T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

8. Káderjavaslatok. Ea. Földes László. Kovács Béla, Kurusta József, Antonovics László, Kelemen Béla, Szabadi István, Maurer Er­nő, Pesti Endre, Szuszki Károly, Sarló Márton (a határozati jegyzőkönyvben: Sarlós), Jankó Péter, Sztogyolnyik László, Kiss Dezső, Fehér István; a Belkereskedelmi, a Külkereskedelmi és a Népművelési Minisztérium, az ÁEK és az OT kitüntethető dolgozóinak száma; a Rend­őrség Politikai Osztályának vezetőjére vonatkozó javaslat határidejének meghosszabbítása. 9. Különfélék. Ea. Dénes István. Országos megemlékezés Bem József halálának századik évfordulóján. A népi demokráciák légiforgalmi vállalalatai konferenciájának budapesti megrendezése. A Tudományos Akadémia IV. osztálya szétválasztásának későbbi időpontra halasztása. Ausztrál és argentin békeküldöttek meghívása Magyarországra. Az MNDSZ lengyelországi tanulmány útjának elhalasztása. - A MDP Kongresszus albumának szerkesztőbizottsága. - Az írókongresszusnak a pártkongresszus utánra halasztása. A Titkárság és a Politikai Bizottság következő ülésének napirendje. Az MSZT kongresszusával kapcsolatos személyi kérdések. (Előterjesztés nincs.) 122. ő. e. 1950. december 13. 76 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. A KV APO javaslata a magyar békemozgalom továbbfejlesztésére. Ea. Komócsin Mihály. 2. A KV APO és az MSZT közös jelentése az MSZT kongresszusának előkészületeiről és javaslata a kongresszus lebonyolítására. Ea. Lakatos Éva. 3. A KV APO Sajtó Alosztályának javaslata a Szabad Nép egyhónapos terjesztési kampányának megszervezésére. Ea. Juhász László. 4. A KV APO és Államgazdasági Osztály közös javaslata az 195l-es tanév beindításával kapcsola­tos agitációs teendőkre. Ea. Komócsin Mihály. 5. Az Államgazdasági Bizottság javaslatai. a) A budapesti földalatti vasút építkezése. Ea. Bebrits Lajos. b) A munkatörvény fontosabb elvi kérdései. Ea. Kossá István. c) Bizottság létesítése a hosszúlej arató árucsereforgalmi szerződésekkel kapcsolatos kérdé­sek eldöntésére. Ea. Gerő Ernő. d) A Szovjetunióban bevált miniszter-helyettesi intézmény bevezetése az összes minisztéri­umban. Ea. Gerő Ernő. 6. Káderjavaslatok. Ea. Földes László. Szabó Károly, Kerekes József, Badánti Antal, Bíró Ferenc, Mekis József, Haas Árpád; a nemzetgondozási ügyekkel foglalkozó koalíciós bizottság feloszlatása és az új bizottság ösz­szetétele; haladék az ÁMG Politikai Osztálya vezetőjének kicserélésére; a Békebizottság ve­zetői; a KOMSZOMOL által meghívott DISZ delegáció tagjai; a Bánya- és Energiaügyi, a Kohó- és Gépipari, a Belkereskedelmi és az Élelmezésügyi Minisztérium vezetői (miniszter, a miniszter első helyettese, miniszter-helyettesek.) 7. Különfélék. Ea. Donáth Ferenc. Az amnesztiarendelet hatályának meghosszabbítása. - Révai József megbízása előadónak a szegedi Lenin-Sztálin szobor leleplezési ünnepsé­gén. - A Pártfőiskola Sztálinról való elnevezésének elutasítása. Az OMRE országos kongresszusa. - A hadseregben folyó politikai munkáról szóló HM jelentés elhalasztásának engedélyezé­se. Két fős küldöttség utazása a Francia KP ünnepségére. - Rákosi Mátyás meghívása a koreaiaknak adandó gazdasági segítség tárgyában a népi demokráciák meghívottaiból álló bizottság létrehozására. (Előterjesztés nincs) - Menedékjog a Franciaországban üldözött spanyoloknak. (Előterjesztés nincs.) - Mikus Sándor megbízása a Sztálin-szobor kivitelezésével. (Előterjesztés nincs.) 123. ő. e. 1950. december 20. 47 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom