaratja, tetszése szerint, mondván: En Perényi Erzsébet az én beteg ágyamban, testemben beteg lévén, lelkemben penig egésséges, vallást teszek az én nagy kegyelmű istenemnek, hogy én ő szent felségének bünes leánya vagyok, ki bűnben fogantattam, bűnben születtettem, bűnben nevekedtem, ő szent felségét csak nem minden szem­pillantásban bűneimmel meg bántottam; de hiszem igaz hit­tel, hogy ő szent felsége véghetetlen üdvözítő kegyelme felébb bővelkedik az én bűneimnél, és nem akarja én nekem bünes­nek veszedelmemet, hanem akarja üdvözílésemet, és az ö szerelmes szent fiában az Jesus Christusban én hozzám is bűnes leányához meg engeszteltetett; mert az Jesus Chris­tus én érettem az törvént be töltette, és az mely igasságot az törvén kévánt volna, én érettem meg fizette, és az ő áldo­zatjának vérével minden bűneimből engem meg tisztított és szent lelkével újjá szült, meg szentelt, az igaz hitben meg erősített, mel hittel el hittem azt, hogy sem az bűn sem az halál sem az ördög el nem szakaszthatnak engemet az atya istennek szerelmétől, az mely vagyon az úr Jesus Christus­ban. Annak okáért ajánlom az én lelkemet ő szent felségé­nek kezeiben, hogy az testből való kimúlásom után vigye

Next

/
Oldalképek
Tartalom