A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére (Budapest-Győr, 2012)

Tanulmányok - IV. - Szakály Sándor: „Özvegy Koltschakné” (Sophie Koltschak) levele „Nagyméltóságú Horthy tengernagy úrnak, Magyarország kormányzójának”

542 SZAKALY SÁNDOR Nagyméltóságod bizonyára meg fogja érteni, hogy figyelmének reájuk való felhívása az egyedüli, amit érdekükben tehetek és Ön meg fogja bocsátani me­részségemet, ha megtudja, hogy barátnőim a nyolc éves fiam15 16 életét mentették meg, amidőn őt 1918-években, rendkívül nehéz körülmények között, maguknál rejtették el. Amidőn legteljesebb hálámat fejezem ki Nagyméltóságodnak a helyesnek ítélt intézkedésért, fogadja Tengernagy Úr, legmélyebb és legalázatosabb tiszte­letem kifejezését. Koltchak Zsófia s. k. Cím: Madame Veuve A. Koltchak Villa Adam 19, route Saint Michel Ste Genevieve des Bois Seine et Oise France A fordítás hiteléül: Budapest, 1942. április 14. Kató ezds.”16 A honvédelmi minisztertől hivatalos úton a Honvéd Vezérkar főnökéhez átkerült államfői „kéréssel” kapcsolatos intézkedéseket az ügyben eljárni ille­tékes 1. vkf. osztály tette meg. Az előadó, vitéz Adonyi Ferenc vezérkari száza­dos17 1942. április 15-én fogalmazta meg a Nyugati Megszálló Csoport Parancs­nokságához küldendő távirat szövegét, melyet másnap az 1. vkf. osztály vezető­je, Sáska Elemér vezérkari ezredes18 is szignált. A táviratot 1942. április 17-én 8 óra 50 perckor adták le Budapestről és 10 óra 10 perckor vették azt Proskurowban, a Nyugati Megszálló Csoport Parancs­nokságán. 15 Kolcsak, Rosztiszlav Alekszandrovics (1910 - Párizs, 1965.) Párizsban diplomáciai és keres­kedelmi főiskolát végzett, 1931-ben az algíri bank szolgálatába lépett. A második világháborúban a francia hadseregben szolgált, 1940-ben Belgiumban német fogságba esett. A háború végén visszatért Párizsba, édesanyja halála után a családi levéltárat gondozta. 16 Feltehetőleg Kató Imre (Németbogsán, 1885. július 23-?). Hivatásos katonatiszt. 1941. novem­ber 1-jével alezredesként nyugállományba került. Valószínűsíthetően utána nevezték ki ezredessé. 17 Adonyi (1935. február 8-ig Naredy), Ferenc vitéz (Eperjes, 1909. február 2 - Klagenfurt, 1995. január 6. ). Hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozta vezérkari őrnagy. 1941. október 1. és 1944. április 16. között szolgált az 1. vkf. osztályon, mint előadótiszt, majd az „elvi és szervezési” alosztály vezetője. Katonai pályafutását részletesebben 1. Szakály S.: A magyar katonai felső vezetés i. m. 20-21. 18 Sáska Elemér (Kassa, 1898. november 20- Stuttgart, 1985. március 31.). Hivatásos katona­tiszt, a legmagasabb rendfokozta vezérőrnagy. 1941. február 1. és 1942. május 1. között az 1. vkf. osz­tály vezetője. Katonai pályafutását részletesebben 1. Szakály S.: A magyar katonai felső vezetés i. m. 300.

Next

/
Oldalképek
Tartalom