A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére (Budapest-Győr, 2012)

Tanulmányok - II. - Bilkei Irén: Mohács előtt… Zala megye Jagelló-kori történetének vázlata

68 BILKEI IREN A Jagelló-kori zalai köznemesség birtokmozgásai már szembetűnőbbek a korszak okleveleiben. Igaz, a folytonos adományok, öröklések, adásvételek, zá­logügyek és házasságok miatt sokszor áttekinthetetlennek tűnnek. Az alábbi­akban következzék néhány példa azokból az oklevelekből, amelyekből a birtok­gyarapítás lehetséges módjai is kiolvashatók. Akosházi Sárkány Bertalan érdemeiért 1523-ban megkapta királyi ado­mányként az örökös nélkül elhalt Sokoródi Mihály Molnári, Szentmihály, Szer­dahely és Nyirkát birtokok részeit.50 1523-ban Jagelló Lajos Kanizsai László kérésére familiárisának, Háshágyi Dénesnek adományozta Kehidát,51 ami aztán a következő évtizedekre is a birto­kukban maradt. A Jagelló-kori zalai familiaritás, mint a gazdasági-társadalmi felemelkedés egyik lehetséges útjának vizsgálata külön kutatásokat és tanul­mányt érdemel. A vagyon növelésének biztos útja volt a jó házasságkötés és a vele járó szerteágazó rokoni kapcsolatok. A Jagelló-kori zalai arisztokrata házasságok közül ismert Rozgonyi Klára először Egervári Lászlóval, majd Kanizsai Györggyel kötött frigye.52 Csébi Pogány Zsigmond felesége, Kisvárdai Fruzsina már a megyén kívüli házassági kapcsolatokra mutat.53 A köznemes Sárkány János felesége az arisztokrata Alsólendvai Bánffy Petronella volt, vagyoni és rangbéli emelkedést jelentve a férj családjának.54 Házasságukból egy fiún (László) kívül hét lány született, akiket a megye közne­mesi családjaiba férjhez adva, szinte mindenkivel rokonságba került egy 16. század eleji genealógia tanúsága szerint (Csányi, Térjék, Kávási, Bagodi, Uzsai és Csabi családok).55 56 A Sárkány-birtokok egy része házassággal került a főként Egerszeg környékén birtokos Szenterzsébeti Térjék családhoz, akik közül szár­mazott Orsolya, Nádasdy Ferenc vasi alispán felesége, Tamás, a későbbi nádor édesanyja.58 A szintén Egerszeg környékén birtokos Szentbalázsi Zele család is házas­sággal került kapcsolatba a jómódú Rajkiakkal.57 Csányi Balázs, a királyi tanács köznemesi ülnöke, a megye utolsó Mohács előtti alispánja kérésére 1516-ban Lajos király átírta Hunyadi Mátyás okleve­lét, amelyben a kérelmező új adományként megkapta Csány, Szőlős és Tilaj bir­tokokat,58 amelyek még évtizedekig a Csányi család kezén maradtak. 50 MÓL DL 67 887. 51 ZML DL 289. = MOL DF 254 116. 52 Fügedi E.: A 15. századi magyar arisztokrácia i. m. 86-87. 53 MÓL DL 71 395. 54 Pl. 1536. ápr. 11. Bilkei Irén-. A zalavári és a kapornak! konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Zalaegerszeg 1999. (Zalai Gyűjtemény 47.) 79. nr. 130. 55 Idézi: Fügedi E.: A 15. századi magyar arisztokrácia, i. m. 99. 39. jegyz. 56 Bilkei Irén'. Egerszeg-környéki falvak a 15-16. században. In: Egerszegi történeti tanulmá­nyok 2010. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg 2010. (Egerszegi Füzetek 11.) 53. 57 Uo. 54. 58 MÓL DL 47 161.

Next

/
Oldalképek
Tartalom