Szűcs László: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) Minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23.-1945. november 15. B kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 28. Budapest, 1997)

A minisztertanácsi ülések jegyzőkönyvei (folyt.) 9 - 47. 1945. augusztus 29 137

47.1945. augusztus 29. [Miklós] Miniszterelnök: Figyelemmel arra, hogy a Nemzetgyűlés 1945. szeptember hó 5. napjára össze van híva, megfontolásra ajánlja a tervezetnek törvény minőségé­ben való kiadását és legcélszerűbb lenne, ha a Nemzetgyűlés nem utólagosan hagyná jóvá a tervezetet, hanem az mint törvény a Nemzetgyűlés által fogadtatnék el. [Oltványi] Pénzügyminiszter csatlakozik a miniszterelnök álláspontjához. [Erdei] Belügyminiszter: Budapest autonómiájának kérdésével összefüggésben sok olyan jelenség merült fel, amelyet orvosolni és helyes irányban vezetni csupán a vá­lasztások mielőbbi lebonyolítása után lehet. Ebből a szempontból rendkívül sürgős a választások mielőbbi lebonyolítása. Az országos választások tekintetében törvényi in­tézkedést lát a maga részéről is legmegfelelőbbnek, azonban a törvényhatósági válasz­tások rendeleti úton is megoldhatók, hiszen a pártok letárgyalták és sok hasonló fon­tosságú kérdés is ilyen módon nyert változást. [Miklós] Miniszterelnök a belügyminiszter által előadottakra tekintettel felkéri, hogy a javaslatot részletesen ismertesse és olvassa fel. [Erdei] Belügyminiszter felolvassa a rendelet címét. [Teleki] Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. decem­ber 22. napján tartott ülésében ilyen felhatalmazást nem adott és így a felhatalmazás­ra való hivatkozás téves. A Nemzetgyűlés programjában csupán az általános és titkos választójog biztosítását vette fel és ez nem azonos azzal, hogy a kormány választasson. A rendelet címében szükség-intézkedésre kell hivatkozni, mert a felhatalmazásra va­ló hivatkozás megtámadható. [Oltványi] Pénzügyminiszter: Ez a kérdés tehát tényállás és ragaszkodni kell a felha­talmazás szövegéhez. [Erdei] Belügyminiszter: Formai szempontból a vallás- és közoktatásügyi miniszter­nek igaza van, azonban a kormány már több ízben eltért a felhatalmazás alakszerű vizsgálatától, így a földreform és a népbíróságok felállításáról szóló rendeleteknél is. így a jelen esetben is a kérdés érdemét kell vizsgálni és mivel az Ideiglenes Nemzet­gyűlés célkitűzéseivel az előterjesztett javaslat egyezik, kéri az eredeti szöveg megha­gyását. Minisztertanács az eredeti címszöveget elfogadja. 26 Röviddel ez után közölte a sajtó, hogy az augusztus 25-én tartott pártközi értekezleten megállapodás jött létre arról, hogy az állampolgárok a betöltött 20. életévtől kezdve rendelkeznek választójoggal, továbbá, hogy nem csak a népbíróság által jogerősen elítéltek vesztik el a választójogukat, hanem azok is, akik népbírósági eljárás hatálya alatt állnak és hogy a választójogból való kizárást alkalmazzák a kényszernyugdíjra vagy állás­vesztésre ítéltek esetében is; meghagyják viszont a rendőri felügyelet alá helyezettek választójogát. (Kis Újság 1945. augusztus 28.) Augusztus 27-én reggel újabb pártközi értekezlet volt az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökségének, valamint a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium kiküldötteinek részvételével. Ezen Tildy javaslatára elfogadták azt az álláspontot, hogy a szavazatszedő bizottságnak ne legyen joga felülvizsgálni senkinek a választójogát sem, minthogy ez a bizonytalanságnak szinte intézményesített légkörét hozta volna létre. Törölte az értekez­let a tervezet 16. szakaszát, amely a már összeállított választói névjegyzékből való kihúzás lehetőségét jelentet­te volna. Kisgazda álláspont érvényesült a tekintetben is, hogy a választások törvényességének felülvizsgálat­ára eredetileg tervezett ún. választói tanács helyett bírósági szervre, a választási bíróságra bízták ezt a felada­tot. Megállapodtak, hogy október 7-én kell megtartani a választásokat. (Kis Újság 1945. augusztus 29.) 26 A tervezet címében - miként az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeleteinek címében általában - a kö­vetkező mondat szerepelt: „A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:" 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom