Héderváry-kódex hasonmás kiadása. Mátyás király leveleskönyve a Héderváry család egykori könyvtárából (Győr, 2008)

Rácz György: Bevezetés – A Héderváry-kódex hasonmás kiadása

A Héderváry-kódex hasonmás kiadása Ez a kézzel írott középkori könyv, amit az olvasó a kezében tart, Mátyás király korából való levelek másolati könyve. Felbe­csülhetetlen értékét és különös jelentőségét az adja, hogy ez az egyetlen egykorú, azaz a XV. századból fennmaradt leveleskönyv, amely Mátyás és kortársai leveleit tartalmazza. Mátyás király nevében csaknem 15 000 oklevél maradt fenn különböző levéltárakban. Ezek legnagyobb része bírósági, vagy kormányzati rutin ügyekben keletkezett irat, illetve valamilyen ki­váltságlevél. Eredetiben alig maradt ránk külpolitikai témájú levél, mivel ezek nem tartalmaztak örökjogokat, így idővel kiselejtezték vagy elkallódtak. A Mátyás király által tollba mondott, vagy kez­deményezésére valamelyik humanista levélírója által megfogal­mazott külpolitikai témájú leveleket elküldték a címzettnek, a kancelláriában csak másodpéldányok vagy fogalmazványok maradtak. Évszázados szokás hatására a legjobban sikerült darabokat vagy azokat, amelyek tartalmuk miatt érdeklődésre tarthattak igényt, leveleskönyvbe másolták. Tették ezt egyrészt azért, hogy hasonló ügyekben a későbbiekben is mintául szolgál­jon a kancelláriában, azaz formuláskönyv szerepét töltse be, más­részt, hogy a király nevében levelet író fogalmazók retorikai és sti­lisztikai bravúrjaikat megmutathassák munkatársaiknak. A levelek megfogalmazására ugyanis különös gondot fordítottak, rendkívül kínos volt, ha nem kellő cirkalmazással írott levél ment ki a kancelláriából. A levélgyűjteményekben ugyanakkor az eredeti pontos keltezését elhagyták. Fraknói Vilmos, Mátyás leveleinek tudós kiadója 1893-ban és 1895-ben két kötetes munkájában az eredetiek, valamint nyolc másolati könyv szövege alapján közölte Mátyás király külpolitikai témájú levelezésének 549 darabját. Az említett ránk maradt máso­lati könyvek legnagyobb része a XVII-XVIII. században keletke­zett. Mátyás király levelezésének jelenleg ismert legkorábbi, egy­korú másolati könyve a Magyar Országos Levéltárban őrzött, úgynevezett Héderváry-kódex. Az ebben levő 110 levél legna­gyobb része az 1462-66. évekből való, később néhányat még hoz­záírtak az 1480-83. évekből. 69 db Mátyás nevében íródott, 15 Janus Pannonius pécsi, 10 Vitéz János váradi püspöké, a többi az ország főrendjeitől való, illetve a királynak szóló levél. A levelek

Next

/
Oldalképek
Tartalom