Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével (Budapest, 1913)

Az ősi székesház, a nagykárolyi várkastély

haza szolgálatját munkálódni, azok attul elvonszák magukat, és a szegényekkel áztat munkáltatják». Hasonló visszaélések elkerülése okából kijelentette a fejedelem, hogy az erdélyi statusok. hadainak élére «Méltóságos Generális Károlyi Sándor urat eleikbe rendelte és instal­lálta*). Szaniszló Zsigmond egykorú naplója ezt így említi föl: «Az erdélyi hadi dolgok igazgatására denominálta ő Felsége commendérozó fő­generalisunknak cum plena authoritate tek. nagys. Generalmarchal Károlyi Sándor uramat ő nagyságát*). 1 Az erdélyi urakkal való tanácskozást másnap is folytatta Rákóczi, miután az udvarhoz érkezett Kemény Simont és Vay Ádámot szintén a tanácsba vonta, Bercsényi fővezér futárja pedig friss híreket hozott s a «török posták is Landor-Fejérvár felé elindultak». Február 8-án a fejedelem negyedfél napig tartó vadász-kirándu­lásra szakított időt. Károlyi Sándorral s az udvar egy részével a közeli Szaniszló helységbe rándult, nagyobb konyhakészletet s társzekereket rendelvén oda. A vadászatot már útközben megkezdette, g-én kora reggel, folytatta késő délutánig, io-én pedig az egész napot az erdő­ségben tölte, vadászebédre Iríny nevű faluban teríttetett. A kirándulás II-én ért véget. Rákóczi a málhás szekereket ez nap reggel Nagy­Károlyba indíttatta, maga korán reggel Károlyi Sándorral kimenvén vadászni, délután három óra körül érkezett oda. Ebéd után Vay Ádám tábornokkal tárgyalt sokáig, majd Szinyovszky lengyel futárt fogadta, ki bizalmas politikai leveleket hozott számára. Ujabb négy nap telt el tanácskozásokkal. 15-én délután a fejede­lem felülőt fúvatott a kürtösökkel s fényes kiséret élén «Göncz» felé lovagolt 2 (a naplóban említett Göncz bizonyára azonos a Nagy-Károly­1 L. Torma Károly. Szaniszló Zsigmond naplója. Budapest, 1891. 2 A fejedelemnek e hadiszemleútjáról Eötvös Miklós kurucz hadbiztos följegyezte, hogy «az Felséges Fejedelem die 15. Febr. 1708 Károlyból délután Gencs felé menvén, útközben bement méltóságos Károlyi Sándor urammal a Lyukas halmon lévő Szentháromság kápolnájába, holott devotioját (ájtatoskodását) elvégezvén, folytatta útját bizonyos hadak megtekintésére)). Ezt a kápolnát Károlyi 6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom