T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

2. A SZOT Titkárságának javaslata a Sztálin 71. születésnapjára, illetve az MDP kongresszusára szervezendő szocialista munkaversenyre. Ea. Apró Antal. 3. A Külügyminisztérium és a KV Adminisztratív Osztálya közös javaslata a Külügyminisztérium átszervezésére. Ea. Kállai Gyula. 4. A KV Agitációs és Propaganda Osztályának javaslata az 1951. évi könyvkiadás tervére. Ea. Losonczy Géza. 5. Jelentés az Országgyűlés ülésszakának és a költségvetés vitájának előkészítéséről. Ea. Kiss Kár­oly. 6. Andics Erzsébet szóbeli beszámolója a II. Béke Világkongresszusról és a KV Agitációs és Propa­ganda Osztályának feljegyzése a Szervező Bizottságnak az esemény ismertetésével kapcsolatos határozatáról. 7. Jelentés a Belkereskedelmi Minisztérium vezető kádereinek felülvizsgálatáról. Ea. Földes László. 8. Javaslat a DISZ-vezetőségek választásával kapcsolatos költségkeretre. Ea. Csonka Tibor. 9. Káderjavaslatok. Ea. Kovács István. Dedics Imre, Horn Dezső, Győrffy Barna; az Országos Testnevelési Sportbizottság kollégiu­mának tagjai; Barla Szabó Ödön. 10. Különfélék. Ea. Dénes István. - A mezőgazdaságban magas termelési eredményeket elért dolgozók pénzjutalom nélküli kor mány ki tüntetése. - A szemináriumi füzetek felelős bírálói. - A Politikai Bizottság ülésének elhalasztása egy héttel. - Magyar delegáció kiküldése az Egyesült Államok Kommunista Pártja kongresszusára. - Magyarországi görögökkel kapcsolatos kérdések. - Az 1951. évi nemzetközi tehervonat menetrendi-konferencia magyarországi megrende­zése. - Kérelem a FTAPP következő ülésének budapesti megrendezésére. - Jánossy Lajos és felesége kiutazása a Lengyel Fizikai Társaság kongresszusára. - Jorge Amado kérésére két brazil békeküldött meghívása Magyarországra. - A Csehszlovák Szövetkezeti Szövetség (URB) és a SZÖVOSZ egyezményének aláírásá­ra Pozsonyba utazó küldöttség tagjai. - A magyar bányászküldöttség tagjai a lengyel bányásznapra. - A Francia Kommunista Párt kérése képzőművészeti kiállítás magyarországi megrende­zésére. - Lukács György levelező taggá választása a berlini Művészeti Akadémián. Kovács István szabadsága és helyettesítése. - A lengyel postaügyi miniszter meghívása Magyarországra.(Előterjesztés nincs.) A zárt ülés napirendje (előterjesztések nincsenek): 1. Rákosi beszámolója (Horváth Márton és Bíró Zoltán jelentése) a Tájékoztató Iroda Tit­kárságának üléséről. 2. Gerő Ernő beszámolója a KGST üléséről. 121. ö. e. 1950. december 6. 64 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. A KV Agitációs és Propaganda Osztályának javaslata egyéves újságíró tanfolyam megszervezésé­re. Ea. Horváth Márton. 2. A KV PTO javaslata a nagyobb községekben függetlenített párttitkárok beállítására; illetve javas­lat a többi községben a pártszervezetek együttműködésére. Ea. Kristóf István. 3. A DISZ előterjesztései az alapszervezeti vezetőségválasztások előkészületeiről és tapasztalatairól, illetve a DÍVSZ Bécsben megtartott tanácsülésével kapcsolatos kérdésekről. Ea. Szűcs Lajos. 4. A KV Államgazdasági Osztályának javaslatai. Ea. Gerő Ernő. a) A közellátás rendszerének átszervezése és az 1951. évi begyűjtés alapelvei. b) A kisiparosok és a kiskereskedők statisztikai összeírása. 5. A KV Mezőgazdasági és Szövetkezeti Osztályának javaslata a szerződéses termelés szervezeté­nek átalakítására. Ea. Erdei Ferenc. 6. A KV Adminisztratív Osztálya és a Belügyminisztérium javaslata az Országos Tűzoltó Főpa­rancsnokság megszüntetésére és a tűzoltóság átszervezésére. Ea. Zöld Sándor. 7. A KV Ügykezelési Osztályának javaslata az osztályon létesítendő központosított levelezési alosz­tály munkájának megindítására. Ea. Fekete Sándorné. (Napirendről levéve és a Szervező Bizott­ság elé utalva.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom