Jenei Károly: Kisebb takarékpénztári és bankfondok : Repertórium (Levéltári leltárak 56. Budapest, 1972)

Magyar-Olasz Bank Rt.

MAGYAR-OLASZ BANK RT. /Z 75-83, 877-878, 1366/ /1896/ 1920 - 1948 Terjedelmei 656 raktári egység, 90,87 ifm A Magyar-Olasz Bankot 1920.április 19-én egy szindikátus alapí­totta, melyben Oamillo Castiglione trieszti származású bankár, a bécsi Allgemeine Depositenbank elnöke vitt vezető szerepet, A Magyar-Olasz Bank jelentős anyagi erővel kezdte meg működését. Alaptőkéje a tartalékalappal együtt 493 millió korona volt a Pesti Ma­gyar Kereskedelmi Bank 315 millió és a Magyar Általános Hitelbank 325 millió korona tőkeállományával szemben. A Bank több izben emelte alap­tőkéjét, utoljára az 1928.március 12-iki rendkívüli közgyűlés határo­zott el tőkeemelést, mikor az alaptőkét 10,8 millió pengőről 20 millió pengőre emelte fel, A bank üzleti tevékenysége váltók, csekkek és közraktári jegyek leszámítolására, záloglevelek, értékpapírok vételére és eladására, pénzbetétek elfogadására, jelzálogkölcsönök folyósítására, zálogleve­lek kibocsátására, mező- és erdőgazdasági birtokok adásvételére, mező­és erdőgazdasági, ipari, kereskedelmi és közlekedési*vállalatok alapí­tására és hiteligényeik kielégítésére terjedt ki. Működésének első évei­ben jelentős érdekeltségei voltak. Az alapítás évében megszerezte a Ha­zai Fatermelő Rt., a Neuschloss-Lichtig Repülőgépgyár és Faipar Rt., A Schlick-Nicholson Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. és a Magyar Belhajózási Rt. részvénytöbbségét. Megalapította a Nemzetközi Vas- és Fémkereske­delmi részvénytársaságot, 1921-ben más pénzintézetekkel közösen, szin­dikátusban megvásárolta az Első Magyar Általános Biztosító Intézet és a Magyaróvári Ipartelepek Rt. részvényeit. 1924-ben résztvett a Societa Veneziana Alberghi del Carnaro alapításában. Árverésen értékes abbaziai és lovranai szállodák kerültek tulajdonába. 1926.január 1-én magába olvasztotta a Magyar Agrár- és Járadék­bankot, s ezzel tekintélyes ipari érdekeltségek és jól jövedelmező he­lyiérdekű vasúti vállalatok tulajdonosa lett. Az 1929-1930. évben bekövetkezett gazdasági válság döntő fordu­latot idézett elŐ a bank pénzügyi politikájában. Az ipar finanszírozása területéről fokozatosan visszavonult és működését csak a szorosan vett banküzletekre korlátozta. Érdekeltségein néhány év leforgása alatt túl­adott. Értéken alul eladta abbáziai szállodáit és 700 holdas kecskemé­ti szőlőgazdaságát. Visszalépett a Magyaróvári Ipartelepek Rt., a Ma­gyar Mezőgazdasági Vegyipar Rt. f és a Magyar Belhajózási Rt. finanszí­rozásától. Felszámolta a Magyar Agrár- és Járadékbank áruüzleteinek folytatásara alakult és a Mohácsi Selyemipari részvénytársaságot. He­lyiérdekű vasút vállalatait 1932. január 1-én a magyar állam megváltot­ta. A tranzakció rendkívül előnyös volt a bank szempontjából. A MÁV kö­telezte magát, hogy a hat helyiérdekű vasúti vállalatért 66 éven át ha­vi 28.300 pengő járadékot fizet. A Románia, Jugoszlávia és Csehszlovák kia területére került és korábban az Agrárbank tulajdonában volt helyi­érdekű vasutak elsőbbségi részvényeit pedig sikerült az utódállamoknak eladni. Az érdekeltségek közül a harmincas évek végén már csak a M.Kir. Selyemfonodák Haszonbérlete Rt. maradt meg a bank tulajdonában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom