Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

180 1402 március 21 — március 29 1526 Márc. 21. Prága. Zs. megígéri, hogy Neumark rendéi számára biztosítja kiváltságaikat. Riedel 1/24. 107. (Berlini állami lt.) 1527 Márc. 21. Róma. IX. Bonifác pápa Jakab székesfehérvári kanonoknak győri kanonok­ságot rezervál. Mon. Vat. 1/4. 431., kiv. — Mon. Rom. Vespr. II. 334., kiv. 1528 Márc. 22. (die XXII.Mart. anno XIII.) Miklós zengi püspök kötelezi magát, hogy húsvéttól (márc. 26.) számítva egy év alatt a (pápai) kamarának és a (bíborosi) kollégiumnak commune servitium címén 50 kamarai aranyfrtot és öt servitium-ot fog fizetni. Vatikáni lt. Obligationes collegii. Vol. 592. fol. 32. (Fraknói) 1529 Márc. 23. A csanádi káptalan előtt Kocsai Kure Miklós elzálogosítja csanádmegyei temérdekegyházi birtokrészét s felhatalmazza a zálogbirtokosokat, hogy a visszaváltás alkal­mával az általuk épített házakat a jobbágyokkal együtt elvihessék. Történelmi Adattár II. 358., reg. — Ortvay : Temes 323. (Dl. 71.434. Csáky cs. lt.) — Csáky I. 225. 1530 Márc. 25. München. István bajor herceg megengedi, hogy az ezer magyar aranyfrtot, amelyet Münchentől kölcsön vett, ez adójából évi száz frtos részletekben levonhassa. Mon; Boica XXXV/2. 227. (München lt.) 1531 Márc. 26. Pozsony. Pozsony megye eltiltja a Héderváriakat a Bősiek birtokainak el­foglalásától. Héderváry II. 343. (Dl. 48.411. Amadé cs. lt.) Márc. 27. Zs. oklevele, Századok 1894. 507. 1. 1405 ápr. 20. 1532 Márc. 28. (IV. die XXV. diei medii quadr.) A budai káptalan bizonyítja, hogy kiküldöttje, András mester sublector seu scolasticus előtt Pelseuch-i Bubek Detre nádor ítéletlevele értelmében Mihály veszprémi püspök ob reve­rentiam sue prelature pro decem personis nobilium in predicta sua ecclesia Wesprimiensi kathedrali et suo stallo ad sue conscientie puritatem et statum suum sacerdotalem letette a vallis Wesprimiensis-i apácákkal szemben a néhai Demeter püspök ártatlanságát bizonyító esküt. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Veszprémi káptalan magán lt. Szárberény 19. 1533 Márc. 28. (f. III. p. pasche) György mester, a Scepus-i Szt. Márton-egyház prépostja előtt Segre-i György leánya : Klára — Gargo-i Jakab fia Péter mester felesége — tiltakozik az ellen, hogy Segre-i László fia Jakab a legutóbbi napok­ban Poch fia Péter fia Mihályt és ennek testvérét, Zeck-i Jakabot in domínium patronatus ecclesie sancti spiritus ac electionem plebani seu pastoris intro­misisset. Papíron, a szöveg alatt pecséttel, amelyen a Kanizsaiak címeréhez hasonló szárnyas sasláb látható. Az oklevél hátlapján egykorú kézzel : Non solvit, recipias octo novos. Dl. 60.492. Máriássy cs. lt. Idegen rész. (F.) 1534 Márc. 29. Szeben. Mindkét Miklós erdélyi vajda megtiltja, hogy az Ausztria, főleg Bécs felé menő szebeni kereskedőket bárki akadályozza útjukban. Z.-W. III. 266. (Nagyszeben (Sibiu) lt.) és 268. (Uo.) — Gyárfás III. 538., töredék. — Ortvay : Temes 325., töredék. 1535 Márc. 29. Az erdélyi káptalan előtt Mihály sebesi polgár eladja malma negyedrészét 150 írtért a Szt. Máté-oltár rectörának. Tört. Tár 1892. 642., reg. (1450. körüli másolatból. Erdélyi káptalan lt : ) — Z.-W. III. 269. (Uo.) — Archiv NF VIII. 295., reg. 1536 Márc. 29. (in Garadna, f. IV. p. passce) Zeuled-i János mester, Abaujvár megye alispánja és a négy szolgabíró előtt Felsewbarcha-i Mátyás fia Péter tiltakozik az ellen, hogy Kalna-i János és Zonok-i Kelemen, Boldovkew vár várnagyai Pere és Tusa nevü birtokain lakó jobbágyait megverték, megsebesí­tették és tőlük zálogot vettek, aminek következtében predicte possessiones desolate facte sunt. Papíron, hátlapján hat gyűrűspecsét nyomával. Dl. 83.474. Bárczay cs. lt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom