Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

1402 március 30 — április 7 181 1537 Márc. 30. Schöneweber Miklós zwickaui pap bizonyítja, hogy neki bírói ítélet alapján a jenai Szt. Mihály-kolostortól 50 magyar frt s ez összeg kamata gyanánt évi öt rajnai aranyfrt jár. Thüring. Geschichtsquellen VI/1. 489. (Weimar lt.) 1538 Márc. 31. (f. VI. a. Quasi modo) A pécsváradi konvent előtt Bakocha-i Miklós fia Demeter mester a Sybold-i birtokrészt, Kysleger, Euryn, másik Euryn, Hozyoag, Zalazou és Gyud baranyamegyei birtokokat elzálogosítja Zenthelsebet-i Pál fia Gewr-nek, Péter fia Péternek, fiának : Lászlónak, Zygeth-i Anthymus fia Jánosnak, feleségének : Borbálának és leányának : Margitnak pro mille et quatringentis florenis parvis. A birtokokat anyja : Margit engedte át neki, aki viszont azokat férjétől, az ő mostohaapjától : Byssenus János mes­tertől ugyanezen összegért vette zálogba. Hártyán, kopott függőpecséttel. Dl. 8705. 1539 Márc. 31. Róma. IX. Bonifác pápa Kiczenberger János esztergomi -egyházmegyei pap­nak szepesi káptalani javadalmat rezervál. Mon. Vat. 1/4. 431., kiv. 1540 Ápr. 2. Visegrád. Bebek Detre nádor elhalasztja a Jánosiak perét. Tört. Tár 1901. 56», reg. (Dl. 31.351. Csicsery cs. lt.) 1541 Ápr. 3. Zimony. Ludányi István macsói bán a pécsváradi konventhez. Tartson vizsgála ­tôt a Jánosiak panaszára, amely szerint házukat Bátmonostori Vesszős és Töttös kifosztatva felsorolt (tolnamegyei) jobbágyaikkal, nekik ezer aranyfrtnyi kárt okoztak. Zichy V. 280. (Az 1562. sz. okl.-ből.) 1542 Ápr. 3. Spalatoi oklevél kezdő szavai, amelyek Zs.-t magyar királynak, Andrást spalatoi érseknek, Garai Miklóst és Jánost spalatoi comesnek mondják. Bullettino 1889. 125. (Spalato lt.) 1543 Ápr. 4. Visegrád. Bebek Detre nádor az országnagyok távolléte miatt elhalasztja Eszényi Tamás birtokperét. Zichy V. 282. (Dl. 78.483.) 1544 Ápr. 4. Uo. Szécsényi Frank országbíró elhalasztja Gyulai Mihály özvegyének perét. Zichy V. 286. (Dl. 78.489.) 1545 Ápr. 4. Szeben. A szebeni káptalan a Harbach folyót a leschkirchiékkel szemben a már­podi egyháznak ítéli oda. Z.-W. III. 270. (Nagyszeben (Sibiu) lt. és a márpodi (marpodi) ev. egyház lt.) — Archiv NF III. 421. 1546 Ápr. 5. A csanádi káptalan az egresi apát kérésére átírja I. Károly datálatlan oklevelét; Z.-W. III. 272. (Nagyszeben (Sibiu) lt.) 1547 Ápr. 5. Selmecbánya szabályozza a tárnavájást. Kolosvári-Óvári IV/2. 8. (Selmecbánya bírósági könyvéből.) 1548 Ápr. 5. Miklós szebeni prépost a brassói dékánság plébánosaihoz. Mivel az esztergomi érsek külön-külön vetette ki reájuk a subsidiumot, kérésüket, hogy ennek csak negyedrésze terhelje őket, nem teljesítheti. A 125 frtot haladéktalanul küldjék el hozzá. Z.-W. III.273. (Brassó (Orasul Stalin), ev. gimn. lt.) 1549 Ápr. 5. Róma. IX. Bonifác pápa jóváhagyja Abaházai Antal leleszi konventi custosnak jászói préposttá választását. Mon. Vat. 1/4. 432., kiv. 1550 Ápr. 7. Visegrád. Bebek Detre nádor a leleszi konventhez. Iktassa be Balk vajda fiait és rokonaikat a kezükben levő máramarosmegyei birtokokba és havasokba. Új M. Múzeum 1857. II. 357., kiv. — Mihályi 123. (Az 1623. sz. okl.-ből.) Az eredetiben : de Maromorusio, Sanaph, Kweslygeth, Machyar, Asahauasa, Kethkoso, Moyseshauasa, Petrooh, comitatu Maramorusii, Georgius de Rezege. Leleszi konvent orsz. lt. Statut, lit. D. f. V. nr. 208. (F.) 1551 Ápr. 7. (f. VI. p. oct. pasche) A szepesi káptalan előtt a sárosmegyei Bayor-i Synka mester fia István a maga és testvére : Jakab azon birtokrészét, u. m. 13 curias iobagiones 1 , amelyet cum quodam permissorio in fluvio Marchyn­kapataka existenti Chew-i István fia Miklós leányától : Dorottyától, ennek fiától : Miklóstól, férjétől : Pál mestertől és testvérétől : Miklóstól pro triginta florenis auri et nonaginta septimo dimidio florenis numeri et conputi Cassensis váltott vissza, ugyanezért az összegért elzálogosítja a sárosmegyei Bayor-i

Next

/
Oldalképek
Tartalom