Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 27. Budapest, 1997)

1202 Nov. 9. (in Kalló, sab. a. Martini) Komorow-i Ormos András Szabolcs megye alis­pánja és a négy szolgabíró bizonyságlevele. Panyla-i Leukes özvegye: Margit és Zsig­mond özvegye: Lucia ítéletet kértek Panyla-i Franktól, hogy Péter és György nevű familiárisai nem rontottak házukra, az ajtót nem törték be és bizonyos javaikat nem vitték el. Frank ítéletet hozott Ders László előtt, ezzel azonban a felperesek nem vol­tak megelégedve, mire a nobiles provinciales Frankot versa vice eljárásra utasították. Frank ekkor Perked-i Simon előtt két familiárisát: quemlibet ipsorum tribusmet iurare fecisset, amint azt Symon Perked jelentette is nekik. Nos vero ipsum Frank de hiis misimus eum suis familiaribus predictis quittos et módis omnibus expeditos. Papíron, a szöveg alatt négy töredezett pecséttel. DL 53865. (Kállay cs.) - (M.) 1203 Nov. 10. (in Vissegrad, dom. a. Martini) Zs. a leleszi konventhez. Tartsanak vizsgála­tot Pazon-i Dénes fiai: Mátyás, Barnabás és Gergely, Benedek fiai: Benedek és János panaszára, amely szerint Chako Lukács nevű Pazon-i jobbágyuk feleségét Pazon-i Chews László meg fiai: Balázs és János kegyetlenül megverték és gyalázták. Kijelölt királyi emberek: Stephanus de Bogyan(!), Iohannes filius Blasii, Nicolaus de Keme­che, Gywla de eadem, Nicolaus, Mathe de Pethewhaz. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Hátlapján alul: solvit d. Leleszi konv. orsz. lt., Acta a. 1415-25. (DF 220804.)-(M.) 1204 Nov. 10. Esztergom. Zs. előtt a csornai konvent tagjai tiltakoznak az ellen, hogy prépostjuk, Antal hozzá­járulásuk nélkül beleegyezett a monostor Gyarmat nevű birtoka határainak a Csitvándiak számára kedve­ző módosításába. - Fejér X/5. 620. (DL 10394 - Acta eccl. 35-49.) Az eredetiben, melynek hátlapján nagypecsét nyoma, Nagbarathi, futuri, Chythwand. - (M.) 1205 Nov. 10. (in Vissegrad, 36. die oct. Mychaelis) Garai Miklós nádor a pert, amelyben Bathyan-i György fiait: Lászlót és Albertet (proc. András diák) Soos (dictus) Pál hospes de Kalmanchehy felesége: Erzsébet nemes asszony (proc. Kozma fia: Péter) ellenében adománylevelük bemutatására és 30 márka bírság bírói kétharmada kétsze­resének cum dupplo és a perbeli ellenfélnek járó harmadának cum dupplo, valamint három márka bírság bírói kétharmada kétszeresének és a perbeli ellenfélnek járó harmadának sine dupplo fizetésére kötelezték, a bírság bírói kétharmadát kétszeresé­re emelve, a felek ügyvédjének kérésére vízkereszt nyolcadára halasztja. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. DL 103462. (Batthyány cs. lt.. Jelzet nélküli oki.) 1206 Nov. 10. Visegrád. Garai Miklós nádor elhalasztja Csapi Miklós fiainak a Tibaiak, köztük Péter plébános ellen indított perét. - Sztáray II. 151. (DL 85658 - Sztáray cs.) - (M.) 1207 Nov. 10. Visegrád. Perényi Péter országbíró elhalasztja Csicseri Orosz Jánosnak és Ormos Györgynek a Kisvárdaiak elleni perét. - Zichy VI. 398, eml. (DL 79289 - Zichy cs. zsélyi lt. 2-830.) - (M.) 1208 Nov. 10. (Bude 36. die oct. Michaelis) Pelseuch-i Bwbek János tárnokmester és gö­möri ispán ítéletlevele. Olnod-i Zudar Péter bán fia: Simon mester (proc. Selp-i Gál) Szt. Jakab nyolcadán a jászói konvent oklevelével igazolta contra Hannus Stenchel iudicem, Georgium Flesser, Clos dictum Nyakwago, alterum Clos filium Gwth, Ham­pel alias iudicem, Symonem filium Nychkwagh, Michaelem Menhar, Andreám de

Next

/
Oldalképek
Tartalom