Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

1424

288 1424. június 17.-június 18. 711 Jún. 17. (zu Paumgarten, an Sambstag nach tag des heiligenn Marttrer sand Veyts) Mert Weitraher a maga és örökösei nevében nyíltan elismeri, hogy tartozik Pál fraknói grófnak 133 phunt-tal és 60 phennig-gel, amely kölcsönösszeget a kö­vetkező karácsonyig visszafizeti. Ha ezt nem tenné meg, és a grófnak ebből bár­milyen kára származna, azt a kárösszeget az adóssággal együtt köteles megtéríte­ni, melyet minden vagyonával, legyen az Magyarországon, Ausztriában vagy bár­hol máshol, szavatol. Jelen okiratot, azt hitelesítendő, függőpecsétjével látja el, s tanúként hasonlóképpen jár el Mertt der Klingernfurtter, amelyből azonban Klin- genfurtter-nek illetve örököseinek kára nem származhat. Hártyán, két függőpecsét zsinórjával. HHStA Ungarische Urkundenabteilung, Rep. 16-79. (DF 287100.) * Jún. 17. után. Buda. Nánai Kompolt István országbíró a csázmai káptalanhoz. DL 35498. (Acta Paul., Dobrakutya 12.) - Levt. Közi. 7. (1929) 287. - Helyes kelte: Jún. 6. Lásd 648. 712 Jún. 18. (Bude, in Trinit.) Zs. a leleszi konventhez. Elmondták neki a Zombor-i nemesek nevében, hogy jóllehet őket Zombor birtokba királyi újadomány címén a királyi és konventi ember beiktatta, s erről a királyi és konventi ember bevallást tett, mégis a konvent vonakodik kiállítani az erről szóló oklevelet a panaszosok többszöri kérése ellenére is, ezért megparancsolja nekik, hogy - amennyiben úgy történt, ahogy előadták neki - késlekedés nélkül állítsák ki az erről szóló oklevelet a panaszosok részére vigyázva, nehogy valakinek is kára származzék belőle, más­hogy tenni ne merjenek. Szakadozott papíron, a hátlapján a nagypecsét darabkáival. Leleszi konvent orsz. lt., Acta a. 1424- 15. (DF 221529.) 713 Jún. 18. Sigismundus rex donaverat possessionem Felsevchey dictam in comitatu Komaroniensi Stephano et Osvaldo Pobor de Nagy Rewd(!) per defectum semi­nis, semen tamen non defecerat, quia possessio alias prefuisset Petri de Looth ter- [mino] introductionis contradicunt Stephanus de Looth, Nicolaus de Chey, [Ni- cojlaus Gepes de Kyshereste, Jacobus de Keer et relicta Ladislai de dicta Loth. Poznan > Johan > Petrus - istius bona inpetrata fuerant Loth nomen ignoratur < Pongracz > Michael > Nicolaus > Stephanus > Ladislaus puer. Finaliter vero in duabus octaviis cum probaretur non defuisse sanguinem, adiudi- catur predicta possessio Felseuchey Ladislao puero filio Stephani filii Nicolai, prout figuratim annotatum est, et ceteris in causam attractis, hoc est simul contra­dictoribus et ista omnia ita fuisse facta testantur littere comitis Stephani Kompolth iudicis curie serenissimi principis domini Sigismundi regis. Bude, 49. die octava­rum festi Beati Georgii martiris anno 1424 emanate. 17. századi feljegyzés egy papírlapon. Prímási lt., Ipolyi-gyújt. 67. (DF 248929.) 714 Jún. 18. (Bude, in Trinit.) Nánai Kompolt István országbíró a leleszi konventhez. Elmondták neki Cheley-i Domokos özvegye nevében (nob.), hogy ő férjének a Zemplén megyei Cheley-en lévő bizonyos saját kúriája és 15 jobbágytelke meg az

Next

/
Oldalképek
Tartalom