Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [12.] 192.1947. július 24.

A rendőrség, mint a közbiztonsági szolgálatra rendelt fegyveres testület működésének alapja a fegyelem. A testületnél a fegyelmet teljes mértékben meg kell szilárdítani és fenn kell tartani. A jelenleg érvényben levő fegyelmi szabályzat rendelkezései a fegyelem megszilárdítására nem nyújtanak kellő lehetőséget. Az 5047/1919. ME számú rendelet 90 41. §-ában foglalt felhatalma­zás alapján kiadott 2500/1920. BM számú fegyelmi szabályzat 91 rendelkezése szerint a jelentéktelen mulasztásokat meghaladó minden fegyelmi vétséget csak fegyelmi eljárás során lehet elbírálni és megtorolni; ez az eljárás igen hosszadalmas és nehézkes. A szolgálat érdekei azt kívánják, hogy az elkövetett fegyelmi cselekmények nyomban megtoroltassanak. Ennek a célnak elérésére a fenyítő eljárás mutatkozik a legalkalmasabb eszköznek, amikor is a cselek­mény súlyával megfelelően arányban álló fenyítés gyors kiszabásával és végre­hajtásával a fegyelmet hatályosabban lehet kezelni. Az érvényben levő fegyelmi szabályzat fenyítő eszközként csak kis összegű rendbüntetés, az őr­személyzet tagjaival szemben pedig legfeljebb négy napi elzárás büntetés ki­szabását engedi meg, ezért szükséges, hogy a fenyítési nemek kiterjesztessenek és súlyosbíttassanak, továbbá, hogy a rendőrség tagjaival szemben általában a fenyítő eljárás alkalmaztassék, a fegyelmi eljárás pedig csak akkor, ha súlyo­sabb természetű fegyelmi vétség elkövetése forog fenn. Az egyes fenyítési nemek a honvédségi szolgálati szabályzat rendelkezéseivel összhangban állanak. A fegyel­mi eljárással kapcsolatos többi rendelkezések az 5047/1919. ME számú rendelet rendelkezéseinek helyébe lépnek, lényegesebb változtatás nélkül. A 6. § (1) bekezdése azokat a középfokú hatóságokat tünteti fel, amelyekre a rendőrség szervezete tagozódik. A rendőrségnek azonban több olyan alakula­ta van, amelyek szervezetileg a meglevő középfokú hatóságok egyikéhez sem illeszthetők be, s amelyek éppen ezért a szolgálat ellátása tekintetében is a belügyminiszter közvetlen irányítása, felügyelete és ellenőrzése alá rendeltet­tek. Ez az eljárás a Belügyminisztérium teendőit nagymértékben növelte és túlzott centralizációt idézett elő. Ilyen szervek pl. a 18 880/1923. BM számú rendelet 92 alapján működő szaktanulmányi felügyelőség, a 6690/1945. ME számú rendelet 93 2. §-ának (5) bekezdése alapján létesített őrsparancsnokkép­ző tanosztály, tiszthelyettesi tanosztály, a kistarcsai, székesfehérvári, szombat­helyi, pécsi, szegedi, debreceni és miskolci tanosztályok, a kiskunhalasi 90 Az 5047/1919. ME sz. rendelet (MRT 1919. 752-768. pp.) a rendőrség államosításáról intézkedett. 91 A 2500/1920. BM sz. szabályzat nem jelent meg a Magyarországi Rendeletek Tárában. 92 A 18 880/1923. BM sz. rendelet (MRT 1923. 411^15. pp.) az állami rendőrség országos szaktanfolyamainak szervezetéről, az országos szaktanulmányi felügyelő hatásköréről és a tanfo­lyamok fegyelmi rendtartásáról intézkedett. 93 A 6690/1945. ME sz. rendelet (MK 1945. augusztus 19.) a csendőrség feloszlatásáról és az Államrendőrség megszervezéséről szóló 1690/1945. ME sz. rendelet kiegészítése és módosítása tárgyában intézkedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom