Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

1390 május 18 — május 24 jobbágyaikkal együtt interdictum alá vetették, mivel vonakodtak Vasuary-i Tamás fia Fekex (Fekes) (dictus) Miklósnak kifizetni az anyja : Erzsébet leány­negyede címén megillető részt valamint a bírságokat. Miután ez az intézkedés sikertelen maradt, 1388-ban immár ő elrendelte, hogy a Zabouch-i, Tymar-i és Orus-i plébánosok közösítsék ki őket. Mivel így sem voltak engedelmességre szoríthatók, s mert hü, qui mucronem spirituálém non verentur, ad débite satisfactionis vindictam brachio seculari sunt compellendi, felkéri, hogy kar­hatalmat alkalmazzon velük szemben, ne iidem de eorum contumacia videantur comoda reportasse. Papíron, zárlatán pecsét töredékével. Dl. 52.684. Kállay cs. lt. (F.) 1504 Máj. 18. (f. IV. a. penthec.) A vasvári káptalan előtt a sopronmegyei Agiagus-í Zeure (dictus) Péter fia Antal — fia : Péter nevében is — eladja Heufling birtok nyolcadát : decem medios fundos curiarum, amelyek közül nyolc in linea occidentali, kettő in linea orientali in Peorth van, Heufling-i Belsel fia Merth (dictus) Mártonnak pro centum et sedecim talentis seu libris promptorum dena­riorum latorum Viennensium. Chirografált hártyán, függőpecsétje hiányzik. Dl. 61.256. Kisfaludy cs. lt. 1505 Máj. 18. Ua. Zs. parancsára a levéltárában őrzött eredetiről átírja 1351. aug. 29. oklevelét. Fejér X/8. 322., említés. (Rozgonyi Simon országbíró 1412. okl.-ből.) 1506 Máj. 19. Róma. IX. Bonifác pápa a nemes származású Péli András esztergomi egyház­megyei clericusnak Zs. kérésére nyitrai kanonokságot ad. Mon. Vat. 1/3. 62., kiv. 1507 Máj. 20. (vreytags vor phingsten) Gráf Paul zedem Vorchtenstain megálla­pítja Lintzer Hanns kötelezettségeit : Die halb pavmgarten wisen gelegen ann chrautgerten, daman jerleich von dient fumf wienner pfennig ze purkch­recht vnd nichts mer vnd die wisen vor Liechtenberder setz in der Wort, davon man jerleich dient funf wienner pfennig ze purkchrecht vnd nichts mer vnd das holtz daz do haisst des zeits holtz mit seinen zuehorung in dem Hallatsch, daman jerleich von dient sechs wienner pfennig an sand Gorgen tag vnd auch nicht mer vnd einen weingarten gelegen vnden an dem Gusier, daman jerleich von dient zehen wienner pfennig zu sand Michels tag ze purkchrecht vnd auch nichts mer, weder zehent, noch perkchrecht vnd ein achtail ains weingarten in den setzen gelegen zenast Hanns Pewrleins weingarten, daman auch jerleich von dient ze purkrecht auf sand Michels tag sechs wienner pfennig vnd nichts mer auch weder zehent, noch perkchrecht. Az oklevélre ráfüggesztteti Hanns von der Wort és Seyfrid der Freysinger pecsétjet is. Hártyán, mindhárom függőpecsétje hiányzik. Dl. 42.445. 1508 Máj. 22. A budai káptalan Bicske birtokot valamennyi tartozékával együtt két részre osztja. Bártfai Szabó : Pest 102., kiv. (Az 1612. sz. okl.-ből.) 1509 Máj. 23. Zs. átírja a Kanizsaiak részére 1450. sz. adománylevelét és a pannonhalmi konvent 1390 ápr. 30. iktatójelentését. Sopron vm. I. 496., említés. (Dl. 7603. A szöveg élén : Commissio propria domini nostri regis.) 1510 Máj. 23. Zágráb. János medvéi várnagy, túrmezei ispán és Péter túrmezei zsupán előtt Kelemen goricai nemes és társai eladják földjüket tíz aranyfrtért. Az oklevelet István pap állította ki. Laszowski I. 126. (Zágrábi (zagrebi) orsz. lt.) isii Máj. 24. (in Dyosgeur, III. die penthec.) Mária királynő a leleszi konventhez. A Zeuleus-i cives et hospites ac universi populi, másrészt Zouard fiai: János és Dávid, István fia Miklós, Leukes fia János és más Ordou-i és Rakaz-i nemesek közt folyó perben — az előzményeket olv. Mária királynő 1389 okt. 25. oklevelé­ben (1175. sz.) — Szt. György nyolcadán (máj. 1.) előtte, valamint a prelátusok

Next

/
Oldalképek
Tartalom